Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Sosiale tjenester

Bystyret vedtok å øke antall flyktninger fra 130 til 170 i 2015. Dette vil gi økte tilskudd fra staten til kommunen. Rådmannen foreslår at Introduksjonssenteret tilføres 1,4 millioner kroner for å dekke merkostnader i år.


Husbanken har bevilget en ramme på 9,7 millioner kroner til tilskudd til etablering til Drammen kommune. Denne rammen er nå disponert, mens det per september er estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 10 millioner kroner fra tidligere avsatte midler til å finansiere formålet.

Økonomisk status

Fakta

Per 2.tertial har programområdet et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.

Vurdering

NAV har satt i verk flere tiltak, deriblant økt krav om aktivitet. Dette viser nå resultater ved en nedgang i sosialhjelpsutgiftene og et mindreforbruk målt mot budsjett de siste to måneder.

Introduksjonssenteret har gjennomført flere tiltak for å redusere merforbruket fra de siste to årene. 

Av økningen på 40 flyktninger, er 5 enslige mindreårige som omtales under programområde 02. Som følge av at det skal bosettes 35 flere flyktninger i 2015 vil det påløpe ekstra kostnader for etablering og bosetting med 1,4 millioner kroner.

Det forventes at NAV Drammen og Senter for rus styrer mot balanse ved årets slutt.

Konklusjon

Det ligger an til et merforbruk på 1,4 millioner kroner utover budsjettert ramme. Det foreslås at programområdet blir tilført 1,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til etablering og bosetting av 35 flere flyktninger.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 13 Sosiale tjenester

Andre forhold

Økonomisk sosialhjelp 

Det er omtrent like mange som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp per 1. august i år (1497 personer) som på samme tidspunkt i fjor (1492 personer). Andelen unge under 25 år har økt noe, fra 17 prosent i august 2014 til 19 prosent på samme tidspunkt i år.

De totale sosialhjelpsutgiftene er allikevel redusert fra 5,8 millioner kroner kroner per 1.8 2014 til 5,1 millioner kroner på samme tidspunkt i år. Tiltak som er iverksatt viser effekt og utgifter til sosialhjelp har vært lavere enn budsjett de siste to måneder.

Startlån og boligtilskudd

Bystyret innvilget i 1. tertial 2015 å øke startlånrammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner. Per 1. september er det utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87 husstander. 34 av disse er gjennom ”leie til eie”. Rådmannen forventer at lånerammen vil bli brukt. 

I økonomirapport per 1. august 2015 ble det meldt om åtte startlånsaker til inkasso. Dette utgjør totalt 341 483 kroner, tilsvarende 0,07 prosent av løpende lån på i alt 457,9 millioner kroner. På landsbasis er restansene 0,24 prosent av låneporteføljen. Av disse åtte inkassosakene er det nå inngått nedbetalingsavtaler for fire, og det er gitt tilbud om ny avtale til ytterligere en. Det er per dags dato syv løpende inkassosaker knyttet til startlån. 

Tilskudd til etablering (Boligtilskudd) er et statlig tilskudd gitt av Husbanken, som kommunen videreformidler til enkeltpersoner. Kommunen innvilges en årlig ramme. For Drammen kommune var rammen i 2015 på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. 

Stadig flere av boligsosialt vanskeligstilte som har eiepotensial og blir hjulpet etter modell av ”leie til eie”, har behov for boligtilskudd i tillegg til startlånet. Det er nå ca. 80 prosent av de som får startlån via leie til eie som er avhengig av boligtilskudd for å få bli boligeier. Dette er en økning. I årene 2011, 2012, 2013 og 2014 var det i snitt 52 prosent som hadde behov for boligtilskudd i tillegg til startlån av deltakerne i leie til eie.  Det er per 1. september utbetalt 9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og årets ramme er brukt opp. Ubehandlede søknader og tilskudd gjør at det er estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner til dette formålet i inneværende år.  

Kommunen har en fondsavsetning på ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år på om lag 11 millioner kroner. Disse midlene står som bundet driftsfond i bykassens balanse per utgangen av 2014. Rådmannen anbefaler at 10 millioner kroner av beløpet henføres som etableringstilskudd.  

Bosetting av flyktninger

Bystyret vedtok i møte den 16.6 å utvide vedtak om mottak av flyktninger fra 130 til inntil 170 personer for 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger.
Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året. Bosettingen går som planlagt.

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli  2 176 149 kroner i tilskudd til prosjektet Ditt valg bolig først.

Rådmannens svar på Vågengrapporten om NAV

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 23.4 ut rapporten ”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” på høring. Høringsfristen var 7. september. På grunn av sakens omfang og at høringsperioden ble berørt av ferie og valg, er høringen behandlet administrativt. Rådmannens høringssvar kan du finne her (pdf)

 
Topp