Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Investeringsrammen til vannforsyning og rehabilitering av dammer foreslås nedjustert med 17 millioner kroner, grunnet lavere entreprisekostnader. Investeringer til avløp og rensing foreslås økt med 10 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har ved utgangen av andre tertial ingen avvik mot budsjett.

Vurdering

Årsprognose er resultat innenfor budsjett..

Konklusjon

Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet.

Driftsregnskap per 31. august for programområdet 14 Vann og avløp

Investeringsbudsjettet

For 2015 er budsjett for vannforsyning og dammer på ca. 60 millioner kroner. Lavere entreprisekostnader på blant annet dammer gir ett anslag for året på 43 millioner kroner. Budsjett foreslås redusert med 17 millioner kroner. For avløp og rensing er det forventet et forbruk på 78,5 millioner kroner. Budsjettet foreslås økt med 10 millioner kroner.

 
Topp