Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 09 Idrett, park og natur

Deler av avsatte midler i 2015 til oppgradering av Drammen park fase 2 – aktivitetsanlegg for ungdom vil bli overført til 2016, da anleggsarbeidet vil gjennomføres i 2016. Drammen kommune har fått medhold i lagmannsretten i at tvangssalget av Tennishallen skal kjennes ugyldig, grunnet utilstrekkelig opplysninger i salgsprosessen om kommunens servitutter for bruk av hallen. Det arbeides videre for å sikre at hallen vil bli brukt i samsvar med festekontrakten og tippemiddelbestemmelsene.

Økonomisk status

Fakta

Programområde viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Idrett har hatt merkostnader på om lag 0,3 millioner kroner til snøsmelting på Marienlyst gamle gress, da Strømsgodset IF hadde en tidlig sesongstart og det ikke er mulig å måke bort snøen. Nytt toalettanlegg på Marienlyst er ferdigstilt i 2. tertial, og det påløper her en ekstra husleie. Idrett vil være restriktive med pengebruk ut året for å klare seg innenfor tildelt ramme.

Forbruk på natur er i nivå med budsjett og ingen tiltak er nødvendig. Park har høyere kostnader til drift enn normalt, men vil korrigere forbruk utover høsten.

Konklusjon

Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen endringer for budsjettrammen.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 09 idrett, park og natur (tabell)

Investeringsbudsjettet

Drammen park

Det er bevilget kr. 17 mill, fordelt på kr. 7 mill i 2015 og kr. 10 mill i 2016. Forprosjekt ble behandlet som egen sak i formannskapet og bystyret i juni - sak 73/15 ”Drammen park fase 2 - aktivitetsområde for ungdom”. Vedtaket bekrefter at fremlagt forprosjekt legges til grunn for utarbeidelse av detaljprosjekt med påfølgende anbudskonkurranse og gjennomføring.

I saken ble det også vist til at kostnadene for komplett anlegg er oppjustert til totalt kr. 20,8 mill, og med mulighet for tildeling av spillemidler og opsjon på delarbeider. Det nye anlegget er nå planlagt bygget i sin helhet i 2016, med kontraktstildeling årsskiftet 2015/16. Investeringsbehovet i 2015 kan derfor reduseres fra kr. 7 mill til kr. 4 mill. Forslag til restbevilgning legges inn i økonomiplan for 2016.

Kunstis-/kunstgress Konnerud

Arbeidene med etablering av ny kunstis-/kunstgressbane er igangsatt som planlagt. Kunstgressbanen er planlagt tatt i bruk våren 2016 og kunstisanlegget ferdigstilles i god tid før vintersesongen 2016/17. Vedtatt budsjett er kr. 14 mill (7 + 7 mill i 2015 og 2016). Vedtatt bevilgning skal kun dekke kommunens nettoutgifter, og det forutsettes derfor forskuttering av både spillemidler og mva. Påløpte utgifter i 2015 forventes av den grunn å overstige bevilgningen på kr. 7 mill med 5 millioner kroner. Sande kommune har vedtatt bevilgning på totalt kr. 2,2 mill til anlegget over 2 år.

Forutsatte økte spillemidler på totalt 14,7 millioner kroner til interkommunalt anlegg er derved sikret. Prosjektets totalramme er 37,5 millioner kroner. Det vises også til orientering for formannskapet i møte 5. mai. Anleggets totaløkonomi knyttet til både investering og drift, vil bli fremlagt for behandling i økonomiplan for 2016.

Andre forhold

Tennishallen

Tennishallen ble våren 2015 tvangssolgt etter begjæring fra Skatt SØR, p.g.a. manglende innbetaling av moms fra tennisklubbens side. Tennishallen står på kommunal tomt, med festekontrakt. Kommunen bestred tvangssalget, da begrensningene som følger av festekontrakten (anlegget skal benyttes til tennis og ikke-kommersiell aktivitet) ikke var tilstrekkelig opplyst i salgsoppgaven. Rådmannen har etter fullmakt i 1. tertialrapport forfulgt saken juridisk for å sikre kommunens posisjon.

Lagmannsretten har 15. juli kommet til at spillemiddelordningen utgjør en negativ servitutt på eiendommen, og at megler skulle ha lagt ut tennishallen for salg med de begrensninger spillemiddelbestemmelsene innebærer. Når dette ikke ble gjort er det en saksbehandlingsfeil at tingretten stadfester budet. Lagmannsretten har av dette konkludert med at budet ikke stadfestes. Dette innebærer at saken blir sendt tilbake til tingretten og megler for ny gjennomføring av salget med spillemiddelordningen påheftet.

Programområde 09 Idrett, park og natur

 
 
Topp