Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

De kommunale foretakene har per 2. tertial et samlet overskudd på 78,4 millioner kroner, som er 15,5 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen Drift KF har alle foretakene positivt resultat per 2. tertial. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett.

Generalforsamlingen for Energiselskapet Buskerud AS har fastsatt utbytte for 2014 til hver av eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn forutsatt i bykassens budsjett for 2015.

Kommunale foretak – økonomisk status

De kommunale foretakene har per utgangen av 2. tertial 2015 et samlet overskudd på 78,4 millioner kroner. Dette er 15,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak positivt resultat fra salg av eiendom i Drammen Eiendom KF. Det er kun Drammen Drift KF som per utgangen av august har negativt driftsresultat på 0,6 millioner kroner, men resultatet er likevel 0,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. På årsbasis forventer foretaket et positivt resultat på 1,0 million kroner, noe som er 1,5 millioner kroner svakere enn budsjettert. De øvrige foretakene forventes å få et årsresultat som minst er som forutsatt i budsjettet. 


Fullstendige rapporter per 2. tertial 2015 for de kommunale foretakene følger som vedlegg 3-7.

Utbytte fra aksjeselskap

Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 ble utbytte fra Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med 0,6 og 1,2 millioner kroner, basert på fastsatte utbytter for 2014 på henholdsvis 11,6 og 2,2 millioner kroner. I etterkant av behandlingen av 1. tertialrapport har generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS fastsatt utbytte for 2014 til hver av de to eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn lagt til grunn i bykassens budsjett for 2015. Drammen kommune har etter dette mottatt totalt 61,3 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper. 

Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll

Selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS er gjennomført. Kontrollutvalget behandlet rapportene i sitt møte 25.08.15. Rapportene vil bli fremmet for bystyret som egne saker. 

Oppdatering av eierportal

Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 18.12.12 (sak 147/2012).I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2015 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial.

 
Topp