Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2016

Driften i 1. tertial er i balanse, og rådmannen forventer for 2016 et netto driftsresultat i samsvar med revidert budsjett. Det er gjennomgående god økonomisk kontroll i programområdene, selv om 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester har et merforbruk på henholdsvis 2 og 15,5 millioner kroner. Rådmannen vil følge opp dette særskilt. 

Rådmannen foreslår å øke anslagene for skatt, rammetilskudd, med til sammen 10,5 millioner kroner, i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg foreslås inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjustert med 7,0 millioner kroner.

Kostnader forbundet med oppfølging av korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen er fanget opp. 

Lønnsreserven er redusert med 6,1 millioner kroner i henhold til resultatet av årets lønnsoppgjør. 

Mer- og mindreforbruk i programområdene i 2015 tilbakeføres med en nettovirkning på 13,5 millioner kroner, i tråd med budsjettreglementet.
Rådmannen foreslår at fjorårets driftsresultat på 160,8 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet.

Investeringsrammene i programområdene justeres i forhold til fremdriften i prosjektene.

Rådmannen foreslår å øke rammen for Startlån fra 175 millioner kroner til 300 millioner kroner i 2016 slik at flere får eie egen bolig.

Rådmannen foreslår å omdisponere de tidligere, nå ledige, lokalene etter hjelpemiddellageret som flyttet i april. Lokalene tenkes omdisponert til hjemmetjenestebase og flere kortidsplasser. Investeringskostnader til omdisponering av lokalene er beregnet til 10 – 15 millioner kroner, og det foreslås foreløpig avsatt 8 millioner kroner i 2016. 

Aktivitetsskole ved Brandengen og Fjell skoler er forberedt og iverksettes fra høsten av. Prosjektet finansieres dels av Utdanningsdirektoratet og dels fra midler til Fjell 2020.

Drammen kommune har ført samtaler med Svelvik, Hurum, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker om kommunereformen. Felles politisk plattform er utarbeidet. Kommunene foretar sine retningsvalg innen 30. juni.

Arbeidene er igangsatt med nytt kollektivknutepunkt på Bragernes (fase 1). Rådmannen tar sikte på å utarbeide forslag til fullfinansiering av fase 2 i økonomiplan 2017-2020, slik at arbeidene med hele prosjektet kan gjennomføres raskt. 

Arbeid med nye lokaler for Betzy og BRiS startes opp høsten 2016. 
Det har i 1. tertial vært en økning i etterspørsel etter sykehjemsplasser. 

Flere barn får gratis barnehageplass 

Per mai har 630 barn gratis barnehageplass. Det er en økning på 62 barn siden årsskiftet.  

Søkningen til barnehageplass viser en svak reduksjon. Det er derfor behov for mer kunnskap om hva som ligger til grunn for foreldrenes valg. Det gjennomføres en kartlegging høsten 2016, for å få et bedre kvalitativt grunnlag for å planlegge tilbud til de yngste barna. Effekten av gratis barnehage vil bli evaluert høsten 2016.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører for tiden Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019.  Drammen kommune er valgt ut som språkkommune fra høsten 2016. 

Ny løsning for elektronisk bestilling av barnehageplass er tatt i bruk.
Forsøket med åpen barnehage har hatt liten oppslutning, kun 1 - 2 barn per uke. Rådmannen foreslår derfor at tilbudet avvikles fra 1.juli. 

Prioriterer tjenester til de med størst behov 

Forebyggende helsetjenester ble styrket i 2015. I 2016 har det vært en utfordring å rekruttere kvalifisert personell. Det vil bli utarbeidet tiltak for å bedre rekrutteringen. 

Rådmannen vil frem mot 2. tertial foreta en gjennomgang av tjenestetilbudet for å prioritere helsetjenester til barn med de største behovene og sikre sammenheng med Læringsløp Drammen. 

For å styrke tjenestetilbudet til enslige, mindreårige flyktninger, er det igangsatt en gjennomgang av dagens bosettingsmodell. Det vurderes utvidet samarbeid med for eksempel Danvik Folkehøyskole om flere individuelt tilrettelagte tilbud.  

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ferdigstilles 1. september. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på 0,8 millioner kroner til investering i et oppgradert alarmanlegg. 

Dekker kostnader til oppfølging av korrupsjonssak

Oppfølging av korrupsjonssaken på byggesak krever økte ressurser, både til saken som sådan og til gjennomgang og forbedring av saksbehandlingsrutiner, samt juridiske forhold. 

Vanlig saksbehandlingskapasitet ved byggesak må også opprettholdes for å gi brukerne gode tjenester. Dette har påløpt ekstra utgifter på om lag 1,5 millioner kroner i løpet av 1. tertial. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 4 millioner kroner til dekning av estimerte merkostnader ut året.

Rådmannen foreslår at kontrollutvalget tilføres 2,9 millioner kroner for å dekke utgiftene til ekstern gransking av korrupsjonssaken i byggesak.  
Rådmannen foreslår at det brukes 5,2 millioner kroner av avsatt sum på 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekt med utbyggere.

Øker rammene for Startlån

For å gjøre flere i stand til å eie sin egen bolig foreslår rådmannen at Drammen kommune søker Husbanken om å øke rammen for Startlån fra 175 millioner kroner til 300 millioner kroner. 

Husbanken har invitert Drammen kommune til å delta i et nytt boligsosialt storbyprogram, sammen med de fire største kommunene i landet.

Bedriftssenter for tilrettelagt arbeid

Det er innledet samarbeid med Enter Kompetanse AS og Vinn Industri AS om etablering av bedriftssenter for personer som trenger tilrettelagt arbeid. Rådmannen har inngått leieavtale med Enter kompetanse om bruk av deres lokaler på Gulskogen som alternativ til nybygg for Drammen Aktivitet. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,8 millioner kroner til økt husleie.

Tilgangen til tjenestene opprettholdes

Det er igangsatt 28 hverdagsrehabiliteringsløp. Dagsenter og aktivitetstilbud for demente er innvilget 3,8 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet. Kommunen er hittil i år innvilget i alt cirka 6,5 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak i samsvar med innsendte søknader. Utgiftene til sosialhjelp har i første tertial vært noe over fjorårets, og rådmannen følger utviklingen nøye. Programområdet samlet forventes å gå i balanse for 2016. 

Alle medarbeidere deltok i en felles inspirasjons- og kompetansedag i januar 2016 for å markere iverksetting av ny helse-, sosial- og omsorgsplan. 

Turistinformasjon i rådhuset

Fra og med 1. juli vil Drammen kommune igjen overta ansvaret for turistinformasjon, i kundesenteret i rådhuset.  

Ladestasjoner for tjenestebiler ved kommunale bygg

Kartlegging av behovet for ladestasjoner for tjenestebiler ved kommunale bygg pågår. Drammen Eiendom KF vil få ansvar for etablering av ladestasjoner i tilknytning til kommunale bygg. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til investeringer når kartleggingen er fullført. 

To millioner ekstra til Drammen park

Rådmannen foreslår at det bevilges 2 millioner kroner ekstra til ombyggingen av Drammen park, på grunn av uforutsette kostnader til miljøsanering av masse som skal fjernes. 

Utvidet tilbud om sommerskole

Sommerskolen har vist seg å være populær og etterspørselen etter plasser er økende. Tilbudet og budsjettet for 2016 er derfor utvidet. Per 1. mai er samtlige kurs for barnetrinnet fulltegnet og 720 elever er påmeldt. På ungdomstrinnet er 64 av 240 plasser belagt så langt.  

Mobilt klasserom Gulskogen skole

Gulskogen skole får en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Rådmannen foreslår at det settes inn et mobilt klasserom fra høsten som medfører en økt husleie på 0,5 millioner kroner og0,2 millioner kroner til investeringer  i inventar og utstyr.

Bosetting av flyktninger i rute

Per 1. mai er 73 flyktninger bosatt i Drammen i 2016. Av disse er tre enslige mindreårige. 

 
Topp