Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til budsjettmessige endringer

Salderingen av foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2016:

  • Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med 12,1 millioner kroner. Den største justeringen gjelder økning av rammene for programområde 04 Byutvikling med 4, 0 millioner kroner og Kontrollutvalget (programområde 10 Politisk styring) med 2,9 millioner kroner til oppfølging av korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen. Programområde 05 Helse-, sosial og omsorgstjenester tilføres 2,0 millioner kroner til framskyndet tiltak av helsetjenester med kjøp av taktil tolk og ekstra husleie for Drammen Aktivitet, mens programområde 07 Ledelse, organisering og styring tilføres 1,8 millioner kroner – blant annet for å finansiere økt driftsbidrag til Kommuneadvokaten i Drammensregionen. Utover dette gjelder de foreslåtte justeringer mindre korreksjoner.
  • Programområdene tilføres i tillegg 13,5 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2015. Virksomhetene i programområdene 05 Helse og omsorg samt NAV Drammen (programområde 13) holdes i samsvar med tidligere praksis utenfor ordningen.
  • Økt skatteanslag 7,4 millioner kroner og gunstigere inntektsutjevning med 3,1 millioner kroner, gir en samlet økning i frie inntekter på 10,5 millioner kroner. 
  • Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett 2015 til grunn en nedjustering av lønnsveksten i kommunal sektor fra 2,7 til 2,4 prosent, tilsvarende rammen i årets kommuneoppgjør. Dette tilsvarer en besparelse for Drammen kommune på om lag 6 millioner kroner, og lønnsreserven foreslås nedjustert tilsvarende. 
  • På grunnlag av oppdatert prognose foreslås inntektene fra integreringstilskuddet oppjustert med 7,0 millioner kroner.
  • Generalforsamlingene i Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt eiers utbytte for 2015 til henholdsvis 12 og 3 millioner kroner. Dette gir en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til forutsetningene årets budsjett. 
  • Bykassens udisponerte overskudd fra 2015 på 160,8 millioner kroner foreslås i avsatt til disposisjonsfond. I tillegg foreslås budsjettjusteringene per 1. tertial 2016 saldert med økt avsetning til disposisjonsfondet på 0,4 millioner kroner, slik at avsetning til disposisjonsfond samlet øker med 161,2 millioner kroner. 

I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2016 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I (pdf)I til innstillingen.

 
Topp