Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 1. tertial 2016

Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 3,1 millioner kroner. På årsbasis anslås en forbedring i netto driftsresultat på 13,9 millioner kroner, først og fremst som følge av høyere sentrale inntekter enn tidligere forutsatt. I årsprognosen er lagt til grunn behov for en styrking av programområdene med 12,1 millioner kroner knyttet til diverse konkrete forhold. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

 • Skatteutviklingen i årets fire første måneder er 2,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Både lokalt og nasjonalt er skatteinngangen hittil i år forholdsvis positiv.  med vekst på henholdsvis 7,3 og 7,1 prosent i forhold til samme måned i 2015.  Som følge av økt skattøre er kommunenes fordelingsprosent økt med 1,67 prosent fra og med mars. For perioden mars – april har Drammen kommune en skattvekst på 7,1 prosent, mens den nasjonale skatteveksten i samme periode var på 6,9 prosent.
  Dette er vesentlig høyere vekst enn budsjettforutsetningene som er basert på 5,8 prosent vekst lokalt og 6,0 prosent vekst nasjonalt. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslått å oppjustere den nasjonale skatteveksten med 0,4 prosentpoeng – til 6,4 prosent. Rådmannen foreslår en tilsvarende oppjustering av Drammen kommunes skatteanslag til 6,2 prosent vekst. Dette vil gi en merinntekt i 2016 på om lag 7,4 millioner kroner. 
 • Rammetilskuddet viser per april en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for januar og februar. Drammen kommunes gode skatteingang i mars og april vil etter hvert dempe dette bildet, men med de foreslåtte justeringer av skatteanslaget vil inntektsutjevningen bli om lag 3,1 millioner kroner høyere enn forutsatt på årsbasis. 
 • Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 4,3 millioner kroner høyere enn budsjett per utgangen av april. Merinntektene skyldes delvis raskere bosetting enn forutsatt i budsjettet, samt merinntekter fra integreringstilskudd år 2-5. I tillegg har kommunen mottatt restbonus fra IMDi på 1,1 millioner kroner for økt bosetting i 2015. På årsbasis forventes en merinntekt på om lag 7 millioner kroner. 
 • For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 12,4 millioner kroner, tilsvarende 101,1 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. På årsbasis legges likevel til grunn at programområdene vil styre mot balanse. I tillegg er det behov for å styrke enkelte andre programområder med mindre beløp knyttet til særskilte forhold. For programområdene samlet angis et merbehov på 12,1 millioner kroner.  
  Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merinntekt på 4,1 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 10,9 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik. 
 • Rentenivået holder seg fortsatt lavt, men økte marginpåslag i Kommunalbanken og KLP spiser i stor grad opp rentegevinsten. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være under kontroll.   
 • Lønnsveksten i kommunal sektor er på grunnlag av årets lønnsoppgjør nedjustert fra 2,9 til 2,7 prosent i revidert nasjonalbudsjett. For Drammen bykasse tilsvarer dette en besparelse på om lag 6 millioner kroner, og den sentrale lønnsreserven foreslås nedjustert tilsvarende. 
 • Bykassens pensjonsutgifter ble i 2015 betydelig lavere enn opprinnelig anslått, blant annet som følge av redusert pensjonsforpliktelse i forbindelse med omlegging til større statlig ansvar for uføreordningen. Det reduserte utgiftsnivået ble langt på vei videreført i budsjettet for 2016. Oppdaterte aktuarberegninger fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP tilsier at det så langt ikke ligger an til større avvik i forhold til budsjetterte netto utgifter i 2016.

Lønn og sykelønnsrefusjon per april 2016

Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på 2 453,9 millioner kroner i 2016. Per april er de akkumulerte lønnsutgiftene på 884,3 millioner kroner, som er 12,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. april er 4,8 prosent høyere enn i samme periode i fjor. 

Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 77,1 millioner kroner i 2016. Per april er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 36,5 millioner kroner, som er 8,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Refusjonsinntektene tom. mars er 3,5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. 

Selv om refusjon sykelønn og fødselspenger ligger over budsjett er inntektene per 1. tertial 6,2 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Fra 1. januar i år gikk Drammen kommune over til nytt lønns- og personalsystem (Agresso HR), og dette innebærer blant annet at inntektsføring av refusjon sykelønn blir noe forskjøvet i forhold til tidligere system. Dette gir en annen periodisering av inntektene gjennom året, men skal ikke gi større utslag på årsbasis sammenliknet med tidligere ordning. 

Som følge av usikkerhet rundt enkelte av tallene vedrørende sykefravær og antall ansatte i forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem (Agresso HR), vil ikke disse tallene bli fremlagt i 1. tertialrapport. Rådmannen jobber med å kvalitetssikre tallene og kommer nærmere tilbake til dette.

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift på 4,1 millioner kroner, fordelt på følgende måte:

 • Brutto lønnsutgifter: 12,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet
 • Refusjons sykelønn: 3,9 mill. kr høyere enn periodebudsjettet
 • Refusjon fødselspenger: 4,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet

 


Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønns-refusjoner under ett.


Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester som med 10,9 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. I tillegg viser de interkommunale samarbeidene et samlet merforbruk på 2,5 millioner kroner. Det største netto mindreforbruket er det programområde 12 Grunnskole som har med 5,2 millioner kroner. Hovedoversikten nedenfor viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av april 2016. 

 
Topp