Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppdatert økonomiplan 2016-2019

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2019 basert på foreslåtte justeringer av 2016-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2017 – herunder virkninger av forslaget til nytt inntektssystem.  I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2016-kroner for hele perioden. 

 • Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2016 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg 1. Av de foreslåtte justeringer per 1. tertial er det imidlertid kun 2,2 millioner kroner i styrking av programområdene som er definert som varige tiltak.  
 • Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av oppjustert basisnivå i 2016. Det er utført oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2017, som signaliserer en reell vekst i kommunenes frie inntekter i størrelse 3,45 – 3,7 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan 2016-2019 er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner i perioden 2017-2019. Beregningsteknisk er det ved denne oppdateringen benyttet en reell inntektsvekst på 3,5 milliarder kroner. For årene 2018 og 2019 er det lagt til grunn en reell vekst på 3 milliarder kroner per år.
  Beregningene er i tillegg basert på regjeringens forslag til nytt inntektssystem, slik det er presentert i kommuneproposisjonen 2017. I denne forbindelse vises til nærmere omtale av det nye inntektssystemet i del 2.2.2 Kommuneproposisjonen 2017.
  Basert på de nevnte forutsetninger og forslag viser de oppdaterte beregningene av Drammen kommunes frie inntekter forhold til gjeldende økonomiplan gir dette årlig merinntekt fra frie inntekter på om lag 43 millioner kroner i 2017 stigende til nesten 46 millioner kroner i 2019. I forhold til gjeldende økonomiplan framkommer merinntektene som en kombinasjon av høyere reell vekst i inntektsrammen, virkninger av systemomleggingen til nytt inntektssystem og oppjustert basisnivå for skatt og rammetilskudd i 1. tertialrapport 2016. 
 • Det er ved oppdatertingen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden 2017-2019 vil ha en skattevekst på nivå med landsgjennomsnittet. Dette innebærer at skatteinntekt per innbygger, som følgende av høyere befolkningsvekst enn landet, er avtagende i hele perioden – fra 95,8 prosent i 2016 til 94,9 prosent i 2019. 
 • I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen basert på SSB’s framskrivingsprognose per juni 2014. Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt i tråd med SSB’s forutsetninger, men med justert utgangspunkt til 1. januar 2016 som basis. SSB’s framskriving innebærer en årlig vekst i Drammen kommune på om lag 1,4 prosent i perioden 2016-2019, mens den nasjonale veksten ligger på om lag 1,1 prosent per år i samme periode. 
 • Inntekter fra integreringstilskudd år 2-5 er i forslaget til revidert årsbudsjett 2016 oppjustert med 6 millioner kroner. Oppjusteringen er videreført i resten av planperioden. 
 • Reduksjonen i årets lønnsreserve med 6,0 millioner kroner som følge av lavere lønnsvekst i 2016, er videreført i hele perioden.
 • Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referanse er svakt stigende ut over i perioden. I perioden 2017-2019 er det lagt til grunn en NIBOR-referanse i intervallet 1,80 – 1,90 prosent. 
 • Som omtalt i del 2.3.3 er anslagene for reguleringskostnad og premieavvik betydelig nedjustert i 2016, uten at dette gir noen resultateffekt for bykassen inneværende år. Lavere premieavvik gir imidlertid reduserte amortiseringskostnader fra 2017. Det er ikke lagt til grunn bruk av DKP’s premiefond i årene 2017-2019. 
 • Den oppdaterte økonomiplanskissen på neste side viser et netto driftsresultat på 168 millioner kroner i 2017 – stigende til nesten 197 millioner kroner i 2019. I forhold til gjeldende økonomiplan innebærer den oppdaterte skissen en resultatforbedring i størrelse 62 – 72 millioner kroner per år i perioden 2017-2019. Resultatvirkningene er saldert med økt avsetning til disposisjonsfond. 

 

 
Topp