Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett

Det er gjennomført investeringer for totalt 130,8 millioner kroner i 1. tertial 2016. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Imidlertid foreslås investeringer i størrelse 72,8 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF skjøvet fram i tid, for å tilpasse årets budsjett til en mer realistisk periodisering av utgiftene. 

Av nye tiltak er det i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt av 8 millioner kroner til ombygging ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til driftsbygg for Øren kunstisbane og felles infrastrukturtiltak for bane, flerbrukshall og skole, samt totalt 2,2 millioner kroner til etablering av mobile klasserom ved Gulskogen skole. I tillegg tilføres investeringsrammen for programområde 04 Byutvikling 5,2 millioner kroner fra den avsatte rammen på inntil 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre aktører. 

Ubrukte investeringsmidler i 2015 på totalt 301,5 millioner kroner foreslås re-bevilget i 2015, og er i stor grad finansiert ved utsatte låneopptak i fjor.  Øvrige endringer i årets investeringsbudsjett er i sin helhet finansiert ved omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene.  Samlet låneramme i 2016 for bykassen og de kommunale foretakene inklusiv re-bevilgninger fra 2015er etter dette på 485,8 millioner kroner. 
Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i 2016.


Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2015

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KRDs presiseringer at det ikke lenger adgang til overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. 

Til sammen var det ved utgangen av 2015 ubrukte investeringsmidler på 301,6 millioner kroner, fordelt med 91,8 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 209,7 millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i i utgangspunktet videreføres i 2016, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) per programområde, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2015, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammer for 2016. 

Investeringsmidlene som foreslås tilbakeført omfatter i stor grad investeringsprosjekter som er under planlegging eller utførelse, men hvor påløpte kostnader som følge av periodiseringsmessige forhold har blitt lavere enn budsjettert. Som det vil fremgå av forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF foreslås diverse nedjusteringer innenfor årets investeringsramme for å sikre en riktigere periodisering av budsjettet. 

Tilbakeførte investeringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås i sin helhet finansiert ved bruk av eksterne lån. Øvrige finansieringskilder ble benyttet fullt ut i samsvar med budsjett i investeringsregnskapet for 2015, mens bruk av lån til investeringsformål var 97,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Når det gjelder Drammen Eiendom KF ble det i regnskap 2015 avsatt inntekter som var forutsatt benyttet til finansiering av ubrukte investeringer. Dette gjelder inntekter fra statstilskudd, momskompensasjon og salg av eiendom mv. med til sammen 72,7 millioner kroner. Disse midlene forutsettes benyttet til delvis finansiering av tilbakeførte investeringer i 2016. Utover dette foreslås re-bevilgningen av investeringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett finansiert med 137,0 millioner kroner i bruk av eksterne lån. 


Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2016 en brutto investeringsramme på 312,1 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 42 prosent (132,4 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 91,8 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2015 re-bevilget i år. Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2016 blir etter dette på 403,9 millioner kroner. 

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 48,0 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 43,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 24,0 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2016):

 • Kunstis-/kunsgressbane Konnerud 7,5 mill. kr 
 • VA – Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting 4,7 mill. kr
 • VA – Nedre Storgate 49-53 4,4 mill. kr
 • Haugesgate: Vinjesgate – Konggata  - trafikkanalyse 2,3 mill. kr
 • VA – Separering avløpskummer fase 2 1,8 mill. kr
 • Holdeplasstruktur Bragernes 1,8 mill. kr
 • VA – Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien 1,5 mill. kr
 • Oppgradering inventar/utstyr i helse- og omsorgsdistriktene 1,4 mill. kr
 • Ny løypemaskin Konnerud 1,4 mill. kr• CO Lundsgate – fortau og gang-/sykkelvei 1,4 mill. kr
 • VA  – Pumpestasjon – overløp 1,2 mill. kr
 • VA – FOU-prosjekt regnbyge 3M 1,2 mill. kr
 • VA – Hotvetveien – Hotvetàlleen 1,2 mill. kr
 • Beredskapsutstyr flom – aggregater mv. 1,1 mill. kr
 • VA – Bergstien/Wintherbakken ledningsutskifting 1,0 mill. kr
 • Introduksjonssenteret – inventar/utstyr 1,0 mill. kr
 • Engene 1 – inventar/utstyr oppgradering 1,0 mill. kr

Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2016, jfr. tabellen nedenfor:

Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås oppjustert med netto 4,5 millioner kroner. De største tilførsler gjelder 5,2 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i samarbeid med  andre og 2 millioner kroner i økte utgifter til oppgradering av Drammen Park. I tillegg gjelder de foreslåtte justeringer i stor grad inventar/utstyr til ulike prosjekter. 

I tillegg til økt investeringsramme foreslås bevilget henholdsvis 0,7 millioner kroner til oppkjøp av aksjer i Enter Kompetanse AS og 15,0 millioner kroner i aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelsen av Drammen kommune eiendomsutvikling AS. I tillegg foreslås som tidligere omtalt at det søkes Husbanken om utvidelse av lånerammen for startlån fra 175 til 300 millioner kroner. 

Aksjeinnskuddet i Drammen kommune eiendomsutvikling AS er forutsatt finansiert med ekstraordinært eieruttak fra Drammen Eiendom KF på 15 millioner kroner. Ut over dette er de foreslåtte justeringer finansiert med utvidelse av bykassens låneramme til investeringsformål med 5,2 millioner kroner samt økt låneramme til startlån med 125 millioner kroner. 

Foreslåtte endringer i bykassens investeringsbudsjett for 2016 er oppsummert i tabellen nedenfor.


Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF  har for 2016 en brutto investeringsramme på 204,5 millioner kroner. Som omtalt i del 2.4.1 foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2015 på 209,7 millioner kroner re-bevilget i 2016. Disponibel investeringsramme i foretaket i 2015 blir etter dette på 414,2 millioner kroner. 

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 82,8 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2015, hvor det var regnskapsført 112,0 millioner kroner i samme periode. Det er ferdigstilt tre prosjekter av en viss størrelse i løpet av 1. tertial i år – etablering av Hjelpemiddelteamet i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken KF på Landfalløya, Konnerud skole fase 3 – sanering og oppgradering av inneklima og totalehabilitering av Schwartzgate 20 – med særskilt tilrettelagte boliger for psykisk helse. 

Av påløpte investeringskostnadene i 1. tertial er 36,6 millioner kroner (44 prosent) innenfor grunnskoleområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2016):

 • Brandengen skole – utvidelse 18,9 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie 12,8 mill. kr
 • Bekkevollen barne- og avlastningsbolig – utvidelse 9,8 mill. kr
 • Øren skole flerbrukshall – prosjektering mv. 5,3 mill. kr
 • Konnerud skole – sanering/oppgradering inneklima (fase 3) 5,3 mill. kr
 • Strategisk eiendomskjøp (naboeiendom Øren flerbrukshall) 4,8 mill. kr
 • Oppgradering tekniske anlegg 4,6 mill. kr
 • Frydenhaug skole – innvendig oppgradering hovedbygning 2,7 mill. kr
 • Hjelpemiddelteamet – nye lokaler 2,4 mill. kr
 • Lyngveien 10 bofellesskap – oppgradering 1,9 mill. kr
 • Åskollen skole – ombygging 1,8 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – boliger 1,8 mill. kr
 • Nytt kjøkkenkonsept – oppgradering mottaksteder 1,5 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 1. tertial 2016, jfr. vedlegg 3. 

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2016 foreslås justert innenfor en låneramme som reduseres med 65,3 millioner kroner. Det foreslås netto nye tiltak og justeringer for 7,5 millioner kroner. Blant annet settes det av 8 millioner kroner til ombygging ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt og 10 millioner kroner til driftsbygg for Øren kunstisbane og felles infrastrukturtiltak for både bane, flerbrukshall og skole. Tiltakene er i stor grad finansiert ved frigjøring av ubrukte bevilgninger fra blant annet nybygg ved Frydenhaug skole. 

I tillegg foreslås Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett nedjustert med 72,8 millioner kroner som følge av endret periodisering. Som det fremgår av del 2.4.1 hadde foretaket store ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2015, som skyldes forskjøvet oppstart og prosjektering av flere større prosjekter i forhold til budsjettperiodiseringen. Blant annet foreslås årets bevilgninger til skole-/hallprosjektene ved Øren, Brandengen og Fjell nedjustert med totalt 56 millioner kroner. Midlene forutsettes tilbakeført etter ny behovsvurdering i økonomiplan 2017-2020. 

Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2016:


Foreslåtte endringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2016 er oppsummert i tabellen nedenfor.

 
Topp