Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert nasjonalbudsjett 2016 og Kommuneproposisjonen 2017

Regjeringen la den 11. mai i år frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 2016 (RNB 2016) og kommuneproposisjonen for 2017. I tilknytning til RNB 2015 er det foreslått enkelte endringer i det økonomiske opplegget for kommunene i år, mens det i kommuneproposisjonen gis føringer for det økonomiske opplegget i 2017, herunder forslag til nytt inntektssystem for kommunene. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune.

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Nedjustering av kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2016 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 2,7prosent. Dette anslaget var basert på både lønns- og prisvekst på 2,7 prosent i 2016. På grunnlag av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er lønnsveksten redusert til 2,4 prosent. På den annen side er prisstigningen oppjustert til om lag 3,0 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av den kommunale deflatoren for 2016 fra 2,7 til 2,6 prosent. Regjeringen har beregnet at dette vil gi kommunene en utgiftsbesparelse på om lag 320 millioner kroner i år. 

Skatt og rammetilskudd

Regjeringen har i RNB 2016 oppjustert anslaget for kommunenes skatteinntekter med 560 millioner kroner sammenliknet med vedtatt statsbudsjett. Dette tilsvarer en oppjustering av vekstanslaget fra 6,0 til 6,4 prosent. Oppjusteringen av årets skatteanslag er først og fremst begrunnet med at skatteinntektene i 2015 ble om lag 2,4 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2016, og at disse merinntektene delvis videreføres i år. 

Som nærmere redegjort for i del 2.3.1 Sentrale inntekter vil en tilsvarende oppjustering av Drammen kommunes skatteanslag med 0,4 prosentpoeng gi en samlet merinntekt på 10,5 millioner kroner i år, inklusiv økt inntektsutjevning. 

Kommuneproposisjonen 2017

Reell vekst i kommunenes frie inntekterDet legges opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter i størrelse 3,75 – 4 milliarder kroner i 2017. Av veksten vil 3,45 – 3,7 milliarder kroner være frie inntekter til kommunene. 

Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med kommunesektorens økte utgifter til blant annet:

 • demografikostnader (2 100 mill. kr)
 • økte pensjonskostnader (850 mill. kr)
 • økt satsing på rusfeltet (300 mill. kr)

I tillegg ønsker regjeringen å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren, og påpeker at dersom sektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent vil dette frigjøre om lag 1,2 milliarder kroner som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

Det kommunale skattøret for 2017 blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3 milliarder kroner i 2017. Den foreslåtte vekstrammen kan gi Drammen kommune merinntekter i størrelse 6 – 10 millioner kroner neste år i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan.    

Selskapsskatt

I Kommuneproposisjonen for 2016 varslet regjeringen en ny inntekt fra 2017 som vil belønne kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser. Om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper skulle tilbakeføres til kommunene. Regjeringen foreslår nå å utsette tilbakeføringen av selskapsskatt  - da dette kan slå uheldig ut for kommuner med konjunkturutsatt næringsliv. Regjeringen vil komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2018. 

Veksttilskudd

Grensen for veksttilskudd foreslås satt ned fra gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst siste tre på 1,5 prosent til 1,4 prosent. Drammen kommune hadde i 2015 en befolkningsvekst på 1,31 prosent, mens gjennomsnittet for de siste tre år (2013-2015) var på 1,22 prosent. Drammen kommune vil således ikke utløse veksttilskudd i 2017.

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

 • Tilskudd til frivillighetssentraler (128 millioner kroner) foreslås lagt inn i rammetilskuddet med særskilt fordeling fra og med 2017.
 • To ulike tilskudd knyttet til det boligsosiale arbeidet på til sammen 57,5 millioner kroner foreslås innlemmet i rammetilskuddet fra og med 2017.  

Andre saker som omtales i kommuneproposisjonen

 • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år foreslås innført fra 1. januar 2017. Lovforslag fremmes i tilknytning til statsbudsjettet for 2017.
 • Investeringstilskudd for omsorgsboliger skal endres gradvis fram mot 2019 slik at tilskudd utelukkende skal gis til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i 2017 og 2018. 
 • Regjeringen vil innføre kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra 2017. Rammene for ordningen avklares nærmere i statsbudsjettet for 2017 – herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene, samt fordeling av midlene på kommunene. 

Nytt inntektssystem fra 2017

Forslag til nytt inntektssystem ble sendt på høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2015, med høringsfrist 1. mars i år. Drammen kommunes høringsuttalelse ble behandlet i bystyret 23. februar i år (sak 15/2016). Hovedpunktene i forslaget til nytt inntektssystem er:

 • Differensiering av kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen
 • Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene – innretning og satser
 • Ny, oppdatert kostnadsnøkkel

I tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget foreslås det ingen endringer i skatteandel eller skatteutjevning nå, men regjeringen kan vurdere dette senere. 

Regjeringen fremmer i kommuneproposisjonen forslag til nytt inntektssystem som er i samsvar med den retningen som ble presentert i høringsnotatet:

 • Modellen for gradert basistilskudd er noe moderert i forhold til forslaget i høringsnotatet
 • Endringene i regionalpolitiske tilskudd er en konkretisering av det som ble varslet i høringsnotatet
 • Kostnadsnøkkelen foreslås i hovedsak justert som i høringsnotatet, men man avventer endring av PU-kriteriet i samsvar med avtalen med Venstre

Endringer i kostnadsnøklene: Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene. Når det gjelder sektornøklene er det ett nytt kriterium og to faller bort. I forhold til høringsforslaget er det kun en endring – foreslått nedvekting av PU-kriteriet gjennomføres foreløpig ikke. Dette gir isolert sett negativt utslag på om lag 9,5 millioner kroner for Drammen kommune sammenliknet med høringsutkastet.

De foreslåtte endringene i kostnadsnøklene gir økt utgiftsindeks for Drammen kommune (fra 0,9858 til 0,9886) – og gir et positivt utslag i ugiftsutjevningen på kroner 134 per innbygger, tilsvarende 9,054 millioner kroner 

Gradert basistilskudd ved bruk av nytt strukturkriterium: I høringsutkastet var det foreslått et nytt strukturkriterium for beregning av det såkalte basistilskuddet. Dette er i dag et likt beløp for alle kommuner uansett størrelse på om lag 13,2 millioner kroner. Det foreslås innført et nytt strukturkriterium for beregning av gradert basistilskudd, basert på en beregnet grenseverdi på reiseavstand på 25,4 km for å nå 5000 innbyggere. 

I forhold til høringsforslaget er den ordningen som nå foreslås noe moderert ved at alle kommuner får et ½ basistilskudd (om lag 7,4 millioner kroner), mens basistilskudd kan økes opp til 14,3 millioner kroner (fullt tilskudd) avhengig av reiseavstanden. For Drammen kommune med en beregnet reiseavstand på kun 1,33 km vil dette utløse et basistilskudd på 52,6% av fullt tilskudd – beregnet til 7,487 millioner kroner. 

I tillegg vil frigjorte midler ved innføringen av gradert basistilskudd tilføres alle kommuner gjennom økning av innbyggertilskuddet. For Drammen kommune utgjør dette 18,066 millioner kroner.Korrigert for redusert basistilskudd i forhold til dagens ordning blir netto virkningen for Drammen kommune på 11,323 millioner kroner. Dette er tilnærmet en halvering av netto gevinsten på nesten 22,6 millioner kroner som ble beregnet på grunnlag av høringsforslaget.

Samlet virkning av nytt inntektssystem for Drammen kommune: I tillegg til de omtalte forholdene frigjøres om lag 15 kroner per innbygger som følge av foreslåtte endringer i distriktstilskuddene. For Drammen kommune gir dette en positiv effekt på 1,033 millioner kroner. 

Samtidig blir inntektsgarantiordningen (INGAR) dyrere å finansiere. For Drammen kommune er dette anslått å gi en negativ effekt på om lag 3,5 millioner kroner. 

Samlet netto første års virkning av systemomleggingen beregnes å gi Drammen kommune en netto merinntekt på 17,9 millioner kroner i 2017.

Utslag av nytt inntekstsystem

 
Topp