Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Drammen kommune er valgt ut til å være Språkkommune fra høsten 2016. Språkkommune er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. For å skape et stimulerende språkmiljø for barna vil rådmannen ta sikte på å gjennomføre språkkartlegging av ansatte.

Stortinget ventes å vedta å utvide retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av september og oktober. Retten er oppfylt i Drammen ved årets hovedopptak. 80 prosent fikk innfridd første eller andre valget ved hovedopptaket. Per mai har 630 barn gratis barnehageplass. Det er en økning på 62 barn siden årsskiftet. Statlig tilskudd til gratis barnehage er lavere enn i 2015. Rådmannen foreslår at ordningen videreføres innenfor rammen. 

Med bakgrunn i årsmeldingen som viser at barnehagedekning har en svak reduksjon, er det behov for mer kunnskap om foreldrenes valg. Det gjennomføres en kartlegging høsten 2016, for å få et bedre kvalitativt grunnlag for å planlegge tilbud til de yngste barna. For å kunne se nærmere på effekten av gratis barnehage vil det bli iverksatt en evaluering av ordningen høsten 2016.

Ny løsning for bestilling av barnehageplass er tatt i bruk, erfaringene viser at brukerne er blitt mer selvhjulpne.

Forsøket med åpen barnehage har resultert i en oppslutning på 1 - 2 barn per uke, rådmannen foreslår derfor at tilbudet avvikles fra 1.juli 2016. 

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et merforbruk på 1,6 millioner kroner per 1. tertial.

Vurdering

Til nå i år er det påløpt 6,4 millioner kroner til gratis barnehage. Tilskuddet fra IMDi for hele 2016 er 2,6 millioner kroner. Totalkostnaden til gratis barnehage i 2016 er beregnet til 17,6 millioner kroner.

De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Det er forventet at Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret holder seg innenfor tildelt budsjett.

Det er 96 flere barn i barnehage enn ved årsskiftet, fordelt på en økning på åtte barn i kommunale og 88 barn i private barnehager. Det er 58 færre barn i barnehage sammenlignet med april 2015. Siden forrige rapportering har antall barn i barnehage økt med 26.

Antall barn med heltidsplass totalt har økt med 21 siden forrige rapportering. Sammenlignet med samme periode 2015 er det 46 færre barn med heltidsplass, nedgangen er størst i de kommunale barnehagene(-35).  

Det er en økning i antall timer og vedtak til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Prognose for 2016 (hvis det fortsetter med samme antall som i mars resten av året) viser at det kan bli flere timer og flere vedtak sammenlignet med 2015. 

Konklusjon 

Økte kostnader til gratis barnehage dekkes innenfor programområdets ramme. Merforbruket per 1. tertial skyldes i hovedsak høyere kostnader til spesialpedagogiske timer enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye dette vil utgjøre totalt i 2016, men foreløpige prognoser viser et antatt merforbruk på fra 4 til 6 millioner kroner i 2016. Rådmannen vil følge utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak nøye og komme tilbake til dette i forbindelse med rapportering per 2. tertial. 

Investeringsbudsjettet 

I økonomiplanen 2016-2019 ble det omtalt at tomten til ny flerbrukshall ved Fjell skole ville berøre Fjellhagen barnehage og at det var behov for en midlertidig barnehage inntil «nye» Fjellhagen barnehage ble etablert i Fjell bydelshus. Det er foretatt justeringer i planene som innebærer at det ikke lenger er behov for en midlertidig barnehage. Prosjektet skal nå igangsettes etter ferdigstillelse av planlagt flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og etter at Fjell bibliotek og øvrige brukere/virksomheter i dagens bydelshus er flyttet over i nybygget. Investeringsmidler til etablering av midlertidig barnehage foreslås derfor tatt ut. 

Ubrukte investeringsmidler i 2015 på 1,4 millioner kroner, foreslås rebevilget til 2016. Midlene skal benyttes til å sluttføre ombygging av St. Hansberget barnehage og fiber i Brannposten og Danvik barnehager og siste fase av trådløst nett i Parktunet barnehage. Danvik og Lilleløkka har fått fiber våren 2016, mens det er planlagt fullført før sommeren i Brannposten. 

Andre forhold 

Status barnehageplasserStortinget ventes å vedta å utvide retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av september og oktober. Denne retten er oppfylt i Drammen ved årets hovedopptak. 80 prosent fikk innfridd sitt første eller andre valg ved hovedopptaket. Det var omtrent 70 ledige plasser i kommunale og private barnehager etter at hovedopptaket var avsluttet. Per mai var det mottatt 120 søknader etter søknadsfristen 1.mars, av disse er det 66 som søker plass innen utgangen av inneværende år. Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av året. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Det er mottatt to klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak.

Med bakgrunn i årsmeldingen som viser at andelen barn i barnehage har gått ned, vil rådmann gjennomføre en kartlegging av familier som ikke har barnehageplass. Det er behov for mer kunnskap om familienes valg, med tanke på framtidig utbygging og for å planlegge et godt tilbud til de yngste barna. 

Drop In barnehage

Etter vedtak i bystyret våren 2015, ble det som et forsøk etablert åpen barnehage (Dropp In barnehage) i Brannposten barnehage, fra september 2015. Tilbudet har vært lite benyttet, det har i gjennomsnitt vært 1 – 2 barn per uke til stede. Rådmannen foreslår derfor å legge ned tilbudet om åpen barnehage ved utgangen av inneværende barnehageår, juli 2016. 

Gratis barnehage

Drammen kommune har siden 1. oktober 2014 tilbudt gratis barnehageplass til barn i lavinntektsfamilier bosatt i Drammen. Ordningen har vært finansiert av statlige midler fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og stimulere barns språkutvikling. 

Per mai var det 630 barn som hadde gratis barnehageplass, det utgjør cirka 17 prosent av alle barn med barnehageplass. Statlig tilskudd til gratis barnehage i 2016 er lavere enn i 2015. Rådmannen foreslår at gratis barnehagevidereføres innenfor rammen. Det vil bli iverksatt en evaluering av ordningen høsten 2016.

Språkkommune

Drammen kommune er tatt ut til å være språkkommune fra høsten 2016. Språkkommune er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.  Blant annet skal arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes og det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid. Språk er også et av satsingsområdene i ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet.”

Foreldrebetaling

Fra 1. august 2016 vil den nasjonale ordningen med gratis kjernetid til 4 – 5 åringer i lavinntektsfamilier bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. I revidert nasjonalbudsjett sikrer regjeringen gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak som er innvilget opphold. 

Inntektsgrensen øker fra 405 000 til 417 000 kroner fra 1. august. Drammen kommune har allerede gratis barnehage for denne inntektsgruppen.  

Drammen kommune har følgende betalingssatser fra 1. august 2016:

Betalingssatsene for barnehager i Drammen kommune

 
Topp