Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Forebyggende helsetjenester ble styrket i 2015 og utfordringen inn i 2016 er blant annet rekruttering av kvalifisert personell. Rådmannen vil frem mot 2. tertial foreta en gjennomgang av tjenestetilbudet for å prioritere tjenester til barn med de største behovene og sikre sammenheng med Læringsløp Drammen. Samtidig vil det bli utarbeidet tiltak for å bedre rekrutteringen.

 For å styrke tjenestetilbudet til enslige, mindreårige flyktninger, er det igangsatt en gjennomgang av dagens bosettingsmodell. Det arbeides for å etablere et tett samarbeid med blant annet Danvik Folkehøyskole om flere individuelle tilbud for ungdommene.

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ferdigstilles 1. september. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på 0,8 millioner kroner til investering i et oppgradert alarmanlegg. 

Senter for oppvekst har per 1 tertial et merforbruk på 2 millioner kroner og tiltak iverksettes for å bringe driften i balanse.

Økonomisk status

Fakta

Regnskapstall for programområdet viser per april et merforbruk på 2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket skyldes at utgiftsnivået hittil i år generelt er for høyt i forhold til tildelt ramme. Virksomheten vil utarbeide tiltak for å bringe driften i budsjettmessig balanse.

Vurdering

Styrking av tidlig forebyggende arbeid i alle avdelinger og en høy grad av egenproduksjon av tiltakstjenester i barnevernet videreføres. Til tross for positive endringer i tjenesteproduksjonen og bedre kostnadskontroll i virksomheten, er ikke programområdets samlede drift i balanse.  

Konklusjon 

Regnskapstall for programområdet viser per april et merforbruk. Rådmannen forutsetter at det iverksettes tiltak for å bringe driften i balanse, og vil frem mot 2. tertial følge virksomheten nøye.

 

Investeringsbudsjettet

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

Bekkevollen bygges ut med 14 nye plasser innenfor en totalramme på 42,5 millioner kroner inklusive inventar, og forventes ferdigstilt 1. september 2016. Det er nødvendig å få på plass et alarmanlegg før bygget tas i bruk. Dette inngår ikke i den opprinnelige totalrammen for ombygging og innredning. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette en tilleggsbevilgning på 0,8 millioner kroner i 1. tertial. 

Andre forhold 

Enslige mindreårige flyktninger

Bystyret har vedtatt at Drammen kommune skal bosette 20 enslige, mindreårige flyktninger i 2016. Per 1. tertial er det bosatt tre enslige, mindreårige flyktninger. 

Senter for oppvekst har startet en gjennomgang av bosettingstilbudet med fokus på å kunne tilby mer individuelt tilpassede tjenester til ungdommene.

Rådmannen er i dialog med Danvik folkehøgskole om kjøp av 10 skoleplasser til flyktninger fra kommende skoleår. Tilbudet planlegges primært for enslige mindreårige flyktninger over 16,5 år, men kan også være aktuelt for enslige unge mellom 18 og 20 år. Det er inngått en avtale mellom Folkehøgskolerådet og Kunnskapsdepartementet om rettledende satser for kjøp av slike elevplasser og den sentrale avtalen vil være førende for en avtale mellom Danvik folkehøgskole og Drammen kommune.

Virksomheten igangsetter nå også et arbeid med å utvikle metoder for måling av brukertilfredshet.

Helsetjenester for barn og unge

Forebyggende helsetjenester ble styrket med totalt 5,7 millioner kroner i 2014 og 2015. Dette har bidratt til flere konsultasjoner, et likere tilbud og økt kompetanse ut mot brukerne. En nærmere vurdering av tjenestetilbudet og utfordringer knyttet til rekruttering, vil bli iverksatt frem mot 2. tertial. I vurderingen av tjenestetilbudet skal det legges særlig vekt på tilbud til risikoutsatte barn, grunntilbudet til alle barn og oppfølgingstjenester for å avdekke og følge opp behov i tråd med intensjonene i Læringsløp Drammen

Barnevernet

Barnevernet har ferdigstilt tjenesteomleggingen til egenproduksjon av endringstiltak og utfasing av eksterne kjøp. Arbeidet med å gjøre saksbehandlerne mer operative fortsetter og det legges stor vekt på felles kompetanseheving. Satsingen på å finne alternativ til institusjonsplasseringer, med akutt familieteam som et viktig tiltak, opprettholdes. Samlet har dette bidratt til at behovet for kjøp av institusjonsdøgn og utgifter til kjøp av dyre institusjonsplasser er redusert i 2016.

Oppfølging av Mangfolds- og inkluderingsplanen

Oppvekst- og utdanningskomitéen vedtok å utsette Mangfolds- og inkluderingsplanen i sin komitébehandling 15. mars 2016. Samtidig opprettet komitéen et saksordførerutvalg som skulle vurdere å supplere Mangfolds- og inkluderingsplanen med ytterligere tiltak. Saksordførerutvalget avsluttet sitt arbeid i mai, og rådmannen vil følge opp dette innspillet med en sak til bystyret over sommeren.

 
Topp