Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse, sosial og omsorg

Programområdet er forventet å gå i balanse for 2016. Alle medarbeidere deltok i felles inspirasjons- og kompetansedag i januar 2016 for å markere iverksetting av helse- sosial- og omsorgsplanen. Tilgangen til tjenestene er opprettholdt fra 2015. Det er blant annet igangsatt 28 hverdagsrehabiliteringsløp. Rådmannen har igangsatt en prosess for å bedre totaltilbudet til personer med demens innenfor eksisterende ramme. Helsedirektoratet har, etter søknad, innvilget 3,8 millioner kroner i tilskudd til dagsenter og aktivitetstilbud for personer med demens.

Rådmannen foreslår at 1,2 millioner kroner av avsatte midler for kjøp av helsetilbud med taktil tolk i 2017, flyttes til budsjettet for 2016, grunnet vedtak som er omgjort av Fylkesmannen. 

Kommunen er hittil i år innvilget i alt cirka 6,5 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak i samsvar med innsendte søknader.

Det er innledet samarbeid med Enter kompetanse og Vinn Industri AS om etablering av bedriftssenter for personer som trenger tilrettelagt arbeid. Rådmannen har inngått leieavtale med Enter kompetanse om bruk av deres lokaler på Gulskogen som alternativ til nybygg for Drammen Aktivitet. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,8 millioner kroner til å dekke dobbel husleie høsten 2016.

For å gjøre flere i stand til å eie egen bolig foreslår rådmannen at Drammen kommune søker Husbanken om å øke rammen for startlån fra 175 millioner kroner til 300 millioner kroner. Husbanken har invitert Drammen kommune til å delta i et nytt boligsosialt storbyprogram, sammen med de fire største kommunene i landet. 

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 15,5 millioner kroner. 

Vurdering

Merforbruket på 15,5 millioner kroner er et resultat av flere forhold: engangseffekter, svikt i inntekter for sykelønnsrefusjoner og noe økte driftskostnader. 

Engangseffektene er som følger:

  • Strømregningene for desember 2015 har blitt belastet virksomhetenes regnskap i januar 2016 (utgjør ca 1 million kroner).
  • Lisensutgifter til Microsoft som følge av en ekstraordinær lisensrevisjon (utgjør i underkant av 1 million kroner).
  • Sykelønnsrefusjoner er cirka 40 prosent lavere for april måned grunnet overgang til ny Agresso-plattform (utgjør om lag 2 millioner kroner)

Med nytt HR-system er det etablert endrede rutiner for inntektsføring av sykelønnsrefusjoner, noe som gjør at tallene ikke er direkte sammenliknbare mot fjoråret. Bokførte inntekter for sykelønnsrefusjon er 28 prosent lavere enn samme periode i 2015, men det er forventet at nedgangen på 6 millioner kroner utjevnes i løpet av året. Rådmannen vil følge utviklingen på sykelønnsrefusjoner nøye, og kommer tilbake med nye vurderinger til 2. tertial. 

Utgiftene til sosialhjelp har i første tertial vært noe over fjoråret. NAV Drammen har hittil i år et merforbruk på rundt 3 millioner kroner. Rådmannen følger utviklingen nøye. 

Det har vært økt etterspørsel etter langtidssykehjemsplasser. Samtidig har tilgangen på ledige plasser vært noe lavere enn tidligere år. Dette har medført flere kjøp av eksterne plasser og økt forbruk av hjemmetjenester. Enkeltvirksomheter ser ut til å ha utfordringer med å holde budsjettet som følge av dette. 

Fylkesmannen har omgjort et vedtak om helsetilbud med taktil tolk. Behov for kjøp av et slikt tilbud vil dermed gjelde fra og med juni 2016, og ikke fra 2017 slik rådmannen la opp til i økonomiplanen. Kostnaden i 2016 er beregnet til 1,2 millioner kroner.

Konklusjon

Det er fortsatt tidlig på året og prognosen er usikker, men det forventes at programområdet går i balanse for 2016. Rådmannen har fokus på driftssituasjonen og vil følge opp enkelte av virksomhetene særskilt. Rådmannen foreslår at 1,2 millioner kroner av avsatte midler til kjøp av helsetilbud med taktil tolk i 2017 flyttes til 2016 budsjettet. Rådmannen har inngått leieavtale med Enter kompetanse om bruk av deres lokaler på Gulskogen som alternativ til nybygg for Drammen Aktivitet og foreslår å styrke programområdet med 0,8 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet 

Utvikling av Marienlyst HODVed etablering av nye lokaler for hjelpemiddellageret på Landfalløya i april er det åpnet muligheter for videreutvikling av dag- og aktivitetssenteret ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Mer funksjonelle lokaler for hjemmetjenesten, og flere korttidsplasser som hjemmetjenesten kan disponere vil kunne etableres. Se nærmere omtale i avsnitt «Strategi 2 – Trygg og aktiv hverdag». Investeringsbehov er estimert til 7,2 millioner kroner. Rådmannen foreslår at investeringsrammen økes tilsvarende.

Andre forhold 

Oppstart av oppfølging i tråd med temaplan for Helse, sosial og omsorg ble markert i januar 2016 der alle medarbeidere deltok på ”kick-off”. Med temaplanen har Drammen tatt noen viktige veivalg for fremtidens helse-, sosial- og omsorgstjenester. HSO-planen omfatter alle tjenester til den voksne befolkningen i Drammen generelt, og den eldre befolkningen spesielt. Tema på HSO- samlingen var å dele tankesettet som ligger til grunn for HSO- planen, øke kunnskap om tjenestene nå og i fremtiden, i tråd med veivalgene. Formålet var også å bygge arbeidskultur medarbeidere i mellom, og inspirere til kontinuerlig forbedring og innovasjon i helse, sosial og omsorg. Tilbakemeldinger fra samlingen via virksomhetene, vernetjenesten og tillitsvalgstapparatet tilsier at samlingen var vellykket og at det er skapt et godt grunnlag for implementering av HSO-planen.

Strategi 1 – Lengst mulig i eget liv

Hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering er et tidsavgrenset og spesialisert treningsprogram i regi av hjemmetjenestene i tett samarbeid med ergo- og fysioterapeuter. Gjennom systematisk trening oppnås mestring av hverdagsaktiviteter i samarbeid med bruker. Per 1. tertial er det fattet 28 vedtak om rehabiliteringsforløp.  
Livsglede: Det er utarbeidet en plan for investeringsmidlene til revitalisering av sykehjemmene i tråd med satsingen på livsgledesykehjem. Dette følges opp av det enkelte helse- og omsorgsdistrikt. Omleggingen av matproduksjonsmetoden ved Drammen Kjøkken ser ut til å ha medført økt valgfrihet og fleksibilitet rundt matsituasjonen til den enkelte på sykehjemmene. Det har i 1. tertial vært stort fokus på matglede, ernæring og tidspunkt for at måltidene skal være bedre tilpasset den enkeltes døgnrytme.  

Økt etterspørsel av langtidsplasser sykehjem: Sykehuset meldte i 1. tertial 2016 om 215 flere utskrivningsklare pasienter i Drammen med behov for helsetjenester enn i 1. tertial 2015. Samtidig er 29 færre sykehjemsplasser blitt frigitt etter dødsfall i samme periode, sammenliknet med 2015. Dette har gitt et økt behov for tjenester, både i form av hjemmetjenester og korttids- og langtidsplasser i sykehjem.

Situasjonen er foreløpig løst ved å benytte et økt antall korttidsplasser til lengre opphold, kjøp av eksterne sykehjemsplasser og betaling for ekstra liggedøgn på sykehuset. Dette har vært tilstrekkelig til å sikre at alle pasienter har mottatt forsvarlig og nødvendig helsehjelp, men effektueringstid for langtidsopphold i sykehjem har økt i 1. tertial 2016, sammenliknet med samme periode i 2015. 

Det er vanlig med slike variasjoner i løpet av året, og det er foreløpig usikkert om denne utviklingen vil holde seg, eller om dette er en midlertidig situasjon. Rådmannen vil følge situasjonen nøye og gjennom månedlig statistikk holde bystyrekomitéen orientert.

I økonomiplan 2016-2019 ble det avsatt midler til kjøp av helsetilbud med taktil tolk, ett i 2016 og ett i 2017. Med bakgrunn i vedtak fattet av Fylkesmannen i Buskerud er tiltaket som var planlagt iverksatt i 2017, fremskutt til 2016 og får full årseffekt fra og med 2017.

Strategi 2 – Trygg og aktiv hverdag

Utvikling av Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt: Rådmannen foreslår å omdisponere de tidligere, nå ledige, lokalene etter hjelpemiddellageret som flyttet i april. Lokalene tenkes omdisponert til hjemmetjenestebase. Lokaler med umiddelbar nærhet til hjemmetjenesten (tidligere avdeling E) blir ledige høsten 2016 og kan benyttes til korttidsplasser til bruk for hjemmetjenesten. Hjemmetjenestens tidligere lokaler tenkes omdisponert til dagsenter for å gi et bedre tilbud til personer med kognitiv svikt. 3,8 millioner i prosjektmidler er innvilget fra Helsedirektoratet til økte dagsenteraktiviteter ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Nødvendig tilpasning av lokalene er foreløpig anslått til 10-15 millioner kroner. Arbeidet forventes sluttført i første halvår 2017. Rådmannen foreslår å bevilge 8 millioner kroner i 2016. Behov for ytterligere bevilgning vurderes i økonomiplan 2017-2020.

Etablering av bedriftsenter for funksjonshemmede: Det er innledet samarbeid med Enter kompetanse og Vinn industri AS om etablering av bedriftssenter for personer som trenger tilrettelagt arbeid. Rådmannen har inngått leieavtale med Enter kompetanse om bruk av deres lokaler på Gulskogen som alternativ til nybygg for Drammen Aktivitet. Det er behov for å tilrettelegge bygningsmassen noe slik at Drammen aktivitet kan ta lokalene i bruk fra 2017. Det foreslås derfor at 0,5 millioner kroner flyttes fra Drammen Eiendom til P05 for å benyttes til nødvendige investeringer i utviklingen av nytt bedriftssenter. Leieavtalen medfører at planlagte investeringer på 100 millioner kroner i gjeldende økonomiplan til nytt bedriftssenter bortfaller.

Økt bruk av sosiale entreprenører og frivillig innsats: Det er lagt frem en orientering for bystyrekomitéen for helse, sosial og omsorg med fremdriftsplan og analyse av mulighetsrom på Gilhus gård, blant annet etablering av alternative arbeids-/aktivitetsplasser i samarbeid med sosiale entreprenører. Det er etablert samarbeid med Papirbredden innovasjon om bidrag til dette arbeidet. Det er planlagt sak til bystyret i løpet av høsten med konkret forslag.

Ungdomskartlegging: Det er gjennomført kartlegging ved bruk av Ungdata i alle ungdomsskoler i Drammen, for elever på 8., 9. og 10 trinn. Samme kartlegging er også gjennomført på Vg1 og Vg2 i de videregående skolene i kommunen. Se nærmere omtale under P12.

Strategi 3 – Sjef i eget liv

Brukervalg i hjemmetjenesten: Det har vært en gradvis økning i bruk av private hjemmehjelpstjenester på bekostning av de kommunale hjemmehjelpstjenestene, og budsjettet vil derfor bli omdisponert fra helse- og omsorgsdistriktene til Tjenestetildeling og samordning som har utgiftene til kjøp av tjenester fra eksterne. 

Brukervalg av hjemmesykepleie forventes iverksatt september 2016. Innføringen av brukervalg vil på sikt medføre reduserte lønnskostnader for helse- og omsorgsdistriktene, og økte kostnader til kjøp av tilsvarende tjenester fra private. I selve innføringsfasen fra september og ut året er det forventet en dobbel pukkeleffekt i utgifter til hjemmesykepleie kommunalt og privat. Det er den enkelte bruker som selv velger om de ønsker tjenesten utført av private eller fra kommunen, og det vil først bli klart etter noe tid hva dette reelt medfører i reduserte kommunale oppdrag, som igjen tilsier at lønnskostnadene må opprettholdes ut 2016 for å sikre faglige forsvarlige tjenester. Ekstra kostnader i denne perioden forventes å bli på om lag 1 million kroner. 

Nye brukerundersøkelser: Drammen kommune har inngått avtale med Rambøll om utvikling av nye brukerundersøkelser og metoder for brukerdialog. Det blir gjennomført tradisjonelle brukerundersøkelser til utvalgte tjenestemottakere i 2016. Deretter vil det bli tilrettelagt for løpende brukerdialog tilpasset de ulike brukergruppene

”Erfaringskonsulenter”: Det er innvilget 610 000 kroner i prosjektstøtte fra Fylkesmannen i Buskerud til tiltaket ”Økt erfaringsbasert kunnskap med erfaringskonsulent”. Målgruppen for tiltaket er mennesker med rusmiddelrelaterte problemer. Målet for ordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, i seg selv eller kombinert med psykiske og/eller andre lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

”Tettere på – kvalifisering og formidling”: Sosialhjelpsutgiftene (livsopphold og boutgifter) er økt med 3 prosent i de første fire månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Det er per 1. tertial et merforbruk på 2 millioner kroner på sosialhjelpsbudsjettet (livsopphold og boutgifter). Status etter fire måneder i 2016 er 43 flere sosialhjelpsmottakere enn i samme periode i 2015. Økningen er i gruppen over 25 år. Det har i snitt vært 25 færre unge mottakere de første månedene i 2016, i forhold til i 2015. 

Jobbsjansen 2016: Per 30. april er det 31 deltakere i Jobbsjansen. 15 av disse er i språkpraksis/arbeidspraksis. Hittil i år har 10 gått ut av ordningen, og fem disse har gått over i arbeid eller utdanning. I 2014 gikk 60 prosent over i arbeid eller utdanning og i 2015 var andelen 67 prosent. Det er et mål at 70 prosent skal gå over i arbeid eller utdanning i 2016.

Drammen kommune søkte om 4 545 000 kroner i støtte fra Integrerings- og mangfoldsdiretoratet (IMDi) til Jobbsjansen 2016. Det var planlagt 42 plasser, hvorav 15 plasser til kvinner som ikke mottar andre ytelser eller tilbud fra NAV eller kommunen, og 12 kvinner med ektefeller med norsk eller nordisk statsborgerskap. Begge disse gruppene mottar deltakerlønn på 1G finansiert av IMDi. I tillegg var det planlagt 15 plasser for kvinner som mottar sosialstønad fra NAV. Alle er hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn.

IMDi innvilget tilskudd for 2016 på 1 935 000 kroner, der det blant annet ble satt vilkår om at prosjektet skal ha 32 deltakere i 2016. Av disse skal 12 deltakere være familiegjenforente til norske og nordiske statsborgere. Det gis midler til deltakerlønn for 22 hjemmeværende kvinner som blir forsørget av familien og ikke mottar andre ytelser. Deltakerne skal hver motta 1G fra prosjektmidlene. IMDi har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig gjennomstrømning av deltakere på syv måneder. Rådmannen vurderer dette som lite realistisk.

Drammen kommune finner det ikke forsvarlig å imøtekomme vilkårene IMDi har satt. Kommunen har i sitt akseptbrev skissert en løsning for den nye situasjonen der antallet deltakere som mottar deltakerlønn fra IMDi reduseres til 11, og mellom 15 og 20 deltagere som dag mottar ytelser i form av sosialhjelp. I tillegg reduseres antall prosjektmedarbeidere fra tre til én. Prosjektets styrke har vært tett oppfølging av både deltagere og næringslivet. Med redusert tildeling vil ikke dette kunne følges opp like tett i fortsettelsen.  

Økt låneramme for startlån - Boligsosialt arbeid: Startlån er ett av de viktigste virkemidlene for at flere skal kunne bli boligeiere. Etterspørselen etter Startlån øker. Hittil i år er det utbetalt 108 millioner kroner til i alt 78 husstander, og det er gitt forhåndstilsagn til ytterligere 92 millioner kroner. På samme tidspunkt i 2015 var det utbetalt 51 millioner kroner i Startlån og det var gitt forhåndstilsagn på ytterligere 59 millioner kroner. Ved utgangen av 2015 var det utbetalt 164 millioner kroner i Startlån. I økonomiplan 2016 – 2019 er det vedtatt å søke Husbanken om en låneramme på 175 millioner kroner. Med utgangspunkt i økt etterspørsel foreslår rådmannen å øke rammen til 300 millioner kroner. 

Strategi 4 – Hjelp når du trenger det

Digitalisering i HSO: Helse, sosial og omsorg har utarbeidet en digitaliseringsstrategi basert på anbefalinger om velferdsteknologiske prioriteringer fra Helsedirektoratet og føringer fra bystyret. Det er i 1. tertial lagt en plan for bruk av bevilgede investeringsmidler. Elektronisk medisinskap til Helsehuset er anskaffet, og rådmannen vil legge til rette for en prosess med formål å anskaffe dette til samtlige helse- og omsorgsdistrikt. HSO vil i løpet av 2016 også legge til rette for anskaffelse av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser) og elektroniske dørlåser (e-lås). Anskaffelsen er videre i tråd med retningslinjene vedtatt i bystyre april 2016 i sak: ”Prinsipper for administrering av velferdsteknologiske kommunale hjelpemidler i Drammen kommune”. 

Bosetting av flyktninger: Per 30.4 det bosatt 73 flyktninger. Tre av disse er enslige mindreårige. Rådmannen forventer at det, i henhold til bystyrets vedtak av 15.12.15, vil være bosatt 170 flyktninger innen utgangen av året. Vedtakets punkt 2 og 3 er effektuert. Resultatrapport om bosettingsarbeidet i 2015, ble lagt frem til politisk behandling i mai 2016. 

Finansiering av kommunale rustiltak: Drammen kommune har søkt og fått tilsagn på statlig tilskudd til seks kommunale rustiltak. Fem av disse ble det også søkt og innvilget tilskudd til i 2015. Ubrukte tilskuddsmidler i 2015 kommer til fratrekk på årets bevilgning.

Det er i tillegg søkt om lag 0,4 millioner kroner til prosjektet ”Forebygge overdoser”, hvor Drammen kommune deltar i den statlige satsingen på å forebygge overdoser. Det er ikke mottatt svar på denne søknaden.

Lokaler til Buskerudregionens incestsenter (BRiS) og Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy): Rådmannen starter i 2. tertial 2016 opp arbeidet med å finne erstatningslokaler for Betzy, som i dag drives i lite hensiktsmessige lokaler. Det er ønskelig å se på en mulig samlokalisering mellom Betzy og BRiS.

Miljørettet helsevern

Det er inngått samarbeid med Mattilsynet om kastrering av eierløse katter. Bystyret har bevilget 75 000 kroner til dette formålet. Det er gjort avtale med veterinærklinikk og dyrevernorganisasjoner om en kampanje i mai.

Tilsynssaker 

Det er ikke opprettet eksterne tilsyn på systemnivå for Helse, sosial og omsorg per 30.4.2016. Det er registrert seks individbaserte tilsyn så langt i 2016. I tillegg er det seks saker fra 2015, og to saker fra 2014 som ikke er avsluttet. Tilsynssakene er ikke avsluttet grunnet lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Buskerud.

Programområde 05 Helse, sosial og omsorg

 
 
Topp