Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på omlag 0,2 millioner kroner, og styrer mot et årsresultat i balanse.

Rådemannen foreslår enkelte endringer og korrigeringer innenfor vedtatt budsjett.  Ubrukte midler fra Eldremilliarden disponeres til anskaffelser innenfor kulturtilbud for eldre. Gravplassforvaltningen får en engangsbevilgning på 300 000 kroner til delvis dekning av anleggsbidrag knyttet til omlegging av ledningsnett ved Skoger kirkegård. I forståelse med kirkevergen rettes feil i fordelingen av kommunens samlede tilskudd til kirke- og gravplassformål og det kommunalt fastsatte prisregulativet for gravplassforvaltningen. Justeringene innebærer ingen økonomiske konsekvenser for fellesrådet eller brukerne.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på om lag 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering 

Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 0,3 millioner kroner til omlegging av ledningsnettet ved Skoger kirkegård, jfr. nærmere omtale under punktet Andre forhold. Programområdet styrer mot et årsresultat i balanse. 


Andre forhold

Kulturtilbud for eldre

I kommunens budsjett for 2013 ble 750 000 kroner fra ”Eldremilliarden” avsatt til KulturOasen, for perioden 2013-2015. Ved utløp av prosjektperioden gjensto 250 000 kroner i ubrukte midler, som i regnskap for 2015 er tilbakeført til kommunenes frie fond. Rådmannen foreslår at bruksperioden forlenges ut 2016. Det forutsettes at midlene brukes til engangstiltak, for eksempel utskiftning av pianoer.

Øvings- og konsertlokaler for akustisk musikk

En arbeidsgruppe har lagt fram forslag om utvikling og tilrettelegging av skolelokaler som øvings- og framføringslokaler og Harmonien som konsertsal for akustisk musikk. Sak legges fram når Drammen kirkelige fellesråd har gitt innspill angående kirken som kulturaktør, jfr. vedtak 27 i økonomiplanen 2016-2019. 

Rammeoverføring til Drammen kirkelige fellesråd – retting

I økonomiplan 2016-2019 er driftstilskuddene for 2016 til Drammen kirkelige fellesråd fastsatt til totalt 28 849 000 kroner, fordelt med 21 417 000 kroner til kirkeformål og 7 431 000 kroner til gravplassformål. Det har ved fremskrivning av tidligere års budsjett oppstått en utilsiktet forskyvning av fordelingen mellom de to formålene. I forståelse med kirkevergen foreslår rådmannen at dette rettes opp nå, slik at korrekt fordeling av tilskudd blir som følger:

Tabell over tilskudd til Drammen kirkelige fellesråd

Overføring av eiendommer fra kommunen til Drammen kirkelige fellesråd

Det følger av nasjonale rammebetingelser at kirkegrunn og gravplasser er Den norske kirkes eiendom. Det inngås nå avtale mellom Drammen kommune og Drammen kirkelige fellesråd om klargjøring av grenser og overføring av grunnbokshjemmelen for en rekke eiendommer. 

Vedlikehold av kirkebygg og tilsvarende (vedtak 28 i økonomiplanen)

Rådmannen foreslår at vedtaksteksten justeres noe, med sikte på tydeliggjøring av eier- og ansvarsforhold og kommunens finansieringsansvar etter kirkeloven § 15 og regelverket for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Rådmannen foreslår at det bevilges 763 000 kroner per år i fire år til Den norske kirke. Fellesrådet oppfordres til å bruke midlene til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold. Bevilgningen vil utløse cirka 237 000 kroner per år til andre tros- og livssynssamfunn. 

Skoger kirkegård – anleggsbidrag omlegging av ledningsnett

Drammen kirkelige fellesråd har søkt om tilleggsbevilgning til dekning av anleggsbidrag på 570 000 kroner i forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsnett ved Skoger kirkegård. Fellesrådet begrunner søknaden med at dekning av utgiften innenfor vedtatt gravplassbudsjett vil medføre større driftsvanskeligheter for stell og vedlikehold ved byens gravplasser.

Normalt vil slike utgifter måtte dekkes innenfor rammen av vedtatt driftstilskudd. For å minske ulempene for driften anbefaler rådmannen likevel at kommunen yter en engangsbevilgning på 300 000 kroner.

Drammen krematorium – vedlikehold

Det er behov for utbedringer og endringer av Drammen krematorium. Det er innhentet en tilstandsvurdering som dokumenterer behov for vedlikehold. Drammen har høy kremasjonsprosent, og etterspørselen fra andre kommuner øker. Det er behov for økt kapasitet, ny ovn og større rom. Situasjonen for krematoriet blir tema i junimøtet i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Rådmannen legger til grunn at fellesrådet legger fram overslag over nødvendige drifts- og investeringstiltak i sitt innspill til økonomiplan 2017-2020.

Prisregulativ gravplassforvaltningen – retting

Det må fattes nytt vedtak om avgifter som fastsettes av kommunen. Nytt regulativ innebærer ingen prinsipielle endringer, men retter opp en redaksjonell unøyaktighet i vedtatt regulativ.

Destinasjon Spiraltoppen 

For å følge opp vedtak om Destinasjon Spiraltoppen, vil rådmannen legge frem et mandat for et utredningsarbeid, som danner grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak for utvikling av Destinasjon Spiraltoppen.

 
Topp