Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Turistinformasjon vil fra 1.7. 2016 ivaretas av Drammen kommune i rådhuset. Digital søknad om barnehageplass er tatt i bruk. Det foreslås 0,5 millioner kroner i 2016 til fullføring og avslutning av registrering av kommunens kunstverk. Bidraget til Kommuneadvokaten i Drammensregionen forslås økt med 1 million kroner for å dekke kommunens behov for advokattjenester.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2016.

Vurdering

Det er vurdert at Drammen kommune kjøper tjenester for mer enn de 4,5 millioner kroner som er dagens bidrag til Kommuneadvokaten i Drammensregionen, se nærmere omtale under. Det foreslås en rammeøkning på 1 million kroner til kjøp av advokattjenester fra Kommuneadvokaten i Drammensregionen.

Til ferdigstillelse av prosjekt om kunstregistrering foreslås det en engangsbevilgning på 0,5 millioner.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår en varig rammeøkning for programområdet på 1 million kroner til eierbidrag til Kommuneadvokaten i Drammensregionen, samt at det tilføres 0,5 millioner i engangsmidler til ferdigstillelse av registrering av kommunens kunstverk.


Investeringsbudsjettet 

Kommunale lav– og nullutslippsbiler

I bystyremøte 24.11.15 ble sak om overgang til kommunale lav– og nullutslippsbiler behandlet. Det ble vedtatt å iverksette en bilpolicy som sikrer at kommunenes tjenestebiler avgir så lave utslipp av miljø- og klimaskadelige stoffer som mulig. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler ble vedtatt behandlet 1. tertial 2016. Arbeidet med å kartlegge behovet for ladestasjoner, antall, plasseringer og tid, er igangsatt. Rådmannen vil høsten 2016 komme tilbake med forslag til investeringer for bystyret når disse forholdene er avklart. 

I 2015 ble det gjort en endring ved at investeringsmidler til konkrete løpende prosjekt ikke lenger forvaltes av D-IKT men av rådmannen og faktureres etter forbruk. Det bes om at 22,5 millioner kroner rebevilges til 2016.

Andre forhold 

Digitalisering – barnehager og skole

Digital søknad om barnehageplass ble lansert før barnehageopptaket 1.3.16. Brukererfaringer er innhentet, og hovedinntrykket fra brukerne er at løsningen fungerer godt. Det arbeides videre med å utvikle løsningen ytterligere.

Service- og kanalstrategi

Hvilke forventninger har innbyggere/næringsliv til service når de kontakter kommunen? Som vedtatt i økonomiplan 2016 – 2019 skal det utarbeides en service- og kanalstrategi. Formålet med strategien er å etablere en strategisk plattform for hvordan kommunen skal møte forventninger til service og hvilke kanaler som kan benyttes. Til dette arbeidet er Drammen kommune innvilget 450 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Multimedieredaksjon

For å bli enda flinkere til å fortelle de gode historiene og med dem spre viktig informasjon til kommunens innbyggere, etablerer rådmannen en egen multimedieredaksjon. Denne redaksjonen skal kunne levere innhold som kan brukes på alle de kanalene kommunen ønsker å kommunisere med innbyggerne på. Driftsutgifter dekkes innenfor eksisterende ramme.

Turistkontor

Drift av turistkontortjenester har de siste årene blitt kjøpt via ekstern leverandør. Fra 1.7.16 vil Drammen kommune drifte turistkontoret i egenregi. Bystyrekomitéen for kultur, idrett og byliv ble orientert om endret driftsform i komitéens møte 15.3.16. Gjennom å drifte turistkontoret selv ønsker kommunen et forsterket fokus på nærturisme, arrangementsturisme samt kurs- og konferanser. Etter ombyggingen har inngangspartiet til rådhuset god kommunikasjon med torget, og innvendige arealer er godt tilpasset publikumsmottak. Kundesenteret har informasjonsformidling som en sentral oppgave. I første omgang etableres turistinformasjonstjeneste for sommermånedene.  

Anbefaling og ressursbehov vedrørende prosjekt om kunstregistrering 

I bystyremøte 20.5.14 (sak 51/2014) ble det fattet vedtak om å igangsette et prosjekt om kunstregistrering. Fase 1 av prosjektet avsluttes i mai 2016. 1 400 kunstverk fra cirka 100 ulike lokasjoner i byen er fysisk og manuelt registrert, og av disse vil cirka 850 være registrert i kunstregistreringssystemet Primus. Dette gjelder primært verk som er laget av profesjonelle kunstnere, og vil utgjøre basis for DKK – Drammen kommunes kunstsamling. 

Gjenstående arbeider knytter seg til verdivurdering og formidling av kunstsamlingen. Rådmannen foreslår at det avsettes et engangsbeløp i 2016 på 0,5 millioner kroner til fullføring og avslutning av prosjektet. 

Økt eierbidrag til Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Drammen kommune har i 1. tertial benyttet advokattjenester utover kommunens andel til finansiering av Kommuneadvokaten i Drammensregionen. Tilsvarende var forbruket høyere enn bidraget også i 2015. Kommuneadvokaten bistår Drammen kommune særlig i barnevernsaker og løpende juridisk rådgivning. Noe av aktivitetsøkningen skyldes også korrupsjonssaken. Rådmannens vurdering er at Drammen kommune har behov for tjenester fra kommuneadvokaten utover bidraget vedtatt i gjeldende økonomiplan og foreslår å øke bidraget fra 4,5 til 5,5 millioner kroner. 

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp