Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Programområdet rapporterer et forbruk som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Arbeidet med oppdatering av Strategisk næringsplan for Drammen 2012-2022 er igangsatt.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet rapporterer forbruk i tråd med budsjett per april.

Vurdering

Det vurderes som viktig at programområdet har økonomisk fleksibilitet og at Drammen kommune har anledning til å delta på aktiviteter innenfor området som det ikke har vært mulig å forutse og budsjettere. Bystyret vedtok 25. november 2014 (Interpelasjon 10 (2014)) to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager. Drammen kommune må betale parkeringshusene for inntektsbortfall som skydes gratis parkering.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,5 millioner til å kompensere for bortfall av inntekt ved to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager.Rådmannen har besluttet å drifte turistkontoret i egen regi fra 1.7.2016. Budsjetterte midler for 2. halvår på 0,25 millioner kroner foreslås flyttet til P07 LOS.


Andre forhold 

Strategisk næringsplan

Arbeid med oppdatering av Strategisk næringsplan for Drammen 2012-2022 er igangsatt.

Telemarksforskning har utarbeidet en regional analyse for Drammen som vil legges til grunn for videre arbeid med planen. Næringsteamet og Kontaktutvalget for næringslivet vil ha en rolle i dette arbeidet. Det er planlagt at oppdatert næringsplan skal behandles av bystyret i november.

Destinasjon Drammen

Byen Vår Drammen (BVD) har igangsatt prosjektet Destinasjon Drammen, for å koordinere aktiviteter og arrangementer, samt øke antall kurs- og konferansedøgn i byen. Drammen kommune støtter prosjektet med midler i prosjektperioden.

Turistkontor

Drammen kommune kjøper denne tjenesten i dag. Dagens turistkontor er lokalisert i Tårnkvartalet hvor de deler lokaler med reisebyrået Din Ferie AS. Gjeldende avtale løper frem til 1.7.16. Rådmannen har etter en helhetlig vurdering besluttet å drifte en fremtidig turisttjeneste i egenregi. For nærmere omtale, se programområde 07 LOS.

Gründersenter

I bystyrets budsjettbehandling ble det vedtatt flg.  ”Det arbeides for å etablere et gründersenter i Drammen. Bystyrekomitéen for kultur, idrett og byliv får en sak til behandling.”  

Næringsforeningen i Drammensregionen tok i 2015 initiativ til å nedsette en ressursgruppe for gründere, der også Drammen kommune deltar. Ressursgruppen har arrangert flere gründercaféer, med høy deltakelse. Det er videre igangsatt et arbeid for å se på ulike tilbud når det gjelder kontorplass/ samlokalisering og veiledning for gründere i andre kommuner. Det er blant annet flere slike tilbud i Oslo som drives på kommersiell basis. Ressursgruppen vil arbeide videre med flere initiativ fremover, og vil utarbeide en ”verktøykasse” for gründere. Rådmannen ser et behov for at disse initiativene samordnes, og vil komme tilbake med en sak om hvordan dette kan organiseres.

Gratis parkering i sentrum på lørdager

Bystyret vedtok 25. november 2014 (Interpelasjon 10(2014)) to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager med virkning fra 6. desember 2014. Samtidig ble næringslivet oppfordret til å innføre samme ordning ved Magasinet og Torget Vest parkeringshus. Det ble forutsatt at ordningen skulle evalueres etter ett år. 

Thamsgaten P-hus og Grev Wedel P-hus er selvstendige aksjeselskaper eiet av Drammen kommune v/Drammen Eiendom KF, og disse ble kompensert for beregnet inntektstap ved ordningen på kroner 411 557 for 2015. Utgiftene ble dekket innenfor budsjettet i programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring. Inntektstapet ved Blichs gate P-hus på anslagsvis 35 000 kroner ble dekket innenfor regnskapet til Drammen Parkering KF.  

Byplan har i samarbeid med Byen Vår Drammen AS, Drammen Parkering KF og Drammen Eiendom KF gjennomført en evaluering av ordningen. Evalueringsrapporten, som følger som vedlegg 10, viser til at det er vanskelig å måle virkningen av tiltaket på omsetningstallene for sentrumshandelen. Samtidig pekes det på at ordningen er godt verdsatt av butikkene. Det fremgår også av rapporten at det ikke har lykkes å få med parkeringshusene i Magasinet og Torget Vest på ordningen. 

Rådmannen legger til grunn at ordningen med to timers gratis lørdagsparkering i kommunens parkeringshus opprettholdes i 2016. Til kompenasjon av anslått inntektsbortfall i parkeringshusene foreslås at programområdet tilføres 0,5 millioner kroner. Ordningen vurderes nærmere i økonomiplan 2017-2020.

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp