Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Kontrollutvalget tilføres 2,9 millioner kroner for å håndtere ekstern gransking av byggesaksavdelingen. Kommunereformen følger oppsatt fremdriftsplan.

Programområdet rapporterer i henhold til budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. .

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per april. 

Vurdering

I sammenheng med korrupsjonssaken har Kontrollutvalget igangsatt en ekstern granskning av byggesaksavdelingen. Det er meldt et behov på 2,9 millioner kroner til dekning av kostnader.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2,9 millioner kroner til kontrollutvalget for å handtere ekstern granskning av byggesaksavdelingen.


Andre forhold 

Kommunereform

Kommunereformen er en politisk styrt prosess. Drammen har ført samtaler med flere kommuner og forhandlinger med Svelvik, Hurum, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Arbeidet med reformen er en løpende prosess, men den politiske plattformen ble sluttført i mai. Innen 30. juni må de aktuelle kommunene foreta et retningsvalg. Siste versjon av den politiske plattformen og oppdatert informasjon er tilgjengelig på: www.drammenogsvelvik.com  

Dersom flere kommuner enn Drammen og Svelvik fatter vedtak om sammenslåing, legger rådmannen til grunn at dette vil kreve mer ressursinnsats. Det vil være den politisk styrte prosessen som avgjør hvilke oppgaver som skal utføres når. Rådmannen vil ved behov komme tilbake til økonomiske konsekvenser i 2. tertial. 

Ekstrabevilgning til Kontrollutvalget 

I sammenheng med korrupsjonssaken har Kontrollutvalget igangsatt en ekstern granskning av byggesaksavdelingen. I bystyrets møte 31. mai fremmet Kontrollutvalget sak om tilleggsbevilgning. I samsvar med bystyrets vedtak er programområdet tilført 2,9 millioner kroner i 1. tertial. Nærmere omtale av korrupsjonssaken under omtalen av programområdet 04 Byutvikling.

 
Topp