Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Vei

Det er ingen vesentlige avvik innen programområdet.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2016.

Vurdering

Det er ikke behov justering av driftsbudsjett.

Konklusjon

Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme.


Investeringer

Rådmannen foreslår at 1,4 millioner kroner i ubrukte midler 2015 rebevilges 2016. 

Andre forhold 

Veivedlikehold

Vintersesongen har vært normal med hensyn til utgifter til drift av vei. Det er ingen budsjettmessige avvik.

Tiltaksutredning luftkvalitet 

Målestasjonen for luftkvalitet ved Bangeløkka viser overskridelser av grenseverdier for konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Miljødirektoratet har med bakgrunn i dette pålagt Drammen kommune å sende inn fornyet tiltaksutredning for PM10 og NO2 innen 1. juni 2017. Utredningen utarbeides i samarbeid mellom Drammen kommune, som miljømyndighet i henhold til denne delen av forurensningsforskriften, og Statens vegvesen, som anleggseier for riks- og fylkesveiene som er de tyngste bidragsyterne til overskridelsene av grenseverdiene. Nødvendige utredninger vurderes foreløpig å koste cirka én million kroner, grunnet behov for ekstern faglig bistand. Det søkes medfinansiering fra Statens vegvesen. Rådmannen vil fremme forslag til inndekning av kommunens kostnader senest i forbindelse med økonomiplan 2017-2020.

 
Topp