Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 7,2 millioner kroner. Rådmannen foreslår et mobilt klasserom til Gulskogen skole for å kunne møte antall innmeldte elever. Arbeidet med ny kvalitetsplan Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet, er i rute. Sommerskolen er populær. Antall plasser er utvidet og kapasitetsøkningen er ivaretatt innenfor rammen.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et mindreforbruk på 7,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Gulskogen skole får en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det settes inn et mobilt klasserom fra høsten og dette medfører en økt husleie på 0,5 millioner kroner. Det er estimert et behov for å investere 0,2 millioner kroner i inventar og utstyr til det mobile klasserommet.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår at det settes av 0,5 millioner kroner til økt husleie og 0,2 millioner kroner til investeringer for mobilt klasserom på Gulskogen skole. 


Investeringsbudsjettet

Konnerud skole Fase 3- sanering og oppgradering inneklima

Arbeidet ble ferdigstilt februar 2016 og prosjektet ble gjennomført innenfor tildelt investeringsramme på 30 millioner kroner. 

Frydenhaug skole

Rehabilitering av gamle hovedbygning ferdigstilles til skolestart i august. Dermed vil prosjektet som inkluderer nye Frydehaug skole, rehabilitering av Drengestua og den gamle hovedbygningen bli gjennomført med et forventet mindreforbruk på 5 millioner kroner.

Åskollen skole – avsluttende arbeider

Delprosjektet har omfattet begrensede arbeider knyttet til utvendig drenering ved bygg B og innvendig oppussing av underetasjen og skal ferdigstilles i løpet av sommerferien 2016. Foreløpige estimater tilsier et mindreforbruk på 2,8 millioner kroner.

Øren skole

Øren skole - skoleutvidelse: Det er planlagt at skoleutvidelsen skal stå ferdig i 2018 og prosjekteringen er i gang. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med økonomiplan 2017-2020. 

Øren skole – flerbrukshall: I henhold til bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 er det nå innarbeidet motorikk- og dansesal i hallens underetasje som en del av entreprisen. Tilleggsbestillinger, utsatt oppstart og økt kompleksitet i prosjektet gjør at totalkostnaden for tiltaket ser ut til å øke til cirka 66 millioner kroner. Økningen på 5 millioner kroner foreslås inndekket fra tilsvarende mindreforbruk på andre prosjekter innenfor samme programområde (se over). Utsatt oppstart medfører at det foreslås at 20 millioner kroner av vedtatt investeringsramme flyttes fra 2016 til 2017.

Øren skole – driftsbygg og infrastruktur: I forbindelse med utvidelse av skolen, bygging av flerbrukshall og ny kunstis-/kunstgressbane er det behov for et driftsbygg og ny infrastruktur (se vedlegg 3). I forbindelse med 1. tertialrapport 2016 foreslås det å etablere prosjektet med 10 millioner kroner, foreløpig inndekket ved omdisponering av investeringsrammer fra DEKF på 8 millioner kroner og 2 millioner kroner fra baneprosjektet. Restbehov på inntil 10 millioner kroner kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med økonomiplan 2017-2020. 

Brandengen skole – utbygging av skole og ny flerbrukshall

Drammen Eiendom har kjøpt opp tomteareal ved Brandengen skole som åpner mulighet for å starte planlegging av utbygging. Prosjektering av flerbrukshallen er igangsatt med sikte på utlysning av totalentreprisekonkurranse etter sommeren 2016.

Skoleutvidelsen er planlagt igangsatt etter at flerbrukshallen er ferdig. Rådmannen foreslår at det gjøres en teknisk justering slik at 20 millioner kroner flyttes fra 2016 til 2017.

Fjell skole – utvidelse og ny flerbrukshall

Som del av Fjell-2020 satsingen skal Fjell skole rehabiliteres og bygges ut. Prosjektet er fortsatt under utvikling og byggestart er etter ferdigstillelse av flerbrukshallen. Rådmannen foreslår at det gjøres en teknisk justering slik at 21 millioner kroner flyttes fra 2016 til 2017. 

Gulskogen skole

Gulskogen skole får en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det er behov for å investere i inventar og utstyr for 0,2 millioner kroner til det mobile klasserommet.Rådmannen foreslår at det settes av 0,2 millioner kroner til investeringer i inventar og utstyr.

Andre forhold

Læringsløp Drammen handler om høy kvalitet i barnehage og skole for å gi barn og unge en kompetansegrunnmur for læring, vekst og mulighet for gjennomføring av videregående opplæring og kvalifisering til arbeidsliv. I tillegg utvikles det en rekke forsterkningstiltak i læringsløpet som bl. a. omhandler sommerskole, aktivitetsskole og et 11. skoleår. 

Sommerskolen

Sommerskolen er populær. Antall plasser er utvidet og kapasitetsøkningen er ivaretatt innenfor rammen. Tabellen nedenfor viser utviklingen siden oppstart i 2014. For 2016 måtte tilbudet og budsjettet utvides på grunn av stor pågang. Status for antall påmeldte per 1. mai er 720 påmeldte fra barnetrinnet og kursene er fulltegnet. For ungdomstrinnet er det 240 plasser, og foreløpig 64 påmeldte.

Sommerskolen tilbyr svært varierte kurs innenfor mange områder. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har daglig fysisk aktivitet i form av svømming, ballspill, sykkelkurs, stafetter og lek. Kurslederne er rekruttert fra ulike høgskoler og ulike fagområder for å tilby en stor bredde i kurstilbudene.

Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen skoler

Aktivitetsskole er et nytt forsterkningstiltak i Drammen. Det iverksettes et fireårig prøveprosjekt med aktivitetsskole for Fjell og Brandengen skoler fra høsten 2016. Aktivitetsskole skal erstatte sfo-tilbudet slik vi kjenner det i dag. Prosjektet tar sikte på å vinne erfaringer for å kunne utvide tilbudet til alle barn i Drammen.  Det første året vil tilbudet gis til 1. klasse, for så å utvides til 1. – 4. trinn fra høsten 2017. 

Prosjektet finansieres av midler fra Utdanningsdirektoratet og fra Fjell 2020-satsingen. Drammen er en av fire kommuner i landet som deltar i Utdanningsdirektoratets utprøving av aktivitetsskole. Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet utgjør 5 millioner kroner årlig i en fire-års periode. I tillegg brukes 3,2 millioner kroner av Fjell 2020-midlene. 

Aktivitetsskolen vil gi et pedagogisk tilbud der målet er å styrke læringsløpet og forbedre levekårene for barn generelt, og for lavinntektsfamilier spesielt. Aktivitetsskolen skal være gratis for familier med inntekt under 417 000 kroner.

Svømmeundervisning

Ny revidert læreplan i kroppsøving har endrede kompetansemål for svømmeferdigheter. De nye kompetansemålene krever en omlegging av svømmeopplæringen for barnetrinnet. Rådmannen vil komme tilbake til dette til høsten i en politisk sak der konsekvenser administrativt og økonomisk blir utredet.Økonomisk status

Fakta


Vurdering


Konklusjon


Investeringsbudsjettet


Andre forhold 


 
Topp