Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Introduksjonstjenester

Det er bosatt 73 flyktninger per 1.5.2016. Tre av disse er enslige mindreårige. NAV og introduksjonssenteret samarbeider tett om å få flere flyktninger i arbeid, og har i dag seks pågående arbeidsrettede kurs i introduksjonsprogrammet.

Handlingsplan for mangfold- og inkludering legges frem høsten 2016.

Programområdet er forventet å gå i balanse for året.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,3 millioner kroner.

Vurdering

Virksomheten har god økonomisk styring og kontroll.
Utbetalinger til introduksjonsstønad er økende. Bosatte så langt i år er nesten utelukkende voksne, men det er forventet at bosettingen for resten av året vil bli mer preget av familier med barn.

Konklusjon 

Programområdet er forventet å gå i balanse for 2016.

Investeringsbudsjettet

Virksomheten har et merforbruk på investeringer med 0,2 millioner kroner per 1.tertial. Dette dekkes inn ved å overføre midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Andre forhold 

Bosetting av flyktninger

Status – Per 1.5 er det bosatt 73 flyktninger. Tre av disse er enslige mindreårige. Fem personer er bosatt i privat bolig, de øvrige i kommunal utleiebolig.

Flere flyktninger i arbeid

For å få tilbedre arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, og økt overgang til arbeid etter avsluttet program, er samarbeidet mellom Introduksjonssenteret og NAV styrket. Det er til enhver tid cirka 200 deltakere på introduksjonsprogram. Per 1.5 kombinerer ni av disse introduksjonsprogram med lønnet arbeid.

Det er følgende pågående arbeidsrettede kurs integrert i programmet:

  • ”Jobbintrokurs 1”: Kurs i samarbeid med NAV for deltakere med liten skolegang. 26 flyktninger deltar. 18 er for tiden i praksis og tre har fått jobb hittil i år
  • ” Jobbintrokurs 2”: Kurs i samarbeid med NAV for deltakere som har fullført grunnskole. 25 flyktninger deltar. 21 er for tiden i praksis og fire har fått jobb hittil i år
  • ”Arbeidsretting 1” har 19 deltakere herav 10 flyktninger.  Fem av flyktningene er på bransjekurs i rengjøring via firmaet Sodexo. Kommunens ansatte kurser dem og kombinerer dette med praksis hos Sodexo. 
  • ”Arbeidsretting 2” har 26 deltakere herav 7 er flyktninger. Alle er ute i språkpraksis. To får bransjekurs i rengjøring i samarbeid med Sodexo. Fem får bransjekurs i samarbeid med Nille. Resten er spredt på ulike praksisplasser både private og kommunale.
  • ”Arbeidsretting 3” har 11 deltakere herav to flyktninger. Alle er i praksis i ulike virksomheter. 
  • ”Språk og livsglede hånd i hånd”, arbeidstrening kombinert med program på sykehjem. Tiltaket har for tiden syv deltakere, herav fem flyktninger. Prosjekt delvis finansiert av kommunale utviklingsmidler fra IMDi. Deltakerne er tre dager i uka i språkpraksis på Åskollen og to dager arbeidsrettet norskopplæring. Deltakerne får oppfølging av lærere fra Introduksjonssenteret ute på Åskollen der de også får norskopplæring knyttet til arbeid i helse og sosial. To har fått tilbud om jobb i tillegg til praksis. 

Resultatrapport om bosettingsarbeidet i 2015

Bystyrets vedtak av 15.2.15 er effektuert og resultatrapport om bosetting av flyktninger i 2015 er lagt frem for bystyret. Rådmannen legger til grunn at 170 bosettes i 2016. 

Samarbeid med Danvik folkehøgskole

Rådmannen er i dialog med Danvik folkehøgskole om kjøp av 10 skoleplasser til flyktninger fra kommende skoleår. Tilbudet planlegges primært for enslige mindreårige flyktninger over 16,5 år, men kan også være aktuelt for enslige unge mellom 18 og 20 år. Det er inngått en mellom Folkehøgskolerådet og Kunnskapsdepartementet om rettledende satser for kjøp av slike elevplasser og denne avtalen vil være førende for en avtale mellom Danvik folkehøgskole og Drammen kommune.

Handlingsplan for mangfold og inkludering

Forslag til handlingsplan for mangfold og inkludering ble behandlet i mars i bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning. Komitéen besluttet å utsette saken. Det ble nedsatt en saksordførergruppe for videre oppfølging.

Programområde 13 Introduksjonstjenester

 
 
Topp