Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 09 Idrett, park og natur

Programområdet har ingen avvik per 1. tertial.

Det foreslås 2 millioner kroner ekstra i investeringsmidler til ombyggingen av Drammen park, grunnet uforutsette kostnader til miljøsanering av masse fra jordvollene som skal fjernes.

Til gjennomføring av testarrangement med rulleskiskyting, sommeren 2017, foreslår rådmannen at det gis et tilskudd på 0,4 millioner kroner til dekning av kostnader i 2016 og 2017. Rådmannen vil komme tilbake i forslag til økonomiplan 2017-2020 med en underskuddsgaranti på 1 million kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2016.

Vurdering

Til gjennomføring av testarrangement med rulleskiskyting, sommeren 2017, foreslår rådmannen at det gis et tilskudd på 0,4 millioner kroner til dekning av kostnader i 2016 og 2017. Den øvrige driften er forventet å holde seg innenfor tildelt ramme.

Konklusjon

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,4 millioner kroner til dekning av kostnader til testarrangement av rulleskiskyting 2017.


Investeringsbudsjettet 

Programområdet har ubrukte midler fra 2015 på 13,2 millioner kroner til pågående prosjekt. Hele beløpet foreslås rebevilget i 2016.

Bygging av nye idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Planlegging og oppstart utbygging på Øren er i gang med ny hall som første del av prosjektet. Kunstgressbanen på Fjell vil bli rehabilitert i sommer slik at det i minst mulig grad går ut over oppsatte kamper. Nærmiljøanlegg på Åssiden, Gulskogen og Danvik skole ferdigstilles innen utgangen av august. 

Ski- og turløyper 

Nyanlegg og oppgradering av skiløyper gjennomføres i prioritert rekkefølge: Knive – Knutestul, rundløype på Vestskogen (AS Selvik Bruk) og Stegla – Konnerud skistadion. Tiltakene skal i sum bidra til forbedret kvalitet på løypene for både sommer- og vinteraktivitet.

Drammen park

Under arbeidet med Drammen park er det avdekket at jordvollene som skal fjernes inneholder urene masser. Dette gir behov for mer kostnadskrevende deponering enn tidligere forutsatt. Det foreslås å øke investeringsrammen med 2 millioner kroner.

Andre forhold 

Rulleskiskyting - arrangement 2017 

Det er vedtatt at bystyret støtter en søknad om å få et rulleskirenn i skiskyting til Drammen sommeren 2017. Prosjektet omtales foreløpig som ”midt i Drammen”. Rådmannen følger opp dette innenfor tilsvarende prinsipper som de økonomiske rammer som for WC Skisprint. Til gjennomføring av testarrangement i 2017 foreslår rådmannen at det gis et tilskudd på 0,4 millioner kroner til dekning av kostnader i 2016 og 2017. Rådmannen vil komme tilbake i forslag til økonomiplan 2017-2020 med en underskuddsgaranti på 1 million kroner.

Røysjøveien

Røysjøveien er åpnet for allmennheten og det er nå kommet til enighet om drift av veien mellom veilaget og Drammen kommune. Dette bedrer tilgjengeligheten til Røysjømarka for publikum.

Programområde 09 Idrett, park og natur

 
 
Topp