Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

1.    Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2016 tas til etterretning.
   
2.    Drammen bykasses driftsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.

3.    Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2015 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.

4.    Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2015 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i 2016. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

5.    Drammen bykasses investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

6.    Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen.

7.    Vedtatt driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016, fastsatt til 28 848 000 kroner, omfordeles som følger:
Drift kirkeformål:              Økes fra kroner 21 417 000 til kroner 21 636 000
Drift gravferdsformål:     Reduseres fra kroner 7 431 000 til kroner 7 212 000
   
8.    Det bevilges kroner 300 000 til omlegging av ledningsnett på Skoger kirkegård.

9.    Vedtak 28 i økonomiplan 2016-2019 iverksettes gjennom bevilgning av kroner 760 000 per år i planperioden til kirkeformål. Bystyret tilrår at bevilgningen brukes til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker.

10.    Korrigert prisregulativ 2016 for gravplassforvaltningen fastsettes som angitt i denne tabellen.
 
11.    Bruksperioden for avsatte midler fra ”Eldremilliarden” til KulturOasen for perioden 2013-2015 forlenges til og med 2016. Resterende midler på kroner 250 000 forutsettes brukt til utstyrsanskaffelser.

12.    Det søkes Husbanken om utvidelse av lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 175 millioner kroner til 300 millioner kroner i 2016.

13.    Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om grunnerverv/makeskifte og avtale om gjennomføring av gang- og sykkelveg på Sundland.

14.    Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre.

15.    Rådmannen bes utarbeide forslag til tiltak for å bistå privatpersoner som midlertidig må fraflytte egen bolig ved utbygging av offentlig infrastruktur.

16.    Frikjøpsordning fra parkeringskrav iverksettes fra 1. juli 2016 med hjemmel i parkeringsveilederen i kommuneplanens arealdel 2014-2036.

Satsen for frikjøp i 2016 settes til kroner 225 000 per plass. Innbetalte beløp avsettes til Fond til parkeringsformål i Drammen bykasse.

Nærmere bestemmelser, retningslinjer og forutsetninger for ordningen fastsettes ved behandlingen av økonomiplan 2017-2020.

17.    Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 40 millioner kroner fra Drammen kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2016.

18.    Revidert eierstrategi for Drammen Drift KF vedtas.

19.    Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe aksjeposter i Enter Kompetanse AS til bokført verdi.

20.    Drammen kommune garanterer for videre drift av Drammen Scener AS.

21.    Oppdatert økonomiplan for perioden 2016-2019 tas til etterretning.

Osmund Kaldheim
rådmann                                             Trond Julin
                                                           kommunaldirektør økonomi og næring

 
Topp