Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

De kommunale foretakene har per 1. tertial et samlet overskudd på 49,3 millioner kroner, som er 9,9 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen Kjøkken KF har alle foretakene positivt resultat per 1. tertial. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett på totalt 65,4 millioner kroner.

Generalforsamlingene for Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt et utbytte til Drammen kommune på henholdsvis 12 og 3 millioner kroner for 2015. Dette er 2,5 millioner kroner mer enn budsjettert. For Energiselskapet Buskerud AS forventes et utbytte i samsvar med budsjett på om lag 50 millioner kroner. 

Det er i løpet av 1. tertial 2016 igangsatt eierstrategisk arbeid for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen og Legevakta i Drammensregionen IKS.

Eierstyring – aktuelle prosesser

Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. 

Eierstrategisk arbeid

Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak.

Eierstrategi for Drammen Kjøkken KF: Rådmannen har startet arbeidet med å utarbeide en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet forventes sluttført høsten 2016. Ny eierstrategi vil bli fremlagt til politisk behandling. 

Eierstrategi for Drammen Parkering KF: Bystyret vedtok i møte 5.4.16 ny eierstrategi for Drammen Parkering KF. Ny eierstrategi har blant annet tatt hensyn til sentrale føringer i nye, nasjonale parkeringsforskrifter som i hovedsak vil tre i kraft 1.1.17.

Evaluering av eierstrategi for Drammen Drift KF: Revidert eierstrategi for Drammen Drift legges frem for bystyret i forbindelse med 1. tertialrapport 2016. 

Eierstrategi Drammen Scener AS: Rådmannen starter opp arbeidet med å etablere ny eierstrategi for selskapet i mai. Sak om ny eierstrategi planlegges lagt frem for bystyret senhøstes 2016.

Eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS: Eierkommunene (Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Lier) har startet arbeidet med å etablere ny eierstrategi for selskapet. Sak om ny eierstrategi planlegges lagt frem for kommunestyrene høsten 2016.

Eierstrategi for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS: Eierkommunene (Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker) har startet arbeidet med å etablere ny eierstrategi for selskapet. Sak om ny eierstrategi planlegges lagt frem for kommunestyrene høsten 2016.

Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll

Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i de kommunale foretakene (KF) i Drammen kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport forelå i april 2016. Rapporten vil etter kontrollutvalgets behandling bli oversendt bystyret til behandling. 

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS)

Drammen kommune har våren 2016 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2016 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Ordfører er kommunens representant i disse organene. 

Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) 

Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Det er gjennomført styrevalg til de kommunale foretakene og Drammen kommunale pensjonskasse våren 2016. 

Eiermøter 2016

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2016 har formannskapet gjennomført eiermøter med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, Lindum AS, og Drammen Eiendom KF. 

 
Topp