Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per 1. tertial 2016. Samlet viser foretakene et resultat på 43,9 millioner kroner, som er 9,9 millioner kroner bedre enn budsjettert. Denne resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives Drammen Eiendom KF som har et resultat som er 11 millioner kroner bedre enn budsjettert. Med unntak av Drammen Kjøkken KF, som har et negativt resultat på 0,8 millioner kroner (2,4 millioner kroner svakere enn budsjettert), viser øvrige foretak et resultat som er bedre enn budsjettert.  


I det etterfølgende gis en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial 2016. For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg.

Drammen Eiendom KF 

Driftsregnskapet

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 21,6 millioner kroner. Dette er 4,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et resultat innenfor budsjettert beløp på 51,3 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2015 foreslås opprettholdt på 49,4 millioner kroner. 

Foretakets resultat etter salg av eiendom på 36,0 millioner kroner, er 11,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat etter salg av eiendom på 74,3 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2016 solgt eiendommer for 19,3 millioner kroner, med en bokført gevinst på 14,4 millioner kroner. Av bokførte salgsinntekter på kommer 14,7 millioner kroner fra salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”, mens øvrige salgsinntekter på 4,6 millioner kroner i hovedsak kommer fra salg av en tidligere prestebolig. 

Ekstraordinært eieruttak i 2016

Generalforsamlingen i Thamsgaten Parkeringshus AS har fastsatt utbytte for 2015 til eieren Drammen Eiendom KF på 15 millioner kroner. Styret i Drammen Eiendom KF har ved behandlingen av 1. tertialrapport lagt til grunn at utbytte videreformidles til Drammen bykasse som ekstraordinært eieruttak i 2016. 

Investeringsregnskapet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 82,8 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært noe lavere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 112,0 millioner kroner i investeringskostnader. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i del 2.3.3, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett. 

Ramme til strategiske kjøp av eiendom

Fra og med budsjettåret 2015 er Drammen Eiendom tilført en årlig investeringsramme på 20 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp. I 1. tertial 2016 er 4,8 millioner kroner fra denne rammen benyttet til kjøp av en naboeiendom til den nye flerbrukshallen på Øren. Eiendommen er en tomannsbolig som kan benyttes til utleiebolig eller på sikt inngå som nytt uteareal i området.

Kjøp av eiendom ved utbygging av infrastruktur

Stat og kommune planlegger store investeringer i Drammen de kommende årene – ny Drammen stasjon, ny Vestfoldbane, nytt sykehus og Buskerudbypakke 2. Planene viser at privatpersoner vil bli berørt. For mange skaper det usikkerhet at boligen kan bli innløst som følge av utbyggingsprosjektene. For andre vil egen bolig måtte fraflyttes midlertidig i en anleggsperiode, og det vil være behov for erstatningsbolig. Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis fullmakt til oppkjøp av eiendom som berøres av offentlige utbyggingsprosjekter som blant annet vei og jernbane. Det vises til nærmere omtale under programområde 04 Byutvikling.

Kjøp og salg av boliger

Prosjektet ”Fra leie til eie” legger til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet til å kjøpe egen bolig kan kjøpe boligen de leier til markedstakst. I løpet av 1. tertial er 12 borettslagsleiligheter solgt til tidligere leietakere for 14,3 millioner kroner. Det er i tillegg signert kontrakt om salg av ytterligere 6 leiligheter til en verdi av 7 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 20 millioner kroner i 2016. 

Årets budsjett for anskaffelse av boliger inklusiv avsatte midler til kjøp av omsorgsboliger er på 52,4 millioner kroner, inklusiv ubrukte midler fra 2015 som foreslås rebevilget. I regnskapet per 1. tertial er det påløpt 13,6 millioner kroner til kjøp av boliger. Dette beløpet inkluderer 9,0 millioner kroner for 3 boliger som er anskaffet i 2016, mens resterende kostnader på 4,6 millioner kroner gjelder oppgjør for boliger anskaffet i 2015.

Ladestasjoner for tjenestebiler ved kommunale bygg

Kartlegging av behovet for ladestasjoner for tjenestebiler ved kommunale bygg pågår. Drammen Eiendom KF vil få ansvar for etablering av ladestasjoner i tilknytning til kommunale bygg. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til investeringer når kartleggingen er fullført.

Organisatoriske forhold

Drammen Eiendom KF har per utgangen av 1. tertial 2016 totalt 36 ansatte. Sykefraværet i 1. kvartal i år var på 3,5 prosent mot 4,5 prosent i samme periode i fjor. 

Fullstendig 1. tertialrapport 2016 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3.

Drammen Drift KF

Ved utgangen av 1. tertial 2016 har Drammen Drift KF et overskudd på 0,9 millioner kroner.  Resultatet er omlag 0,9 millioner kroner bedre enn budsjett og cirka 2,1 millioner kroner bedre enn for samme periode i 2015. Det positive avviket skyldes i hovedsak jevnt pådrag av bestillinger av planlagte vedlikeholdsoppdrag fra vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune. Selv om foretaket ligger foran budsjett per 1. tertial, er foretakets virksomhet forbundet med stor sesongvariasjon og kort ordrehorisont. Derfor opprettholder foretaket sitt årsbudsjett som prognose for 2016.

Foretaket har ved utgangen av 1. kvartal 2016 40 ansatte og et samlet sykefravær på 5,20 prosent.  Sammenlignet med 1. kvartal i 2015 er det en nedgang på 4,45 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2015 er sykefraværet 1,35 prosentpoeng lavere. 

Fullstendig 1. tertialrapport 2016 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4.

Drammen Kjøkken KF 

Drammen Kjøkken KF har per 1. tertial et negativt resultatavvik på 771 000 kroner. Årsaken til at resultatet er dårligere enn budsjettert tilskrives i hovedsak engangskostnader i forbindelse med flytting til nytt kjøkken (produksjonsanlegg). Regnskapet viser negative avvik for månedene januar og februar, men deretter positive avvik for resterende måneder. Overgangen til nytt kjøkken har for øvrig gått bra, og det nye produksjonsanlegget er nå i full drift.

Sykefraværet i 1. tertial var 12,1 prosent.  Sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 innebærer dette en reduksjon på 3,3 prosentpoeng.

Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5.

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF har for 1. tertial 2016 et positivt resultat på 6,5 millioner kroner før finansposter. Dette er om lag 0,2 millioner kroner bedre enn budsjettert, noe som gir et godt grunnlag for å oppfylle kommunens eieruttakskrav på 16,0 millioner for året 2016. Når det gjelder Blichs gate p-hus, er budsjettmål og mål for parkringsbelegg nådd for 1. tertial. Automater med oppgradert sikkerhetsteknologi er satt i drift fra 1.1.16.

Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2016 et sykefravær på 12,8 prosent. Foretaket har fortsatt et høyt sykefravær og har fokus på sykefraværsarbeidet gjennom samarbeid med bedriftshelsetjenesten for økt arbeidsnærvær. 

Foretaket har startet opp arbeidet med å tilpasse organisasjonen og parkeringsdriften til de føringer som fremkommer i vedtatte eierstrategi (bystyret 5.4.16), herunder etablering av aksjeselskap eiet av Drammen Parkering KF for å drifte den kommersielle delen av kommunens parkeringsvirksomhet.

Fullstendig 1. tertialrapport 2016 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6.

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har per 1. tertial et positivt resultatavvik på 359 295 kroner. Årsaken til at resultatet er bedre enn budsjettert tilskrives i hovedsak lavere energi- og personalkostnader. Drammensbadet KF hadde per 1. tertial 129 488 kunder, noe som er 3512 færre besøkende enn budsjettert. Besøkstallet gir et gjennomsnitt på 1 070 kunder per dag. Til sammenligning var besøkstallet per 1. tertial 2015 128 872 kunder. 

Sykefraværet i 1. tertial var 6,3 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 innebærer dette en reduksjon på 2,2 prosentpoeng. 

Som kjent har skatteetaten varslet Drammen kommune om etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF. Utfallet av skatteetatens kontroll kan gi endrede driftsforutsetninger, eksempelvis ved at badet må begynne å beregne moms på inngangsbillettene. Nærmere orientering om status vil bli gitt i formannskapets møte 14.6.16.  

Fullstendig 1. tertialrapport 2016 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7.

 
Topp