Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper

Energiselskapet Buskerud AS

Åresresultat 2015 - utbytte

Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune).  

Som følge av revidert kapitalstruktur for EB ble kommunens ansvarlige lån til selskapet vedtatt nedjustert fra 465 til 125 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015. Frigjorte midler fra ansvarlig lån er tilført EB i form av økt egenkapital. Som følge av denne endringen er kommunens forventning til utbytte fra EB oppjustert fra 40 til 50 millioner kroner i årsbudsjett 2016. 

Selskapet hadde i 2015 et resultat etter skatt på 102 millioner kroner, hvorav majoritetens andel utgjør 85,5 millioner kroner. Dette er et vesentlig svakere resultat enn for 2014 (207 millioner kroner), men for å ivareta eiernes utbytteforventninger har styret i EB likevel innstilt på et samlet utbytte på 99 millioner kroner. Dette innebærer at foreslått utbytte ligger 13,5 millioner kroner over majoritetens andel av årsresultatet. Styrets forslag innebærer 49,5 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport 2016. 

Økonomisk status per 1. kvartal 2016

EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2016 viser et resultat på 96,0 millioner kroner etter skatt. Dette er 23,7 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Dette må ses i sammenheng med integrasjonen av nett- og strømsalgsaktivitetene til Lier Everk Holding og Hadeland Energi høsten 2015. Som følge av denne integrasjonen er imidlertid majoritetens andel av totalresultatet redusert. Majoritetens andel av resultatet per 1. kvartal 2016 er 66,8 millioner kroner, mot 64,7 millioner kroner i samme periode i fjor.  

Kraftproduksjonen er høyere i forhold til samme periode i fjor, mens realisert kraftpris er redusert med om lag 20 kroner per MWh i forhold til 2015. Det forventes at kraftprisene vil holde seg lave de nærmeste årene, og det må derfor påregnes redusert inntjening fra kraftproduksjonen. 

Eierskapet i Viken Fiber AS

Viken Fiber AS eies av Energiselskapet Buskerud AS (29 prosent) og Lyse Fiberinvest AS (71 prosent). Selskapet har de siste årene vokst kraftig, og forventes å levere solide resultater i årene fremover.

Vardar AS og Drammen kommune har i sin eierstrategiske plattform for EB definert at risikoeksponering utenfor kjernevirksomheten skal reduseres over tid. Eierskapet i Viken Fiber AS faller utenfor den definerte kjernevirksomheten. Styret har informert eierne om at de vurderer verdiutviklingspotensialet for Viken Fiber som attraktivt og at tidspunktet for en slik risikoreduksjon forventes å ligge et stykke frem i tid. Rådmannen har tillit til at styret, innenfor de rammer som aksjonæravtalen og gjeldende eierstrategi gir, vurderer eierskapet i Viken Fiber på forretningsmessig grunnlag for å sikre eierne best mulig avkastning på investert kapital.  

Navnebytte

Energiselskapet Buskerud AS planlegger å bytte navn til Glitre Energi AS på ordinær generalforsamling 22. juni. Styret vurderer et navnebytte som en viktig faktor i forhold til å lykkes med bredere strukturelt og eiermessig samarbeid med andre aktører i bransjen.

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Lindum AS endte med et overskudd på 23,3 millioner kroner i 2015, en økning på 0,2 millioner kroner fra 2014. Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte.

Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte på 12 millioner kroner. Dette utgjør i overkant av 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS’ egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på i overkant 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 1,0 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for 2016.

Foreløpig regnskapstall per 1. kvartal 2016 for konsernet viser et resultat før skatt på 9,3 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 10,9 millioner kroner. Konsernet har hatt en god start på 2016 og alle virksomhetsområder har økt sine inntekter. Nedgangen i resultatet skyldes oppbygging av ny virksomhet (Den Magiske Fabrikken og flishogging) som ikke medfører økning i resultatet etter skatt før i 2. halvår.

Drammen Kino AS

Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Selskapets resultat etter skatt i 2015 ble på 8,9 millioner kroner, som er om lag 2,8 millioner kroner bedre enn i 2014. Styret er tilfreds med årsresultatet og forklarer det gode resultatet med både et høyt kinobesøk og god kostnadskontroll i selskapet. 

Generalforsamlingen i Drammen Kino AS fastsatte 12.5.16 et utbytte for 2015 på 9 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er om lag 3 millioner kroner. Dette er svært tilfredsstillende all den tid kommunen for 2016 har budsjettert med utbytte på 1,5 millioner kroner, jfr. økonomiplan 2016 – 2019. Annen opptjent egenkapital i selskapet er i praksis lik null etter utbetalt utbytte til eierne (Drammen kommune og Egmont AS). Egenkapitalen består etter dette av selskapets aksjekapital som per 31.12.15 var 6,3 millioner kroner.

Rådmannen mener at selskapet har en økonomi og en økonomisk utvikling som innebærer at det er uproblematisk at annen opptjent egenkapital reduseres til bruk for avsetning til utbytte. 

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ble vedtatt opprettet av bystyret i møte 23. februar 2016 (BYS 12/2016). Som det fremgår av bystyrets vedtak skal selskapet ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil skal være lav. Rådmannen har våren 2016 arbeidet med den formelle etableringen av selskapet. Det legges opp til gjennomføring av stiftelsesmøte 13. juni i år,  med valg av styre og revisor. 

Bystyret vedtok ved behandlingen av sak om opprettelse av selskapet at det skal tilføres 15 millioner kroner i aksjeinnskudd. Rådmannen foreslår derfor at det bevilges tilsvarende beløp innenfor bykassens investeringsbudsjett, finansiert med ekstraordinært eieruttak fra Drammen Eiendom KF, jfr. omtale i pkt. 4.2.1. 

Styret vil arbeide videre med ansettelse av daglig leder og valg av kontorlokaler. Selskapet overføres eierposter/eiendommer når daglig leder er på plass. Det er en målsetting at selskapet er fullt ut operativt fra 1. januar 2017.

Drammen Scener AS

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Drammen Scener AS. Årsregnskapet for 2015 viser at selskapet fikk et underskudd på nesten 0,6 millioner kroner. Egenkapitalen per 31.12.2015 er negativ med 121 825 kroner. 

Selskapet har iverksatt ulike tiltak for å bedre resultatet i 2016. Regnskapsrapport for første kvartal til selskapet viser et positivt resultat. Det har vært arrangert flere store konferanser og det har vært en økning i inntekter på konserter/kulturarrangement.

I og med at selskapet har en negativ egenkapital er det nødvendig at eier gir en garanti for fortsatt drift av Drammen Scener AS. Aksjeloven krever at eier garanterer for fortsatt drift når selskapets egenkapital er tapt eller at det tilføres ny egenkapital. Selskapet har iverksatt tiltak som viser positive effekter i 2016. I tillegg vil det i løpet av høsten 2016 vedtas en ny og ajourført eierstrategi. Dette er naturlig etter at selskapet har vært i drift i 7 år. Nærmere rammebetingelser for selskapet vil bli avklart i tilknytning til ny eierstrategi og lagt frem for bystyret i egen sak.

Enter Kompetanse AS

Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift. Selskapet har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et spredt eierskap. Buskerud Fylkeskommune Holding AS har på denne bakgrunn solgt sin eierandel på 1 114 aksjer (14,6  prosent) til Drammen kommune til bokført verdi 114 400 kroner. Etter oppkjøpet av fylkeskommunes aksjepost eier Drammen kommune 45,4 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS. Bystyret vedtok i 1. tertialrapport 2015 at rådmannen fikk fullmakt til å gjennomføre kjøpet.

Drammen kommune har dessuten fremforhandlet en avtale med Lier kommune om kjøp av kommunens aksjepost på 900 aksjer (11,5 prosent). Avtalen innebærer en salgssum på 90 000 kroner, samt en klausul om at dersom aksjeposten gir økonomisk gevinst de neste 10 årene skal gevinsten deles 50/50. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kjøpet av denne aksjeposten på de betingelser som er gjengitt ovenfor.

I tillegg er Drammen kommune i samtaler med øvrige eiere med tanke på kjøp av resterende aksjeposter. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å kjøpe resterende aksjeposter til bokførte verdier. Dersom det lar seg gjøre å kjøpe alle aksjepostene, vil dette medføre en kostnad på om lag 700 000 kroner inklusiv kjøpet av Buskerud fylkeskommunes og Lier kommunes aksjeposter. Tilsvarende beløp er foreslått innarbeidet i revidert investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse. 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Nye omlastningsstasjoner hvor renovasjonsbilene kan tømme avfall innendørs, uten sjenanse for naboer, er under planlegging. Etter planen skulle arbeidet allerede vært i gang, men søk etter egnede tomter har vært utfordrende, og fortsetter i 2016. Selskapet har avsatt midler til å få bygget en slik omlastingsstasjon straks lokalisering er godkjent.

Legevakta i Drammensregionen IKS

Årsregnskapet for 2015 viser at selskapet fikk et underskudd på 0,76 millioner kroner. Underskuddet ble ført mot egenkapitalen som nå er kraftig redusert til 1,5 millioner kroner. Per. 31.3.16 i år viser tallene et underskudd på 0,3 millioner kroner, og fra 1.6.16 har Lier kommune sagt opp 2,1 av sine 3,1 plasser på kommunalt akutt døgntilbud. Med bakgrunn i fjorårets underskudd, den negative utviklingen hittil i år og andre utfordringer, er det nødvendig med tiltak for om mulig, bringe driften i balanse. Styret jobber med kartlegging og iverksetting av tiltak. I tillegg arbeides det med ny strategi for Legevakta i Drammensregionen. 

 
Topp