I en beredskapssituasjon vil den kommunale forvaltning løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål.

Krisehåndtering

Når en ulykke eller krise inntreffer i Norge, blir en kommune berørt, og dette gjør kommunen til en viktig beredskapsaktør.

Sivilbeskyttelsesloven forplikter derfor norske kommuner til å bidra til å skape et trygt og robust samfunn gjennom å sørge for å ha en beredskap for å beskytte liv og helse, miljø, kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Dette gjøres sammen med andre offentlige etater, frivillige organisasjoner og private aktører.

Kommunens oppgave er å:

  • Ha en oversikt over hvilke farer som kan true liv og helse, miljø, og kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner i kommunen, og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak
  • Ha en oversikt over hvilke lokale offentlige, frivillige og private ressurser som er tilgjengelige, og utarbeide koordinerte beredskapsplaner for å håndtere ulykker og kriser

Beredskapsplaner

For å kunne håndtere disse oppgavene effektivt har Drammen kommune utarbeidet beredskapsplaner. Dette er både overordnede planer og detaljplaner. Beredskapsplanene bygger på informasjon som er avdekket gjennom kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.

Beredskap i hjemmet

Mat, drikke, medisiner, brensel med mer

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel srøm eller vann. Og det kan blir vanskelig å få tak i nødvendinge varer.

Derfor er det viktig å ha et lager med utvalgte 

Tips om egenberedskap:

Jodtabletter

Ved atomhendelser skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter.

Alle bør ha jodtabletter hjemme, som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

I tillegg ivaretar kommunen sine innbygere ved å ha tabletter tilgjengelig dersom det blir behov for å innta jod:

Skolene og barnehagene i Drammen kommune sørger for utlevering til barn og elever som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Kommunen vil ved en radioaktiv hendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem.