En godt forankret frivillighetpolitisk plattform

Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet og nyskapning. Frivillig innsats bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier. Dette er hovedprinsippet som ligger til grunn for Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, som ble vedtatt i Bystyret i juni 2014.

Både regjeringen, Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge oppfordrer kommunene til å utvikle lokal frivillighetspolitikk. I Drammen har både politisk og administrativt nivå også et ønske om mer samhandling og best mulig kommunal tilrettelegging for frivillighet. I september 2012 besluttet derfor Bystyret å sette ned et tverrpolitisk frivillighetsutvalg med bred politisk sammensetning.

Frivillighetsutvalget fikk ansvaret for utforming av Drammen kommunes frivillighetspolitikk og utformet selv et forslag til mandat. I juni 2013 ble mandatet til utvalget og hovedmålet for frivillighetspolitikken vedtatt i Bystyret:

Hovedmål for Drammen kommunes frivillighetspolitikk:
Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.

Mandat for frivillighetsutvalget:

 1. Kartlegge den frivillige sektoren i Drammen.
 2. Kartlegge dagens samarbeid mellom kommune og frivillig sektor i Drammen.
 3. Innhente relevant forskning og erfaringer fra andre kommuner om frivillig sektor og samarbeidet med disse. 
 4. Komme med konkrete forslag til tiltak som kan sikre et konstruktivt og produktivt samarbeid mellom frivillig sektor og Drammen kommune.

Frivillighetsutvalget hadde tilsammen sju ordinære utvalgsmøter, og fem dialogmøter med frivillig sektor i Drammen, før plattformen og alle tiltakene i den ble vedtatt. 

Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform

Den organiserte frivilligheten i Drammen

MusikkorpsDet totale omfanget av frivillig innsats i Drammen er vanskelig å tallfeste. Frivillig innsats ytes i regi av både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og profesjonelle non-profit-organisasjoner (inkludert kirke-, tros- og livssynssamfunn), bedrifter og frivilligsentraler. Flere kommunale virksomheter har også de senere årene lagt bedre til rette for frivillig engasjement både i samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner.

I forbindelse med utarbeidelsen av den frivillighetspolitiske plattformen, ble det foretatt en kartlegging av organisasjoner med postadresse Drammen ved hjelp av informasjon fra Brønnøysundregistrene. Samme kartlegging er gjort i juni 2017 og august 2018, og resultatet viser en økning i antall organisasjoner både i frivillighetsregisteret og antall enheter registrert som «forening, lag eller innretning» i organisasjonsregisteret/enhetsregisteret. Det har samtidig blitt noen færre stiftelser.

UtvalgAntall 2013/2014Antall AUGUST 2018
Registrert i organisasjonsregisteret/enhetsregisteret i Brønnøysund Organisasjonsform FLI (forening, lag, innretning) 723 945
Registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund Organisasjonsform FLI eller STI (stiftelse) 302 505
Registrert i organisasjonsregisteret/enhetsregisteret i Brønnøysund 
Organisasjonsform STI (stiftelse)
 92 72

 

Mer og bedre samspill med frivilligheten

FrivillighetsprisenDrammen kommune ble kåret til årets Frivillighetskommune i desember 2016. Dette var da en nyopprettet pris, som Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge deler ut. Drammen fikk prisen fordi kommunen har en velutviklet frivillighetspolitikk og fordi det er en god dialog og systematisk samarbeid mellom frivilligheten og store deler av kommunen. Eksempler på samarbeid:

 • Skoler og barnehager har etablert flere samarbeidsavtaler med lokale idrettslag for at barn og unge skal få oppleve mestring, gode aktivitetsopplevelser og bygge et allsidig fysisk fundament.
  I fire av partnerskapene er det også inngått samarbeid om å ansette idrettskonsulenter i idretten som bidrar inn i skolehverdagen.
 • Senter for oppvekst samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge. Det er blant annet etablert faste samarbeidsmøter med frivillige organisasjoner som arbeider med å forebygge utenforskap og motvirke konsekvensen av barnefattigdom. 
 • Helse-, sosial- og omsorgstjenestene har sammen med Verdighetsenteret utviklet en modell for godt samarbeid med frivillige og foreninger som bidrar til økt livskvalitet og livsglede i de kommunale tjenestene. 
 • Virksomhet Kultur legger til rette for et stort mangfold av aktiviteter og arrangementer som bygger nye broer, skaper tilhørighet, identitet og fellesskap. 
 • Introduksjonssenteret samarbeid med mange frivillige organisasjoner som bidrar til inkludering, kompetanse- og relasjonsbygging.

Kommunal støtte til frivillig sektor

Det er tatt flere overordnede grep for å legge til rette og støtte frivilligheten i kommunen:

 • Kommunen låner ut skolelokaler gratis til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Det er laget en digital bookingløsning som gjør det lettere for innbyggere å finne ledig lokale til ettermiddager og helger.
 • Nettsiden www.ungogaktividrammen.no ble lansert våren 2016 og gir en oversikt og mulighet til å synliggjøre fritidstilbud og aktiviteter for barn og unge i kommunen.
 • Frivilligbørs i Drammen ble arrangert første gang 20. november 2017. Dette er en møteplass for næringsliv, frivillige lag og foreninger og offentlige virksomheter, med sikte på etablering av konkrete partnerskap. Det var over 100 bedrifter, organisasjoner eller virksomheter som deltok med til sammen ca 250 deltakere, og det ble inngått 167 skriftlige avtaler på Drammens første Frivilligbørs (se nyhetssak og film). I 2018 arrangeres det frivilligbørs 21. november på Union Scene.
 • Alle kommunens tilskuddordninger til frivillige lag og foreninger er samlet på en side, og det er satt i gang arbeid med å forenkle digital løsning for å søke om tilskudd. Side med alle tilskuddsordningene
 • Kommunen har en egen side for frivillighet på kommunens nettside, som samler all informasjon om frivillighet og samarbeid på ett sted. 
 • Det er opprettet en funksjon som frivillighetskoordinator sentralt i kommunens organisasjon, med ansvar for overordnet og tverrsektoriell tilrettelegging.
 • De tre frivilligsentralene i kommunen legger til rette for frivillig aktivitet og bidrar til å skape sosiale møteplasser.  Drammen frivilligsentral videreutvikles og flytter sammen med Drammensbiblioteket i løpet av 2018. Danvik-Fjell Frivilligsentral videreføres som en nærmiljøsentral i bydelen. I 2017 ble den tredje frivilligsentralen (Elvebyen Frivilligsentral) etablert, og denne har hovedfokus på inkludering og integrering.

Frivillig innsats inn i kommunens tjenester

I 2016 ble det laget en modell for godt samarbeid mellom Drammen kommunes helse-, sosial- og omsorgstjenester (HSO) og frivillig sektor, med mål om å styrke alle parter. Modellen er utviklet i samarbeid Verdighetsenteret i Bergen. Det er etablert frivillighetskontakter i alle helse- og omsorgsdistriktene og i tjenester til innbyggere med funksjonshemninger. Det er totalt 14 frivillighetskontakter som legger til rette for lokal frivillighet og samarbeid. En nettverkskoordinator for frivillighet i HSO sørger for introduksjonskurs for frivillige, faglig utvikling og oppfølging av modellen i kommunen. Det er satt i gang flere lokale frivillighetsprosjekter, for eksempel etablering av sansehage, kafetilbud og treningsgrupper der frivillige er instruktører.

Ved å legge bedre til rette for samarbeid med frivillige og organisasjoner inn i de kommunale tjenestene, bidrar vi til å bygge en sterkere frivillighetskultur i byen vår.

Partnerskap og samarbeid om felles mål

God dialog og godt samspill gir bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping i samfunnet. I Drammen er samarbeidet mellom idrettslag og skoler og barnehager satt i system, og dette har ført til flere gode partnerskap til beste for både barna, de kommunale tjenestene og for idrettslagene.

Det er også mange gode eksempler på arrangementer der det frivillige Drammen i stor grad er med på å forme og gjennomføre vellykkede folkefester. Eksempler er:

 • Elvefestivalen; en tradisjon der frivilligheten både får vist seg frem og bidrar til aktivitet i hele byen.
 • Globusfestivalen; en ny mat- og kulturfestival som engasjerer et bredt spekter av det flerkulturelle Drammen. I 2017 kom det ca. 15 000 besøkende på festivalen og det var over 500 frivillige som bidro til arrangementet.
 • Skisprinten; et samarbeid med verdenstoppen innen langrenn, med hundrevis av frivillige som er med på å gjøre drømmen mulig.
 • 8. mars; arrangement med over 1000 kvinner samlet til fag og fest.