Helse- sosial og omsorg leverer helse- og omsorgstjenester til innbyggere i Drammen innen hjemmebasert omsorg og institusjon, fysio- og ergoterapi, tilrettelagte tjenester til mennesker med utviklingshemming, psykisk helse og/eller rusomsorg.

Tjenestetildeling og samordning er kommunens bestillerenhet og fatter vedtak om rett til tjenester og bolig. NAV fatter vedtak om sosiale tjenester. Helsetjenesten består av smittevern, legetjenester, lærings- og mestringssenter og andre lavterskeltjenester.

Logo Skap gode dagerKompetanseenheten Skap Gode Dager organiserer og utvikler kompetansehevende tiltak for og i samarbeid med alle virksomhetene i HSO. Helse, sosial og omsorg har ca. 2 000 medarbeidere som leverer tjenester til ca. 5 000 tjenestemottakere. Den totale budsjettrammen er på om lag 1,3 milliarder kroner. I tråd med miljøprofilen legges det til rette for økt bruk av elektroniske transportmidler som el-sykler og el-biler.

Planverk

Tjenestene i HSO er viktige premissleverandører for Unescos fire velferdspilarer: helse, utdanning, bolig og arbeid. I HSO-plan 2015 – 2018 har bystyret vedtatt at HSO skal levere tjenester i tråd med disse fire strategiene:

• Lengst mulig i eget liv
• Trygg og aktiv hverdag
• Sjef i eget liv
• Hjelp når du trenger det

Helse-, sosial og omsorgsplan 2015-2018

Andre planer med betydning for HSO; Levekårsplan, Boligsosial handlingsplan, Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus, Handlingsplan for mangfold og inkludering, Digitaliseringsstrategi, Rekrutteringsstrategi og Kompetansestrategi. Planer under arbeid er Folkehelsestrategi, Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming og Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Brukerdialog

Alle virksomheter har etablert brukerråd. Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse på innhold og kvalitet på tjenestene i helse, sosial og omsorg. 

Det er årlige dialogmøter mellom politikere og brukerrådene. I disse samtalene diskuteres tjenesten og tjenestemottakere får anledning til å komme i dialog med politikerne.
Den enkelte bruker har rett til å medvirke i utforming og utførelse av de tjenester som de selv mottar fra Helse, sosial og omsorg.

Frivillighetsplattform

Alle virksomhetene har opprettet frivillighetskontakter som arbeider nært opp til frivillighetskoordinatoren i kommunen og er kontaktperson for de som ønsker å gjøre en frivillig innsats i HSO. Frivillighetskontaktene er gitt opplæring i regi av Verdighetssenteret. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom helse- og omsorgsdistriktene og frivillige organisasjoner, barnehager og skoler.
Drammen kommunes frivilligetspolitiske plattform

Kompetanseutvikling

1% av budsjettrammen er avsatt til kompetanseutvikling innen Helse, sosial og omsorg. Kompetanseenheten, Skap gode dager (SGD), er gitt navn etter visjonen «SKAP GODE DAGER gjennom å bistå innbyggerne POSITIVT VIDERE I EGNE LIV». Skap gode dager er gitt ansvar i å realisere arbeidsgiverstrategien i Drammen kommune (KLAR). Kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering. I tillegg iverksetter enheten digitaliseringsstrategien, kompetansestrategien og rekrutteringsstrategi.

Fra januar 2017 er Drammen ved SGD tildelt status som vertskommune som utviklingssenter innen hjemmetjeneste og sykehjem i Buskerud.

Drammen kommune yter 3 millioner kroner i tilskudd til høgskolen i Sør - Øst Norge, for å bidra til økt satsning på etter- og videreutdanning i tråd med Drammen kommunes behov for kompetanseheving innen satsningsområdene og formålet om kunnskapsbasert praksis. Det er videre igangsatt SEPREP utdanning i samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, SEPREP og Drammen DPS.

Dream

Dream er HSOs videreutvikling av LEAN metodikk i Drammen. Dream er en metode som benyttes for å stimulere etikk, arbeidsflyt og medarbeiderskap. Lean og etikk har felles fokus på å skape størst mulig verdi for pasienter og brukere der målet er å utvikle seg fra en nå-situasjon, hvor samspillet ikke er optimalt med tanke på å skape verdi for brukeren, til en fremtid hvor aktiviteter som ikke skaper verdi for brukeren er fjernet, og alle spiller sammen og mot samme mål, nemlig å skape verdi for brukeren.

God virksomhetsstyring – budsjettmodell for rammestyring

HSO har utarbeidet budsjettmodeller og systemer for oppfølging av tjenesteproduksjonen. Dette gjøres for å sikre at virksomhetene gis lik mulighet til å gi gode tjenester av god kvalitet til den enkelte bruker. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer og god ressursutnyttelse slik at HSO også i fremtiden kan levere gode tjenester.

Digitalisering og velferdsteknologi

For å bidra til at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag investeres det i velferdsteknologi og digitalisering. Konkrete anskaffelser som pågår er: digitale trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi som GPS, og elektronisk multidosedispensere hjemme hos bruker og elektroniske medisinskap på sykehjemmene.

Eksempler på aktiviteter som er i gang:


• 22 Robotseler er fordelt på alle sykehjem og i de tilrettelagte tjenestene Jons selevenn 
• 10 Rickshaw, en i hvert helse- og omsorgsdistrikt
• Trådløst nett på alle virksomheter (inkludert sykehjem)

Demensvennlig samfunn

Drammen kommune har som målsetting å utvikle et mer demensvennlig samfunn. Det skal legges til rette for at også mennesker med demens har ressurser og muligheter for å mestre. Ved å tilrettelegge for at mennesker med demens kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig vil redusere forekomsten av uro og stress, som igjen vil føre til økt livskvalitet for den enkelte. For å gjøre dette mulig kreves det at samfunnet generelt gis tilbud om økt kompetanse om sykdommen og gjøres i stand til å bidra til opprettholdelse av mestring for den enkelte i hverdagen.

Forebyggende helseteam for eldre

Forebyggende helseteam for eldre arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen. Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år. Tilbudet gis til de som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år. Tilbudet er frivillig, gratis og uten krav til søknad. Teamet består av spesialsykepleierne som er organisert i helse- og omsorgsdistrikt (HOD).

Helsetjenester

Helsetjenesten yter tjenester til Drammens innbyggere innen legetjenester (kommuneoverlege, sykehjemslege og tildeling av fastlegehjemler), psykologtjenester, smittevern, kommunalt hjelpemiddelkontor, lavterskeltjenester som Lærings- og mestringssenter (LMS) og rask psykisk helsehjelp. Ergo- og fysioterapitjenesten er organisert under helsetjenestene, men jobber nært opp til helse- og omsorgsdistriktene.

LMS er et senter hvor fokus er å bidra til kursing i mestring av eget liv. Eksempler på kurs er: Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Søvnskole, Kurs i mestring av depresjon( KiD), Lyst på livet og Mestring av hverdagen.

Helsehuset

Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon med tilsammen 72 plasser. Helsehuset tilbyr korttidsplasser og har blant annet kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser og rehabiliteringsplasser. I tillegg til avdelingene har helsehuset et dagtilbud for inneliggende pasienter og besøkende fra nærområdet. Helsehuset omfatter også kreftkoordinator, logoped, aktivitør, fysio- og ergoterapi, legetjeneste, og laboratorietjenester.

Helse- og omsorgsdistrikt

Helse- og omsorgsdistriktene yter hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg innen et avgrenset geografisk område. I dag er det 8 distrikt, men det er plan om å etablere ett til for å møte befolkningsveksten frem til 2040. I tilknytning til distriktene vil det utvikles et helseknutepunkt. Helseknutepunktet vil fungere som et kontaktpunkt for helse- og omsorgsdistriktet og innbyggerne for å bidra til å forebygge helsesvikt og øke trivsel gjennom økt informasjon, lærings- og mestringstilbud og helsefremmende aktiviteter.

Tilbudet ved det enkelte helseknutepunkt vil utformes i tråd med lokale behov. Det legges opp til at knutepunktet skal være arena for brukere, pårørende, frivillige, barnehager og andre i forbindelse med kulturarrangementer, informasjonsdeling og andre aktiviteter.

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er et satsningsområde innen HSO. Hverdagsrehabilitering vil si å trene opp brukeren til å gjenvinne funksjonsnivå, mestre hverdagen og delta i fellesskapet. Å bidra til hverdagsmestring for den enkelte bruker er målet med alle tjenester. Dette i tråd med empowerment - hjelp til selvhjelp. Målet er å hjelpe folk som trenger det, slik at de i størst mulig grad skal kunne klare seg selv.

Behovsanalyse for helse- og omsorgsdistriktene

Plan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkter

Fritt brukervalg

De som har fått vedtak om rett til praktisk bistand (hjemmehjelp) eller hjemmesykepleie, kan velge om tjenesten skal utføres av kommunen eller ett av de private firmaene som kommunen har inngått avtale med. Uansett hvem som velges har kommunen et ansvar for å følge opp kvaliteten på tjenesten som blir gitt.

Livsgledesykehjem

Alle sykehjemmene er sertifisert som livsgledesykehjem. Konseptet livsgledesykehjem går ut på at sykehjemmet lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb. Beboere ved sykehjemmene kan blant annet selv velge hva de vil spise til middag og når de vil spise. Kulturoasen bidrar med kulturelle innslag av høy kvalitet til de som ønsker det.

I juni 2016 åpnet et nytt terapibasseng ved Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt. Tilbudet er gratis og kan benyttes av brukere av helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune.
Helse- og omsorgsdistriktene har tatt over kafeteriadriften fra Drammen Kjøkken KF ved de sykehjemmene som hadde kafeteriadrift. Det er gjort tiltak og investeringer for å klargjøre for oppstart av kafeteriadrift ved de øvrige sykehjemmene.

Bedriftsenter

Aktivitets- og arbeidstilbud til utviklingshemmede ble samlokalisert med Enter Kompetanse AS fra og med 1. januar 2017. Målet er å etablere flere små bedrifter samlokalisert med Enter kompetanse AS og Vinn Industrier AS.

Ungdomstorget

Ungdomstorget er et tilbud til ungdommer mellom 13 og 25 år. Det er et samarbeid mellom ulike tjenester i Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune. Kommunale tjenester som: NAV, rustjenesten, psykiske helsetjenester, barnevernstjenester og helsestasjonstjenester samarbeider med oppfølgingstjenesten i fylket.

Ved Ungdomstorget kan ungdom møte fagfolk fra ulike hjelpeinstanser som gir informasjon, råd, oppfølging og praktisk hjelp – umiddelbart og uten timebestilling. Tilbudet har et forbyggende perspektiv. Ca. 800 ungdom besøker torget hvert år. På Ungdomstorget drives ulike type kurs som: Boligskole for ungdom, hasjavvenningskurs og fore-byggende kurs hvor målgruppen er foreldre. Alle kursene er gratis og uten henvisning.

I tillegg gjennomfører NAV kurs på torget for unge sosialhjelpsmottakere. Det ble gjennomført 17 slike kurs i 2017. Hvert kurs har en varighet på 3 uker. Kurset er arbeidsrettet. Resultatet for 2016 viste at ca. 30% gikk ut i jobb etter avsluttet kurs. Dersom ungdommen trenger lenger tid overføres han/hun til neste kurs. Ungdommene i kurset får tilgang på hele det tverrfaglige miljøet som er på Ungdomstorget.

Vertskommune og interkommunalt samarbeid

Drammen er vertskommune for tilbudene krisesenter og incestsenter, legevakt og sosial vakttjeneste og barnevernsvakt.

Beredskap