Fattigdomsbekjempelse

Fattigdom vurderes i forhold til antall eller andel husstander med lav inntekt. Lav inntekt er det når husholdningens samlede inntekt er under 60 % av medianinntekten i landet. Medianinntekten i 2015 (snitt for alle husholdninger) var 491 100, og 60 % av denne er 294 660. I 2015 hadde 23,6 % av alle husstander med barn under 18 år i Drammen en inntekt som var under 60 % av medianinntekten. Det betyr at 3 356 barn under 18 år i Drammen levde i familier med inntekt under fattigdomsgrensen.

LevekårsplanLevekårsplanen har som mål «En utjevning av forskjellene i levekår blant befolkningen i Drammen». Levekårsplanen er et pågående arbeid. Levekårsplanen ser på arbeid, skole, samarbeid med frivillige og byfornyelse som virkemidler for å bedre levekårene.

Levekårsplanen peker på tiltak som hjelper de svakeste i samfunnet til å bevege seg i retning av kvalifisering og egenmestring, både i og utenfor arbeidslivet.

Hovedmålene er å få flere i arbeid og færre barn som vokser opp i fattige familier. For å nå målene skal det arbeides med empowerment som tankesett, noe som innebære at folk blir i stand til å definere sine egne utfordringer og finne sine løsninger i fellesskap med andre.

Med utgangspunkt i levekårsutfordringene i Drammen, blir det tatt fire hovedgrep som på hver sin måte vil bidra til å utjevne levekårsforskjellene blant befolkningen:

1. Arbeid – kvalifisering og formidling
2. Aktivitetsskole – læring og trivsel
3. Samarbeid med frivillige – prosjekter og tilskudd
4. Byfornyelse - boligstandard og uterom»

Levekårsplan for Drammen kommune 2016-2019

Særskilte tiltak for å utjevne levekårsforskjeller

Gratis barnehage

Gratis kjernetid i barnehage (20 timer i uka) ble gitt til 4 og 5 åringer fra 2008-2010. Ordningen ble utvidet til også å gjelde 3 åringer i 2010. Tilbudet var for alle innbyggere, uavhengig av inntekt, på Fjell/Austad og deler av Strømsø. Tiltaket ble igangsatt som et Fjell 2020-tiltak.

Fra oktober 2014 ble ordningen gjort om til gratis barnehage for alle familier i Drammen med inntekt under 4G. Ordningen er et styrkingstiltak. Formålet med ordningen har vært å:

• Styrke barns språkkompetanse
• Bekjempe barnefattigdom
• Bedre integreringen

Per april 2017 mottar 652 barn gratis barnehageplass

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen skoler for 1. trinnet skoleåret 2016/2017. Utvides til 1.-4. trinn fra skoleåret 2017/2018. Tiltaket er gratis for familier med inntekt under 4G.
Aktivitetsskolen har to overordnede mål:
1. Styrke læringsløpet og forbedre levekårene for barn generelt, og for lavinntektsfamilier spesielt
2. Forbedre SFO-tilbudet i Drammen kommune, først gjennom pilotering, og dernest gjennom implementering på alle skoler.

Resultater første året (1. trinn):
På Fjell skole er deltakelsen nå 68 % mot snittet for deltakelse de siste fem årene som har vært 38 %. 49 % av plassene på Fjell er nå gratisplasser.
På Brandengen skole er deltakelsen nå 78 % mot snittet for deltakelse de siste fem årene som har vært 65 %. 31 % av plassene på Brandengen er nå gratisplasser.

Gratis kulturskole

Bystyret har vedtatt å innføre gratis kulturskole fra 1.8.2017 for barn i husholdninger med inntekt under 4 G

Lån av utstyr

Alle skoler har etabler ulånsdepot. Kirkens bymisjon driver tiltaket «Skattekammeret» for gratis utlån av utstyr til vinter og sommeraktiviteter til barn og unge

Levekårsteamet

Levekårsteamet er et tverretatlig team med medarbeidere fra Senter for oppvekst og NAV, som arbeider med levekårsutsatte familier. Levekårsteamet gjennomfører kartlegging av familiens samlede levekårssituasjon, med et særskilt blikk på barna og deres behov. Levekårsteamet jobber både direkte med familiene/brukerne og med kompetansehevende tiltak for å forhindre utenforskap.

Kvalifisering til arbeid

Jobbsjansen

Jobbsjansen startet opp i august 2013 og har som formål å kvalifisere innvandrerkvinner for arbeidslivet. Målgruppen er kvinner som står utenfor arbeidslivet.

Jobbsjansen er et samarbeid mellom Fjell 2020 og NAV Drammen. Siden oppstart har prosjektet hatt 111 deltakere, og 62 prosent av disse har så langt kommet i jobb eller utdanning.

Språkopplæring tilpasset arbeidslivet

28,5 % av kommunens innbyggere har innvandrerbakgrunn. En stor andel av disse er arbeidsinnvandrere uten rett til norskopplæring. NAV og Introduksjonssenteret tilbyr ulike arbeidsrettede kurs som for en høy andel fører til fast arbeid.

Internasjonale Drammen

Næringslivet i Drammen startet i 2016 tiltaket «Internasjonale Drammen» som har som mål at 1000 innvandrere skal få arbeid innen 2020. Bystyret i Drammen har vedtatt å støtte tiltaket med 100.000 kroner hvert år. Til nå har 133 innvandrere kommet i arbeid gjennom innsatsen.

Last Thursday – samarbeid med næringslivet

I samarbeid med næringslivet arrangerer NAV Drammen rekrutteringsmøte en gang i kvartalet. Dette er en møteplass mellom arbeidssøkere og bemanningsbransjen. Ca. 200 til 300 arbeidssøkere får invitasjon til å delta og mange får fast eller midlertidig arbeid etter møtet.

Boligsosialt arbeid

Drammen kommune har siden 2010 hatt en særskilt satsing knyttet til boligsosialt arbeid. Kommunen deltar nå i Storbyprogrammet (2016 – 2020), som inngår i den nasjonale satsingen «Bolig for velferd». Drammen deltar sammen med Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Husbanken koordinerer og leder arbeidet.

Drammen har hatt særlig fokus på følgende:

  • Boligkarriereplanlegging
  • Målrettet og fleksibel bruk av startlån og tilskudd til etablering – startlån og tilskudd er viktigste virkemiddel for at vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha mulighet til å bli boligeier
  • Bosetting av flyktninger i kommunale utleieboliger – kommunale boliger brukes som virkemiddel for å realisere bystyrets vedtak om bosetting og for å få til en jevn bosetting
  • Bolig og tjenester til rusavhengige – ved etablering og utvidelse av ulike boligkonsepter bor flere rusavhengige trygt og godt. Eksempler på dette er de fire modulhusene i Kobbervikdalen og en utvidelse av utleieboligene i BO7, hvor det også er fast bemanning. Drammen har også etablert et eget «Housing first team» ; Ditt valg Bolig først, som gir en tverrfaglig og brukerstyrt oppfølging av rusavhengige som har hatt store utfordringer med å bo
  • Tverrfaglig samarbeid og samordning av tjenestene – Boligtjenesten er etablert som en matriseorganisert stabsenhet hos Helse- og sosialdirektøren. Dette gjør at det boligsosiale arbeidet er koordinert og under en ledelse. Medarbeidere fra ulike tjenester, som NAV, Drammen Eiendom KF, Senter for rusforebygging og Psykiske helsetjenester jobber sammen i Boligtjenesten samtidig som de har beholdt sin tilknytning til virksomheten
  • Sluttrapport boligsosialt handlingsprogram
  • Boligsosial handlingsplan 2015-2018

Leie til eie

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Drammen for å lære mer om boligsosialt arbeid og "leie til eie".

«Leie til eie» startet som et prosjekt i 2011, og inngikk i kommunens boligsosiale utviklingsprogram. Tiltaket er nå implementert i drift. Leie til eie handler om systematisk råd og veiledningsarbeid for at vanskeligstilte på boligmarkedet, som har et eiepotensial, skal få realisert dette. Per juli 2017 har 311 vanskeligstilte blitt boligeiere via leie til eie. Av disse er over 100 barnefamilier. 114 familier har kjøpt den kommunale boligen de leide. Resten har kjøpt bolig på det private markedet. Alle har fått startlån for finansiering av huskjøpet og ca. 120 har fått tilskudd til etablering i tillegg til startlånet.