Læringsløp drammen - felles læringsoppdrag for barnehage, skole og oppvekst

Bystyret i Drammen har gjennom flere bystyreperioder hatt høye ambisjoner for barn og unges læring og utvikling. Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet bygger på de positive erfaringene fra Norges Beste-satsingen for barnehage og skole, som hadde sin oppstart i 2007.

Læringsløp Drammen sikrer nødvendig fornyelse og trekker veksler på viktig kunnskap fra forskning, og ikke minst viktige erfaringer fra ansatte og ledere i oppvekst- og utdanningssektoren. Kunnskapen om å utvikle gode utdannings- og oppvekstsystemer forteller oss at dette kun kan skje gjennom målbevisst arbeid over tid. Med Læringsløp Drammen er målsettingen en høyere og jevnere kvalitet, å forebygge utenforskap, et bedre tverrsektorielt samarbeid og en systematisk satsing på ansattes kompetanse.

Et sterkt kompetansesenter for operasjonalisering av læringsoppdraget

Det å lykkes i hele læringsløpet krever en bred inngang til hele oppvekstfeltet gjennom samhandling og felles kompetansebygging på tvers av barnehager, skoler og oppveksttjenester. Kompetansesenteret bistår ved å være en kunnskapsdrevet utviklingsmotor for ansatte og ledere i hele oppvekstsektoren.

Senteret bidrar med systematisk kompetanse-mobilisering gjennom forskjellige kvalitetshevingstiltak som virksomhetene selv ikke ville klart å mobilisere. 10 veiledere koordinerer ledersamlinger, fagnettverk, sonesamarbeid, og leder arbeidet med å utvikle ulike kjerneområder i Læringsløp Drammen.

Det å utarbeide en strategi for arbeid med områdene språkutvikling og sosial kompetanse er prioriterte områder i 2016- 2017. I samarbeid med ressurspersoner i barnehagene og skolene er det utviklet en helhetlig plan for språksatsingen fra barnehage til 10. trinnet, der arbeidet med den digitale nettressursen «Språkløyper» inngår som en del av strategien for skolenes del. Innen området sosial kompetanse utarbeides det en felles plan for arbeid med sosiale ferdigheter og livsmestringskompetanse for hele læringsløpet. Skolenes og barnehagenes arbeid mot mobbing er en del av planen. I tillegg utarbeides det kvalitetsbeskrivelser knyttet til kvalitetsrammeverket i Læringsløp Drammen.

Felles kvalitetsrammeverk for barnehage, skole og oppvekst

Det er utarbeidet en kvalitetsmodell for å realisere intensjoner og målsettinger i Læringsløp Drammen. Modellen beskriver tre nivåer, med en kompetansegrunnmur i kjernen. Kompetansegrunnmuren representerer det grunnlaget barn og unge trenger for å stå godt rustet for deltakelse i læringsløpet fra barnehage til videregående opplæring, og i møte med arbeidslivet. I de to ytre lagene beskriver modellen det kvalitetsrammeverket som må være på plass for å kunne realisere barn og unges læring og utvikling.

Arbeidet med å utvikle kvalitetskjennetegn for fremragende læringsmiljø, fremragende profesjonsutvikling og fremragende ledelse er iverksatt, og i kvalitetsplanperioden skal alle barnehager, skoler og oppveksttjenester arbeide med å realisere kvalitetsrammeverket. Tiltak for felles forståelse, kompetanseutvikling og metodikk utvikles i nært samarbeid mellom kompetansesenteret og de ulike virksomhetene. Mobilisering av lokale ressurser skjer i samarbeid mellom virksomhetene, foresatte og frivillighet.

Barnehage

Pr 15 desember 2017 var det totalt 3494 barn fordelt på 24 kommunale og 38 private barnehager. Alle barn får barnehageplass, 34 prosent av barna er registrert som minoritetsspråklige og barnehagene legger vekt på tidlig innsats med stor vekt på språk, selvregulerende atferd og sosial og emosjonell kompetanse.

Lekbasert læring for 5-åringer

Drammen kommune og Universitetet i Stavanger v/professor Mari Rege samarbeider om et forskningsprosjekt hvor målet er å bidra til at barn har et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Prosjektet testet barnehageåret 2017/18 blant annet ut et førskoleopplegg på åtte timer i uka. Resultatene fra dette vil bli offentliggjort ut over høsten, og drammensbarnehagene vil bruke resultatene for å utvikle sitt eget program for førskoletiden i barnehagen. Gjennom lekbasert læring skal voksne tilrettelegge for lekaktiviteter som utvikler barns kompetanse innenfor områdene sosial kompetanse, selvregulerende atferd, språk og matematikk. Både kommunale og private barnehager deltar i forskningsprosjektet.

Gratis barnehage

Drammen kommune har gjennomført forsøk med gratis barnehage i enkelte bydeler siden 2008, og innførte i 2014 en fast ordning med gratis barnehage for lavinntektsfamilier for alle barn i Drammen. Helt siden oppstart har formålet med ordningen vært å styrke barns språkkompetanse, bekjempe barnefattigdom og bedre integreringen. Deloitte evaluerte effekten av gratis barnehage i 2016/2017. 95 prosent av foresatte med lavinntektsbakgrunn mente barna deres har fått flere venner, 40 prosent svarte at barna går i barnehage som en direkte konsekvens av at barnehagetilbudet er gratis, og foreldrene selv opplevde bedre forutsetninger for å kunne studere og arbeide.

Digital kommunikasjon og kompetanse

Digitale verktøy brukes i barnehagens pedagogiske arbeid for å styrke barns kreativitet, nysgjerrighet, lek og læring. Utforsking og utprøving med digitale verktøy bidrar til barns læreprosesser, og personalet skal være aktive i bruken sammen med barna. Personalet har ansvar for å utøve digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehagene har fått ny nasjonal rammeplan og den implementeres i barnehagens aktiviteter.  Den nye rammeplanen bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og dannelse sees i sammenheng. Planen har tydeligere krav til ansattes verdi- og holdningsarbeid, og gir føringer om at innholdet i barnehagen skal bygge på barns medvirkning og interesser. Det får konsekvenser for barnehagens pedagogisk arbeid.

Kompetansesenteret har utarbeidet støtte- og veiledningsmateriell som fokuserer på sammenhengen mellom kvalitetsplanen Læringsløp Drammen og rammeplanen. Implementeringen er fulgt opp gjennom personalseminar, nettverksarbeid og erfaringsdeling.

Tidlig innsats

Endringer i lovverket for skole og barnehage pålegger skoleeier å utarbeide en plan for barnas overgang mellom barnehage og skole/skolefritidsordning (SFO). Målet med planen er å sikre en trygg og god overgang mellom barnehage og skole/SFO for alle barn i kommunen. Det handler om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet hva de kan forvente når barnet begynner på skolen. Det handler også om at skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen.
Drammen kommune har allerede gode planer for overgangen, men er i gang med revidering. Plikten innebærer også en forventning om mer planlagt bruk av SFO, slik Drammen kommune allerede gjør i forhold til aktivitetsskolen AKS.

Skole

I 2017 var ca. 8000 barn og unge elever i Drammensskolen, som består av 13 barneskoler, 5 ungdomsskoler, 1 kombinertskole og 1 interkommunal skole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne. Drammen kan vise til systematisk fremgang i skolesektoren over flere år, og både læringsresultater, læringsmiljø og de ansattes kompetanse har blitt styrket.

Våren 2017 publiserte SSB en rapport om skolenes og kommunenes kompenserende virkning. Den viser at Drammensskolene skiller seg ut ved å være den eneste storbyen som har høyere kommunebidrag for nesten alle trinn når man justerer resultatene for elevenes bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå.

Sommerskole, aktivitetsskole, et 11 skoleår og gratis barnehage er viktige forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen. Sammen med andre satsinger som skal styrke barm og unge til å stå rustet i møte med fremtidens kompetansebehov, har vi som mål at tiltakene i sum skal bidra til at barn og unge fullfører videregående opplæring og kvalifiserer seg til videre utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse.

Fysisk aktiv læring

Forskning viser positiv sammenheng mellom aktivitet og økt læring. I tillegg fremmer deltakelse i aktivitet inkludering og bidrar til reduksjon av mobbing. Med politisk vedtak om 1 time fysisk aktiv læring i skolen daglig, har Drammen kommune satt seg i førersetet nasjonalt. Alle Drammens 14 barneskoler har iverksatt tiltaket, og i samarbeid med idretten jobbes det både organisatorisk og pedagogisk med å utvikle metoder for å gjennomføre tiltaket på en god måte. Satsingen utvides i år til også å gjelde barnehagene. Fysisk aktivitet av god kvalitet er en felles ambisjon, og det er igangsatt et arbeid med å lage gode inspirerende aktivitetsmiljøer som systematisk bygger barnas fysiske kompetanse.

Digitaliseringsstrategi

Digital kompetanse og digital dømmekraft er en viktig forutsetning for at barn og unge skal mestre sine liv og lykkes i arbeidsmarkedet. Digitale verktøy skal håndteres i seg selv, men skal også brukes som en naturlig og integrert del av læringsarbeidet gjennom læringsløpet. I tråd med intensjonene i Læringsløp Drammen er det utviklet en egen digitaliseringsstrategi for 2017 til 2020. Planen skal realisere målet om at barn og unge skal bli digitalt dannede, kompetente og at de bruker kompetansen til samhandling, innovasjon, kreativitet, berikelse og optimalisert læringsutbytte.

Det å ha tilgang på oppdatert utstyr er en forutsetning for å lykkes. På ungdomstrinnet får hver elev egen Laptop ved oppstart på 8. trinnet. I løpet av våren 2018 har også alle elever i barneskolene fått hver sin digitale enhet. Skolene er aktive i å prøve ut ulike digitale læringsressurser, og erfarer at digital læring stimulerer både elever og ansatte til innovasjon og omstilling. Alle skolene bruker nye skybaserte tjenester gjennom Office 365. Denne løsningen gir de ansatte mulighet til å samarbeide om å utvikle en ny og mer fleksibel læringsplattform for skolen, som blant annet gir elevene mulighet til å bli produsenter i egen aktiv læring, i stedet for en mer passiv rolle som konsumenter.

Sommerskole

Sommerskolen i Drammen startet opp i 2014 med ca. 350 elever, og tilbudet ble svært godt mottatt av elever og foresatte. Tilbudet har blitt gradvis utvidet og i 2018 vil hele 1650 elever fra 3. til 9. trinn få et gratis sommerskoletilbud hvor hovedmålet er at elevene får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt. og sosialt læringsmiljø. Tilbudet arrangeres med god hjelp av dedikerte studenter fra hele utdannings-Norge, kompetansesenteret og i et tett og nært samarbeid med gode lokale krefter i Drammen. Sommerskolecampus er Marienlyst skole, og sommerskolerektor helt fra oppstart har vært Ingvild Waage.

Sommerskole

Aktivitetsskole

AAktivitetsskole startet opp som et pilotprosjekt høsten 2016 for 1. klasse elever på Fjell og Brandengen skoler. Aktivitetsskolekonseptet har som ambisjon å øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen (SFO), øke deltakelsen i SFO, motvirke sosiale forskjeller og bedre integreringen.
Høsten 2018 utvides aktivitetsskoletilbudet til ytterligere seks barneskoler. Det er utarbeidet en egen rammeplan med vekt på kompetanse knyttet til språk, aktivitet, utforsking og sosial utvikling. Aktivitetsskolekonseptet utvikles i nært samarbeid med idretten og andre gode samarbeidspartnere fra frivilligheten.

På Fjell har aktivitetsskolesatsingen økt elevdeltakelsen fra i underkant av 40 prosent de siste fem årene til over 60 prosent deltakelse i 2018. På Brandengen har aktivitetsskolesatsingen økt elevdeltakelsen fra litt i overkant av 60 prosent de siste fem årene til litt i underkant av 80 prosent i 2018.

Ung11

Ung11 er et skoletilbud for ungdom som trenger et ekstra år mellom ungdomsskole og videregående skole. Målsettingen med tilbudet er å styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring og forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning. Satsingen gjennomføres i nært samarbeid med karriererådgiverne, Buskerud fylkeskommune, kompetansesenteret og i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder for mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Ung11 startet høsten 2017 i nye lokaler, og hadde 9 elever det første året. Gode tilbakemeldinger fra elever og ansatte gir godt grunnlag for utvidelse høsten 2018.  Tilbudet har fått store oppmerksomhet, og satsingen vil bli nøye evaluert. Kunnskapsdepartementet har sagt seg villig til å medfinansiere en langsiktig evaluering for å utvide kunnskapsrommet om gode forutsetninger for å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Skolene som nærmiljøsentra

Skolene samarbeider lokalt med frivillighet i idrett og med andre foreninger og lag om ulike aktivtestilbud både i skoletiden og etter skoletid. Aktivitetsskolen, leksehjelp, Åpen hall, etter skoletid-aktiviteter i samarbeid med Kultur, sjakk, bandøving, karate, judo, bordtennis, basketball, turn, badminton og innebandy er noen eksempler på de mange tilbudene som gis i tilknytning til skolene, og som bidrar til at skolene fungerer som nærmiljøsentra.

Det at virksomhetene er positivt innstilt til samarbeidet med frivilligheten, tar ansvar for god kommunikasjon og har et oversiktlig bookingsystem for utlån og leie av lokaler, er forutsetninger for å lykkes. 12. juni er en digital bookingløsning for alle skolebyggene klar til bruk, og hver skole skal ha en ansvarlig person som har i oppgave å administrere bookingene lokalt.

Oppvekst

Senter for oppvekst er en felles paraplyvirksomhet for tjenester som berører barnevern, helsetjenester for barn og unge, tjenester for funksjonshemmede, pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, forebyggende oppveksttjenester og tjenester for enslige mindreårige flyktninger. Virksomheten har ca. 300 ansatte. Tjenesteutviklingen dreier i retning av livsmestring, læring og utvikling innenfor Læringsløp Drammen, og mot en enda større systematikk knyttet til forebygging og lavterskeltiltak.

Forebyggende lavterskeltilbud for å styrke ungdommers psykiske helse

Dagens ungdomsgenerasjon drikker mindre, snuser og røyker mindre og har et bedre forhold til foreldregenerasjonen. Samtidig øker lette psykiske lidelser og flere ungdommer opplever ensomhet og stress i hverdagen.

Staten bygger ned tilbudet til ungdommen, og kommunene får større ansvar. For å gi flere ungdommer et bedre tilbud for å takle egne utfordringer har Senter for oppvekst opprettet et lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp for barn, unge og deres familier. I oppstartsåret 2016 fikk hele 188 barn, ungdommer og deres familier tilgang til dette lavterskeltilbudet.

Læringsmiljøteam

Mobbingen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er en mer kompleks oppgave i dag enn for få år tilbake. Mobbing i dag foregår mer indirekte og i skjulte former som sosial utstøting og utfrysing, og mye skjer på sosiale medier. Vi vet at minoritetsgrupper er særlig utsatte. I Læringsløp Drammen heter det «Hverken ansatte eller ledere skal stå alene, eller kan stå alene når økte forventninger skal innfris.»

For å møte disse utfordringene har Drammen PPT opprettet et læringsmiljøteam. Læringsmiljøteamet tilbyr kartlegging og veiledning på tiltak i klasser som har mobbing, utestengning og mye problematferd. Teamet både observerer og undersøker ulike årsaker til at mobbing oppstår i skole og barnehage. Metodene er forskningsinformerte og baserer seg på et samarbeid mellom PPT og skolen over en periode på 3 – 6 måneder.

Forskningsbasert skoleopplæring av ansatte i barnevernet

Kun tre av ti barn og unge som får tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole, og dette er langt under gjennomføringsgraden til ungdommer som ikke mottar tiltak fra barnevernet. Drammen deltar i et utviklings- og forskningsprosjekt sammen med barneverntjenestene i Bærum, Bjerke, Ullern, der målet er å styrke det kommunale barnevernets evne og mulighet til å hjelpe både barn og familier med barnas skolegang.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med høy vitenskapelig kvalitet, og med stor relevans både for praksis i kommunene og for internasjonal forskning. Opplæring av ansatte startet tidlig vår 2017 og rekrutteringen av barn og familier starter høsten 2017. Prosjektet varer fra 2016 til 2020.

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret jobber med kvalifisering av flyktninger og voksne som trenger tilbud om grunnskoleopplæring, opplæring i norsk, samfunnskunnskap og spesialundervisning for voksne. Senteret har også en egen tolkeavdeling som tilbyr tjenester i og utenfor Drammen. I 2016 deltok i gjennomsnitt 770 personer på ulike undervisningstilbud på introduksjonssenteret hver dag, og 344 flyktninger deltok på introduksjonsprogram. I 2016 gikk 49 prosent av flyktningene i introduksjonsprogram over i utdanning eller arbeid.

Grunnskoleopplæring på Åssiden videregående skole

Ca. 60 elever får grunnskoleopplæring i det som kalles «kombinasjonsklassene» på Åssiden videregående skole. Tilbudet er utviklet i et tett samarbeid mellom medarbeidere og ledere fra Introduksjonssenteret og Åssiden videregående skole. Elevene består av elever med grunnskolerett og elever med rett til videregående skole, og samarbeidet gir mulighet for å hente ut det beste fra hvert skoleslag.

Både ansatte og elever får tett og gode relasjoner, og etter første oppstartsår formidler elevene at de er svært tilfredse med ordningen, metodemangfoldet er større og læringstrykket har økt.

Områdesatsing i Fjell bydel

Ordfører tok i 2008 initiativ til å etablere nærmiljøprosjektet «Fjell 2020- mot en bedre fremtid». Initiativet hadde bakgrunn i de vedvarende lave levekårene i området med en opphopning av innbyggere med lav inntekt og lav utdanning. Analyser viste at innbyggerne på Fjell hadde større helseutfordringer og lavere yrkesdeltakelse enn de som bodde i andre bydeler. Under budsjettbehandlingen i 2008 vedtok bystyret en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell frem mot 2020. Hovedmålet i mandatet var at «Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.», og dette skulle nås gjennom følgende strategier; tjenesteutvikling, ressursmobilisering og områdeutvikling.

Det har vært jobbet med å fornye området ved å styrke gangforbindelser og grønndraget i området, og ved å etablere nye møteplasser. Følgende prosjekter er ferdigstilt: Galterudhallen med oppgradering av uteområder, ny park «Hundremeterskogen», utvikling av «Dumpa», nye gangveier, nytt dekke på kunstgressbanen og ny tribune og cricket løpebane. Våren 2018 ble to nye aktivitetsanlegg knyttet til sentrumsaksen og Fjell bydelshus ferdigstilt, i tillegg til et nytt inngangsparti på Fjell bo og servicesenter. Bygging av nytt aktivitetshus og flerbrukshall startet i 2017 og i 2018 startet arbeidet med utvidelse og oppgradering av Fjell skole.

Tjenesteutvikling har styrket arbeidet med barn, unge og voksne gjennom en rekke tiltak, som gratis kjernetid i barnehage, kvinnetrening, Neon klubbhus, Åpen hall, Ung leder kurs, Aktivitetsskolen, Familiehjelpen, livsmestringskurs for ungdommer og kompetanseheving av ansatte i tjenestene på Fjell.

Bydelstjenesten i Fjell bydelshus har styrket sin funksjon som informasjonstjeneste, og bydelshuset har blitt en møteplass i nærmiljøet der innbyggerne har tilgang på ulike tjenester.
I samarbeid med NAV har Fjell 2020- prosjektet hatt satsing på ulike jobbtiltak som en viktig del av ressursmobiliseringen på Fjell. Frem til 2018 har over 250 personer fått tett oppfølging for å komme i jobb gjennom tre tiltak tilpasset ulike målgrupper. Best resultater har tiltaket Jobbsjansen, der 60% av deltagerne har kommet ut i jobb/utdanning.

 

I 2018 ble det også gjennomført et prøveprosjekt med å hjelpe utsatte ungdommer på Fjell inn i sommerjobber. 62 ungdommer deltok i tiltaket, og 99% av deltakerne fullførte hele tiltaksperioden. 97% av barna i barnehagealder på Fjell går i barnehage, noe som er en viktig forutsetning for å få foreldrene i utdanning eller arbeid. Prosjektet jobber systematisk med å ta innbyggerne med på råd i prosjektutviklingen gjennom brukermedvirkning, og ressursgrupper har aktivt deltatt i utvikling og gjennomføring av nye tiltak.