Læringsløp drammen - felles læringsoppdrag for barnehage, skole og oppvekst

Bystyret i Drammen har gjennom flere bystyreperioder hatt høye ambisjoner for barn og unges læring og utvikling. Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet bygger på de positive erfaringene fra Norges Beste-satsingen for barnehage og skole, som hadde sin oppstart i 2007.

Læringsløp Drammen sikrer nødvendig fornyelse og trekker veksler på viktig kunnskap fra forskning, og ikke minst viktige erfaringer fra ansatte og ledere i oppvekst- og utdanningssektoren. Kunnskapen om å utvikle gode utdannings- og oppvekstsystemer forteller oss at dette kun kan skje gjennom målbevisst arbeid over tid. Med Læringsløp Drammen er målsettingen en høyere og jevnere kvalitet, å forebygge utenforskap, et bedre tverrsektorielt samarbeid og en systematisk satsing på ansattes kompetanse.

Et sterkt kompetansesenter for operasjonalisering av læringsoppdraget

Det å lykkes i hele læringsløpet krever en bred inngang til hele oppvekstfeltet gjennom samhandling og felles kompetansebygging på tvers av barnehager, skoler og oppveksttjenester. Kompetansesenteret bistår ved å være en kunnskapsdrevet utviklingsmotor for ansatte og ledere i hele oppvekstsektoren.

Senteret bidrar med systematisk kompetanse-mobilisering gjennom forskjellige kvalitetshevingstiltak som virksomhetene selv ikke ville klart å mobilisere. 10 veiledere koordinerer ledersamlinger, fagnettverk, sonesamarbeid, og leder arbeidet med å utvikle ulike kjerneområder i Læringsløp Drammen.

Det å utarbeide en strategi for arbeid med områdene språkutvikling og sosial kompetanse er prioriterte områder i 2016- 2017. I samarbeid med ressurspersoner i skolene er det utviklet en helhetlig plan for språksatsingen fra barnehage til 10. trinnet, der arbeidet med den digitale nettressursen «Språkløyper» inngår som en del av strategien for skolenes del. Innen området sosial kompetanse utarbeides det en felles plan for arbeid med sosiale ferdigheter og livsmestringskompetanse for hele læringsløpet. Skolenes arbeid mot mobbing er en del av planen. I tillegg utarbeides det kvalitetsbeskrivelser knyttet til kvalitetsrammeverket i Læringsløp Drammen.

Felles kvalitetsrammeverk for barnehage, skole og oppvekst

Det er utarbeidet en kvalitetsmodell for å realisere intensjoner og målsettinger i Læringsløp Drammen. Modellen beskriver tre nivåer, med en kompetansegrunnmur i kjernen. Kompetansegrunnmuren representerer det grunnlaget barn og unge trenger for å stå godt rustet for deltakelse i læringsløpet fra barnehage til videregående opplæring, og i møte med arbeidslivet. I de to ytre lagene beskriver modellen det kvalitetsrammeverket som må være på plass for å kunne realisere barn og unges læring og utvikling.

Arbeidet med å utvikle kvalitetskjennetegn for fremragende læringsmiljø, fremragende profesjonsutvikling og fremragende ledelse er iverksatt, og i kvalitetsplanperioden skal alle barnehager, skoler og oppveksttjenester arbeide med å realisere kvalitetsrammeverket. Tiltak for felles forståelse, kompetanseutvikling og metodikk utvikles i nært samarbeid mellom kompetansesenteret og de ulike virksomhetene. Mobilisering av lokale ressurser skjer i samarbeid mellom virksomhetene, foresatte og frivillighet.

Barnehage

Pr 15 desember 2016 var det totalt 3551 barn fordelt på 24 kommunale og 40 private barnehager. Alle barn får barnehageplass, 34 prosent av barna er registrert som minoritetsspråklige og barnehagene legger vekt på tidlig innsats med stor vekt på språk, selvregulerende atferd og sosial og emosjonell kompetanse.

Lekbasert læring for 5-åringer

Drammen kommune og Universitetet i Stavanger v/professor Mari Rege samarbeider om et forskningsprosjekt hvor målet er å bidra til at barn har et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Prosjektet vil blant annet teste ut et førskoleopplegg på åtte timer i uka. Gjennom lekbasert læring skal voksne tilrettelegge for lekaktiviteter som utvikler barns kompetanse innenfor områdene sosial kompetanse, selvregulerende atferd, språk og matematikk. Både kommunale og private barnehager deltar i forskningsprosjektet.

Gratis barnehage

Drammen kommune har gjennomført forsøk med gratis barnehage i enkelte bydeler siden 2008, og innførte i 2014 en fast ordning med gratis barnehage for lavinntektsfamilier for alle barn i Drammen. Helt siden oppstart har formålet med ordningen vært å styrke barns språkkompetanse, bekjempe barnefattigdom og bedre integreringen. Deloitte evaluerte effekten av gratis barnehage i 2016/2017. 95 prosent av foresatte med lavinntektsbakgrunn mente barna deres har fått flere venner, 40 prosent svarte at barna går i barnehage som en direkte konsekvens av at barnehagetilbudet er gratis, og foreldrene selv opplevde bedre forutsetninger for å kunne studere og arbeide.

Språkopplæring av ansatte

I 2016 deltok ca. 1200 ansatte i private og kommunale barnehager på ulike kompetansehevende tiltak for å innfri ambisjonene i kvalitetsplanen Læringsløp Drammen. Et viktig mål er å utvikle rike språkmiljø i barnehage og skole, og i 2016 og 2017 tilbys alle pedagogiske medarbeidere språkskole gjennom kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst.

Det vil si at 193 pedagogiske medarbeidere fra barnehagene og 107 fra skole og skolefritidsordningen deltar i etterutdanningstiltak for å styrke sin språklige kompetanse og for å lære å bli gode språkmodeller. Språkkrav for ansatte i Drammen kommune, ambisjonene i Læringsløp Drammen og status som språkkommune er tydelige faglige og politiske føringer for arbeidet med å styrke barns språklige kompetanse på kort og lang sikt.

Skole

I 2016 var ca. 8000 barn og unge elever i Drammensskolen, som består av 13 barneskoler, 5 ungdomsskoler, 1 kombinertskole og 1 interkommunale skole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne. Drammen kan vise til systematisk fremgang i skolesektoren over flere år, og både læringsresultater, læringsmiljø og de ansattes kompetanse har blitt styrket.

Våren 2017 publiserte SSB en rapport om skolenes og kommunenes kompenserende virkning. Den viser at Drammensskolene skiller seg ut ved å være den eneste storbyen som har høyere kommunebidrag for nesten alle trinn når man justerer resultatene for elevenes bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå.

Sommerskole, aktivitetsskole, et 11 skoleår og gratis barnehage er viktige forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen. Sammen med andre satsinger som skal styrke barm og unge til å stå rustet i møte med fremtidens kompetansebehov, har vi som mål at tiltakene i sum skal bidra til at barn og unge fullfører videregående opplæring og kvalifiserer seg til videre utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse.

Fysisk aktiv læring

Forskning viser positiv sammenheng mellom aktivitet og økt læring. I tillegg fremmer deltakelse i aktivitet inkludering og bidrar til reduksjon av mobbing. Med politisk vedtak om 1 time fysisk aktiv læring i skolen daglig, har Drammen kommune satt seg i førersetet nasjonalt. Alle Drammens 14 barneskoler har iverksatt tiltaket, og i samarbeid med idretten jobbes det både organisatorisk og pedagogisk med å utvikle metoder for å gjennomføre tiltaket på en god måte. Satsingen utvides i år til også å gjelde barnehagene. Fysisk aktivitet av god kvalitet er en felles ambisjon, og det er igangsatt et arbeid med å lage gode inspirerende aktivitetsmiljøer som systematisk bygger barnas fysiske kompetanse.

Digitaliseringsstrategi

Digital kompetanse og digital dømmekraft er en viktig forutsetning for at barn og unge skal mestre sine liv og lykkes i arbeidsmarkedet. Digitale verktøy skal håndteres i seg selv, men skal også brukes som en naturlig og integrert del av læringsarbeidet gjennom læringsløpet. Det å ha tilgang på oppdatert utstyr er en forutsetning for å lykkes. På ungdomstrinnet får hver elev egen Laptop ved oppstart på 8. trinnet. Skolene er aktive i å prøve ut ulike digitale læringsressurser, og erfarer at digital læring stimulerer både elever og ansatte til innovasjon og omstilling. Dekningsgraden på barnetrinnet er i gjennomsnitt en PC på tre elever.

Alle barneskolene har gjennomført forsøk med lekbasert læring med digitale hjelpemidler i en 1:1 dekning. Lærerne erfarer økt mulighet for å tilpasse undervisningen på et tidlig stadium og elevene opplever økt motivasjon og mestring. Ambisjonen i ny digitaliseringsstrategi er å ruste oss mot et mål om 1:1 dekning for hele grunnskoleløpet. Innen 2017 skal alle skolene fases inn i nye skybaserte tjenester gjennom Office 365. I den nye løsningen skal de ansatte samarbeide om å utvikle en ny og mer fleksibel læringsplattform for skolen, som blant annet gir elevene mulighet til å bli produsenter i egen aktiv læring, i stedet for en mer passiv rolle som konsumenter.

Sommerskole

Sommerskolen i Drammen startet opp i 2014 med ca. 350 elever, og tilbudet ble svært godt mottatt av elever og foresatte. Tilbudet har blitt gradvis utvidet og i 2017 vil hele 1650 elever fra 3. til 9. trinn få et gratis sommerskoletilbud hvor hovedmålet er at elevene får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt. og sosialt læringsmiljø. Tilbudet arrangeres med god hjelp av dedikerte studenter fra hele utdannings-Norge, kompetansesenteret og i et tett og nært samarbeid med gode lokale krefter i Drammen. Sommerskolecampus er Marienlyst skole, og sommerskolerektor helt fra oppstart har vært Ingvild Waage.

Sommerskole

Aktivitetsskole

Aktivitetsskole startet opp som et pilotprosjekt høsten 2016 for 1. klasse elever på Fjell og Brandengen skoler. Aktivitetsskolekonseptet har som ambisjon å øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen (SFO), øke deltakelsen i SFO, motvirke sosiale forskjeller og bedre integreringen.

På Fjell har aktivitetsskolesatsingen økt elevdeltakelsen fra i underkant av 40 prosent de siste fem årene til over 60 prosent deltakelse i 2017. På Brandengen har aktivitetsskolesatsingen økt elevdeltakelsen fra litt i overkant av 60 prosent de siste fem årene til litt i underkant av 80 prosent i 2017. Ny rammeplan utarbeides i 2017 med vekt på kompetanse knyttet til språk, aktivitet, utforsking og sosial utvikling. Aktivitetsskolekonseptet utvikles i nært samarbeid med idretten og andre gode samarbeidspartnere fra frivilligheten.

Ung11

Ung11 er et skoletilbud for ungdom som trenger et ekstra år mellom ungdomsskole og videregående skole. Målsettingen med tilbudet er å styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring og forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning. Satsingen gjennomføres i nært samarbeid med karriererådgiverne, Buskerud fylkeskommune, kompetansesenteret og i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder for mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Ung11 starter høsten 2017 i nye lokaler, og påmeldinger pr mai tyder på at antall elever vil ligge mellom 20 til 30. Satsingen vil bli nøye evaluert, og Kunnskapsdepartementet har sagt seg villig til å medfinansiere en langsiktig evaluering for å utvide kunnskapsrommet om gode forutsetninger for å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Skolene som nærmiljøsentra

Skolene samarbeider lokalt med frivillighet i idrett og med andre foreninger og lag om ulike aktivtestilbud både i skoletiden og etter skoletid. Aktivitetsskolen, leksehjelp, Åpen hall, etter skoletid-aktiviteter i samarbeid med Kultur, sjakk, bandøving, karate, judo, bordtennis, basketball, turn, badminton og innebandy er noen eksempler på de mange tilbudene som gis i tilknytning til skolene, og som bidrar til at skolene fungerer som nærmiljøsentra.

Det at virksomhetene er positivt innstilt til samarbeidet med frivilligheten, tar ansvar for god kommunikasjon og har et oversiktlig bookingsystem for utlån og leie av lokaler, er forutsetninger for å lykkes. 12. juni er en digital bookingløsning for alle skolebyggene klar til bruk, og hver skole skal ha en ansvarlig person som har i oppgave å administrere bookingene lokalt.

Oppvekst

Senter for oppvekst er en felles paraplyvirksomhet for tjenester som berører barnevern, helsetjenester for barn og unge, tjenester for funksjonshemmede, pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, forebyggende oppveksttjenester og tjenester for enslige mindreårige flyktninger. Virksomheten har ca. 300 ansatte. Tjenesteutviklingen dreier i retning av livsmestring, læring og utvikling innenfor Læringsløp Drammen, og mot en enda større systematikk knyttet til forebygging og lavterskeltiltak.

Forebyggende lavterskeltilbud for å styrke ungdommers psykiske helse

Dagens ungdomsgenerasjon drikker mindre, snuser og røyker mindre og har et bedre forhold til foreldregenerasjonen. Samtidig øker lette psykiske lidelser og flere ungdommer opplever ensomhet og stress i hverdagen.

Staten bygger ned tilbudet til ungdommen, og kommunene får større ansvar. For å gi flere ungdommer et bedre tilbud for å takle egne utfordringer har Senter for oppvekst opprettet et lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp for barn, unge og deres familier. I oppstartsåret 2016 fikk hele 188 barn, ungdommer og deres familier tilgang til dette lavterskeltilbudet.

Læringsmiljøteam

Mobbingen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er en mer kompleks oppgave i dag enn for få år tilbake. Mobbing i dag foregår mer indirekte og i skjulte former som sosial utstøting og utfrysing, og mye skjer på sosiale medier. Vi vet at minoritetsgrupper er særlig utsatte. I Læringsløp Drammen heter det «Hverken ansatte eller ledere skal stå alene, eller kan stå alene når økte forventninger skal innfris.»

For å møte disse utfordringene har Drammen PPT opprettet et læringsmiljøteam. Læringsmiljøteamet tilbyr kartlegging og veiledning på tiltak i klasser som har mobbing, utestengning og mye problematferd. Teamet både observerer og undersøker ulike årsaker til at mobbing oppstår i skole og barnehage. Metodene er forskningsinformerte og baserer seg på et samarbeid mellom PPT og skolen over en periode på 3 – 6 måneder.

Forskningsbasert skoleopplæring av ansatte i barnevernet

Kun tre av ti barn og unge som får tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole, og dette er langt under gjennomføringsgraden til ungdommer som ikke mottar tiltak fra barnevernet. Drammen deltar i et utviklings- og forskningsprosjekt sammen med barneverntjenestene i Bærum, Bjerke, Ullern, der målet er å styrke det kommunale barnevernets evne og mulighet til å hjelpe både barn og familier med barnas skolegang.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med høy vitenskapelig kvalitet, og med stor relevans både for praksis i kommunene og for internasjonal forskning. Opplæring av ansatte startet tidlig vår 2017 og rekrutteringen av barn og familier starter høsten 2017. Prosjektet varer fra 2016 til 2020.

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret jobber med kvalifisering av flyktninger og voksne som trenger tilbud om grunnskoleopplæring, opplæring i norsk, samfunnskunnskap og spesialundervisning for voksne. Senteret har også en egen tolkeavdeling som tilbyr tjenester i og utenfor Drammen. I 2016 deltok i gjennomsnitt 770 personer på ulike undervisningstilbud på introduksjonssenteret hver dag, og 344 flyktninger deltok på introduksjonsprogram. I 2016 gikk 49 prosent av flyktningene i introduksjonsprogram over i utdanning eller arbeid.

Grunnskoleopplæring på Åssiden videregående skole

Ca. 60 elever får grunnskoleopplæring i det som kalles «kombinasjonsklassene» på Åssiden videregående skole. Tilbudet er utviklet i et tett samarbeid mellom medarbeidere og ledere fra Introduksjonssenteret og Åssiden videregående skole. Elevene består av elever med grunnskolerett og elever med rett til videregående skole, og samarbeidet gir mulighet for å hente ut det beste fra hvert skoleslag.

Både ansatte og elever får tett og gode relasjoner, og etter første oppstartsår formidler elevene at de er svært tilfredse med ordningen, metodemangfoldet er større og læringstrykket har økt.

Fjell 2020, områdeutvikling, ressursmobilisering og tjenesteutvikling

Ordfører tok i 2008 initiativ til å etablere et nærmiljøprosjekt – Fjell 2020. Initiativet hadde bakgrunn i de vedvarende lave levekårene i området med en opphopning av innbyggere med lav inntekt og lav utdanning. Analyser viste at innbyggerne på Fjell hadde større helseutfordringer og lavere yrkesdeltakelse enn de som bodde i andre bydeler. Under budsjettbehandlingen i 2008 vedtok bystyret en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell frem mot 2020. Hovedmålet i mandatet var at «Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.», og dette skulle nås gjennom følgende strategier; tjenesteutvikling, ressursmobilisering og områdeutvikling.

Det har vært jobbet med å fornye området ved å styrke gangforbindelser og grønndraget i området, og ved å etablere nye møteplasser. Følgende prosjekter er ferdigstilt; Galterudhallen med oppgradering av uteområder, ny park – Hundremeterskogen, utvikling av Dumpa, nye gangveier, nytt dekke på kunstgressbanen og ny tribune og cricket løpebane. I det videre arbeidet vil områdene mellom Hundremeterskogen og ned til Fjell bo og servicesenter utvikles og etableres som sentrumsområder. Bygging av nytt aktivitetshus og flerbrukshall starter vinteren 2017 og i 2018 starter arbeidet med utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Tjenesteutvikling har styrket arbeidet med barn, unge og voksne gjennom gratis kjernetid i barnehage, kvinnetrening, Neon klubbhus, Åpen hall, Ung leder kurs, Aktivitetsskolen, Familiehjelpen, mestringskurs og kompetanseheving av ansatte på Fjell.

Fjell bydelshus har styrket sin funksjon som møteplass og informasjonstjeneste gjennom Bydelstjenesten. Frem til 2017 har 182 personer fått tett oppfølging for å komme i jobb gjennom Jobbsjansen, Jobbjakt og Ut i jobb. Litt under halvparten har kommet i jobb eller gått over i utdanning av disse. Best resultater har Jobbsjansen der 60 prosent av deltagerne har kommet ut i jobb/utdanning. 97 prosent av barna på Fjell deltok i barnehage. Innbyggerne har blitt tatt med på råd hele veien gjennom brukermedvirkning, og ressursgrupper har aktivt deltatt i utvikling og gjennomføring av nye tiltak.