Planverket

Planverket i Drammen kommune er hierarkisk oppbygd, med kommuneplan, strategiske temaplaner, økonomiplaner og virksomhetsplaner.

Det skal være sammenheng og samsvar mellom de ulike nivåene i planverket.

Kommuneplanen

Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan er Bystrategi: Drammen 2036, som ble vedtatt av bystyret 11. juni 2013. Delen av planen som handler om areal, ble vedtatt i bystyret 5. oktober 2015.

Bystrategien tar for seg de overordnede strategier som kommunen skal styres etter, i et lengre perspektiv. Sentralt i kommuneplanen er områdene byutvikling, utdanning, næringsliv, kultur, livskvalitet og opplevelse.

Temaplaner

Det utarbeides strategiske temaplaner for ulike fagområder i kommunen. Slike planer har også et overordnet, strategisk perspektiv, men går dypere enn kommuneplanen og angir retningsvalg og viktige strategier for fagområdet.

Økonomiplanen

Økonomiplanen er den overordnede operative delen av kommunens planhierarki. Det er gjennom økonomiplanen (som har et fireårs perspektiv) og gjennom årsbudsjettet at intensjonene i kommuneplanen og i strategiske temaplaner realiseres gjennom bystyrets vedtak.

Økonomiplan 2018-2021

Virksomhetsplaner

Den økonomiplan bystyret vedtar i november er grunnlaget for utarbeidelse av virksomhetsplaner i den enkelte virksomhet for det kommende budsjettåret. Gjennom virksomhetsplanene operasjonaliseres bystyrets vedtak i konkrete tiltak i virksomhetene.