Temaplaner

Vei, trafikk og parkering

Hovedplan for vei og trafikk 2018-2022 (pdf)

Kollektivtransportplan Buskerud Fylkeskommune - Utvikling mot 
2030

Sykkelstrategi for Drammen 2014-2036 (pdf)

Vann og avløp

Hovedplan for vannforsyning og avløp (pdf)

Overvannsveileder (pdf)

Natur, kultur, idrett og fritid

Kulturplan 2018-2021 (pdf)

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020 (pdf)

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020 - korvtversjon (pdf)

Grøntstrategi for Drammen kommune (pdf)

Næring

Landbruksplan (pdf)

Parkering

Parkeringsstrategi og parkeringsveileder (pdf)

Helse, sosial og omsorg

Tjenesteutvikling

Folkehelsestrategi 2018 - 2020 (pdf)

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming (pdf)

Behovsanalyse for helse- og omsorgsdistriktene 2016 - 2040 (pdf) 

Helse-, sosial- og omsorgsplan 2015-2018 (pdf)

Plan for fastlege- og sykehjemslegetjenester i Drammen kommune (pdf)

Levekårsplan 2016-2019 (pdf)

Boligsosial handlingsplan 2015-2018 (pdf)

Plan for lindrende behandling (pdf)

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016 (pdf)

Handlingsplan mot voldelig ekstremisme (pdf)

Politivedtekt for Drammen kommune (pdf)

Innovasjonsstrategi - rus- og psykiske helsetjenester (pdf)

       - Vedlegg til innovasjonsstrategi rus- og psykiske helsetjenester (pdf)

Handlingsplan for mangfold og inkludering (pdf)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (pdf)

Organisasjonsutvikling

Digitaliseringsstrategi for HSO

Frivillighet

Frivillighetspolitisk platform (pdf)

Energi- og klimahandlingsplan (pdf)

Organisasjon

Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune (pdf)

Kanal- og servicestrategi for Drammen kommune (pdf)

Kanal- og servicestrategi for Drammen kommune - kortversjon (pdf)

Skole

Kvalitetsplan 2016-2020: Læringsløp Drammen (pdf)

Strategi for digitalisering i barnehage, skole og oppvekst (pdf)

Rammeplan for Aktivitetsskolen (pdf)