Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Bråtan - Åslyveien. Deler av prosjektet berører Henrik Ibsens gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det blir gravearbeider i området under prosjekttiden. Det vil utføres styrt boring på deler av strekket. Grunnet vanskeligheter med ublokking av eksisterende ledninger mellom Åslyveien og Bueveien, er anleggstiden forlenget noe.

Anleggsstart: 08/2016
Anleggsslutt: 09/2018 

Prosjektleder: (904 02 647)
Byggeleder: (94 11 40 14)