Nedre Bragernes torg er i ferd med å omgjøres til et mer funksjonelt og estetisk torg. Arbeidet foregår i to etapper. Det hele skal være ferdig i slutten av oktober 2018.

Ombygging av kollektivknutepunktet på Bragernes torg er delt inni to delprosjekter.

  • Øvre Strandgate.
  • Nedre Bragernes torg, Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Den første etappen, som sto ferdig i juni 2017, gjelder opprustingen av Øvre Strandgate til en bryggepromenade. Sigurd Christiansens promenade er blitt forlenget mot Bybrua.

Det er utbedret nye bussholdeplasser og fortau med gatevarme. I dag er det et kollektivknutepunkt og en bryggepromenade som er flittig i bruk. Brygga fungerer også som gang- og sykkelforbindelse til undergangen av Bybrua. Det blir også uttak for vann og strøm til båter.

 Se filmen fra åpningen.

Bragernes torg – Øvre Storgate –  St.Olavs gate

Etappe nummer to av prosjektet går ut på å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes Torg, ombygge nedre Bragernes Torg og deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Bragernes torg er ett av de viktigste kollektivknutepunktene i Buskerud, men mangler kapasitet til å håndtere den forventede økningen i busstrafikk. Oppgradering av holdeplassene på Bragernes torg er derfor helt nødvendig for kunne tilby alle de reisende tilfredsstillende fasiliteter i fremtiden.

Det skal opparbeides nytt oppholdsareal og ny overflate, med vei og holdeplass for buss og taxi. Det vil også bli vareleveringssone, samt hc-parkering og mc-parkering.
Mye arbeid er allerede gjort, og innen utgangen av oktober 2018 skal området ha fått helt ny drakt.

 

Nye bragernes torg slik det skal bli i oktober 2018.
ILLUSTRASJON: Slik vil Bragernes Torg se ut når arbeidet er ferdig.

Den planlagte fremdriften er som følger:

  • Anlegget i Strandveien og St. Olavs gt. er ferdigstilt. (Siste asfaltlag blir tatt til våren)
  • Anleggsarbeidene pågår i Øvre Storgate.

Første delstrekning fra St. Olavs gt. blir ferdig medio februar. Andre delstrekning blir ferdigstilt 29.03.2018. Anlegget på Bragernes torg er planlagt ferdigstilt innen 26.10.2018

Arbeidene med fortausarealene på østsiden foran Børsen og vestsiden av Nordeagården blir utfordrende. Her blir gårdeierne innkalt til samarbeidsmøte før arbeidene starter.

BILDE: Faseinndeling av prosjektet.

Kontaktinformasjon nøkkelpersonell:
Prosjektleder Stein Mathisen, Drammen kommune tlf. 90769353
Byggeleder Runar Rygh Langum, innleid av Drammen kommune tlf. 90539608

Prosjektet er i samarbeid med Buskerudbyen.