Etappe 2 av prosjektet med å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes torg, er ombygging av Nedre Bragernes Torg, samt deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Arbeidet går først ut på å oppgradere St. Olavs gate, og krysset Bybrua - Øvre Strandgate. Buss og taxi vil deretter flyttes ut av Bragernes torg, for videre anleggsarbeider her. Øvre Storgate utføres som siste del i fedigstillelsen av nye Bragernes Torg.

Det opparbeides nytt oppholdsareal og ny overflate, med veg og holdeplass for buss og taxi. Det blir også vareleveringssone, samt parkering for hc og mc.

  • Anleggsstart: 08/2017.
  • Anleggsslutt: 11/2018.

VIDEO: Fremdrift i prosjektet.

I juni 2018 er nedre del av Bragernes torg tll disposisjon for rulleskirenn.

Ifm fortausarealene på østsiden foran Børsen og vestsiden av Nordeagården blir gårdeierne innkalt til samarbeidsmøte før arbeidene starter.

Prosjektleder:   (907 69 353)
Byggeleder:   (905 39 608)