Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Hotvetveien og Hotvetalléen.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: 09/2016.
Ferdigstillelse: 08/2017.

Byggeleder: (908 08 146)