Prosjektets første utføringsfase ferdig i 2017. Neste blir å etablere nytt fortau.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger. Det blir styrt boring på deler av strekningen for vann- og overvannsledniger. Overflate reetableres, med nytt fortau.

Anleggsstart: ??/2019
Anleggsslutt: 

Prosjektleder: 
Byggeleder: (950 27 625)