Elvepromenaden på Strømsø ble oppgradert i 2007.

For å få et sammenhengende turveinett på begge sider av Drammenselva, ble det bygget et bryggeanlegg fra Bybrua mot Strømsøbrua. Turveien mellom Union Brygge og Bybrua ble også rustet opp.

Turveien er over 1000m lang. Det er montert heis opp til Bybrua, som gjør området lettere tilgjengelig for alle. Det er lagt inn snøsmelteanlegg for bedre atkomst. God belysning bidrar til trygghetsfølelse. Benker og livbøyer er plassert langs brygga.

Brygga er utformet slik at både store og små båter kan legge til. Den fungerer ellers både  som gang- og sykkelvei.

Anlegget inneholder to skulpturanlegg

Byggefakta