Parallelloppdrag for å utforske muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen.

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/2025. 

Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal avhendes av Vestre Viken helseforetak. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya. Drammen kommune og Vestre Viken HF har inngått en intensjonsavtale om gjennomføring av et parallelloppdrag som skal danne grunnlaget for en helhetlig utvikling av dette området.

Hva er et parallelloppdrag?

Et parallelloppdrag er en idéprosess der flere utvalgte konsulentteam arbeider parallelt med å belyse en problemstilling, gjerne med ulik innfallsvinkel. Parallelloppdrag kan også kalles for et mulighetsstudie. Hensikten med dette parallelloppdraget er å utforske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen. Studieområdet er vist på kart nedenfor.

Drammen kommune skal velge fire rådgiverteam som skal utforske innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske ideer for utvikling av området. I starten av november utlyste kommunen en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgiverteamene. De fire teamene som skal delta i oppdraget vil være valgt i løpet av januar 2019.

Sentrale tema som skal studeres nærmere i parallelloppdraget er:

 • Byform, arkitektur og bylandskap
 • Nye funksjoner
 • Mobilitet
 • Energi og klima
 • Boliger, nærmiljø og sosial infrastruktur

Rådgiverteamene skal se på løsninger for disse temaene gjennom hver sin innfallsvinkel:

 • Bolig og mobilitet
 • Barn i by
 • Komplettere sentrum
 • Gjenbrukspotensial og materialbruk

Innlevert materiale og evaluering

I perioden januar til mai har de fire teamene arbeidet med ulike løsninger for etterbruk av sykehusområdet. Materialet er tilgjengelig her:

Team A: Nordic, Norconsult

Team B: Powerhouse, Bollinger + Grohmann ingeniører AS, Skajaa

Team C: Arkitema, Civitas, COWI, Dronninga Landskap

Team D: Fragment, Vill urbanisme og vill energi, Økologi og bærekraft

Det er nedsatt en tverrfaglig komité med representanter fra kommunen, Vestre Viken og FutureBuilt som skal evaluere de fire forslagene. Komiteen er under ledelse av arkitekt MNAL Einar Lunøe. Komiteens sluttrapport med anbefalinger for videre prosess for utvikling av sykehusområdet vil fremmes til Formannskapet og Bystyret i august/september. 

Det understrekes at materialet fra parallelloppdraget viser innledende ideer og konsepter for å belyse utviklingsmulighetene for området. Det skal ikke kåres en vinner blant de fire teamene, men det legges opp til å trekke fram elementer fra de ulike besvarelsene som kan ha verdi for en videre utvikling av området. 

 Utstilling

Det innleverte materialet er utstilt i servicetorget på rådhuset (Engene 1) fra 12. juni. Utstillingen er tilgjengelig i rådhusets åpningstider frem til medio september. 

Videre arbeid

Videre prosess for å utvikle sykehusområdet innebærer at det på et tidspunkt må startes opp planarbeid etter plan- og bygningsloven, da blir det også anledning for å komme med innspill til planarbeidet.  

Lurer du på noe?

Kontakt

 • Marit Engseth
 • E-post:
 • Mobil: 936 22 215

 

 

Dette er området