Fjell 2020 er et nærmiljøprosjekt for hele befolkningen i bydel Fjell.

I bydelen Fjell finner vi Drammens mest fargerike og mangfoldige befolkning. Dette gir mange muligheter, men også utfordringer.

Det er en kjensgjerning at befolkningen på Fjell kommer dårligere ut i levekårsundersøkelser enn innbyggerne ellers i byen. Analyser viser at bydelen har en opphopning av innbyggere med lav inntekt og lav utdanning. Folk som bor på Fjell har større helseutfordringer og lavere yrkesdeltakelse enn de som bor i andre bydeler.

Ordfører tok i 2008, i forkant av budsjettarbeidet, initiativ til å etablere et nærmiljøprosjekt – Fjell 2020. Under budsjettbehandlingen vedtok bystyret en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell frem mot 2020. Arbeidet skulle starte med et forprosjekt.

Mer informasjon om prosjektet

Mandat

I juni 2009 behandlet formannskapet mandatet for forprosjektet, som hadde tre hovedformål:

 • Oppsummering og supplering av kunnskapsgrunnlaget
 • Identifisering av utfordringer og ulike temaer
 • Utarbeide en beskrivelse av hovedprosjektet

Formannskapet la vekt på at innbyggerne på Fjell skulle medvirke i alle faser av forprosjektet, både gjennom etablerte nettverk og samarbeidsfora og gjennom samtaler med ulike miljøer.

I tillegg ble det slått fast at det i forprosjektet skulle søkes et bredt samarbeid, mellom ulike kommunale tjenester og med ulike eksterne aktører.

Fra forprosjekt til hovedprosjekt

Forprosjektrapporten ble lagt frem for bystyret i møte 22. mars 2011. Det slås fast følgende:

”Det er nødvendig å gjøre bydelen Fjell mer attraktiv når det gjelder de fysiske omgivelsene og aktivitetstilbudene for å få et bedre og7 mer stabilt bomiljø, samt stimulere til utdanning og arbeid for å bedre levekårene. Arbeid og en inntekt å leve av er også grunnleggende for god helse.”

Rådmannen foreslo at utviklingsarbeidet fra forprosjektet skulle videreføres i et hovedprosjekt, med følgende hovedmål:

 • Bedre levekår for befolkningen på Fjell innen 2020

Det ble foreslått at arbeidet i prosjektet skulle tuftes på tre strategier:

 • Gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen.
 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag og statlige myndigheter. 
 • Stedsutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert botilbud.

Forprosjektrapport Fjell 2020 (pdf)

NIBR rapport 2010:21 - Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen 

Bystyret vedtok at hovedprosjektet skulle igangsettes fra og med april 2011, med følgende hovedaktiviteter:

 • Det etableres flerbrukshall ved Galterud skole med to aktivitetsflater. Dette forutsetter at det bygges flerbrukshall med tre aktivitetsflater på Fjell.
 • Stedsanalysen (pdf) fra forprosjektet legges til grunn for det videre arbeidet med stedsutvikling. Det utlyses en arkitektkonkurranse med bred medvirkningsprosess for å konkretisere utbyggingsprosjektene og sammenhengen til den eksisterende bebyggelsen på Fjell:
   • Skal skissere løsning for aktivitetshusflerbrukshall ved Fjell skole som ivaretar behovene til både skolen, bydelen og idretten og bygger opp under sammenhengen til bydelssenteret på Fjell.
   • Skal inneholde en analyse av fortettingspotensial og utbygging ut over dagens byggesone med mer varierte boliger på Fjell.
   • Skal vise mulig utforming av møteplasser, gangveier og aktivitetsområder.
 • Borettslag, butikksenteret, frivillige organisasjoner m.v. inviteres til aktiv medvirkning og forpliktende samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler.

13.12.2011 behandlet bystyret saken om arkitektkonkurransen for Fjell. Konkuuransen ble lyst ut som parallelloppdrag. Fristen var 1. februar 2012.

Bystyret behandlet 29.10.2013 sak om "Områdeutvikling - Fjell sentrumsområde - rammer for reguleringsplan og detaljprosjektering.
Saken ga retning til reguleringsarbeidet og innebærer en flerbrukshall med to håndballflater, bygget inn i terrenget.

Oppgradering av uteområdene på Fjell
Fra og med 2013 har bystyret avsatt 4 millioner kroner årlig til oppgradering av uteområdene på Fjell. I første omgang var det behov for fysisk investering i parker, lekeplasser og gangveier. Det første større konkrete prosjektet var "Lille Dumpa", som senere ble omdøpt til "Hundremeterskogen".