Tar tak i problemer før de blir for store.

Ett av delprosjektene i Fjell 2020 dreier seg om samarbeidsmodeller:

”Gode samarbeidsmodeller mellom tjenestene som jobber helsefremmende for barn og unge”

Formannskapet, som er den politiske styringsgruppen for Fjell 2020, har vedtatt at innsatsen på Fjell skal rettes inn mot barn og unge. Gjennom de unge tar man mål av seg til å nå de voksne.

Målet i dette prosjektet er å utvikle tjenestenes mulighet for å samarbeide om å fremme barn og unges psykiske helse. Virkemidlene er tidlig innsats for den enkelte og å gjøre hjelpetjenester i bydelen lettere tilgjengelig for foreldre og ansatte.

Prosjektet er etablert på bakgrunn av levekårsutviklingen på Fjell og de utfordringer skolene opplever som følge av dette, i forhold til elevers fysiske og psykiske helse. Skolene har verken rett kompetanse eller rammer til å håndtere disse utfordringene alene.

Dette tverrfaglige prosjektet skal derfor se på hvordan tjenestene kan samhandle bedre og bidra med følgende:  

  • innsats på et tidligere stadium
  • flere lavterskeltilbud
  • forebyggende arbeid

Prosjektets verdigrunnlag  Det legges til grunn at alle som jobber med barn og unge kan bidra til å forebygge psykiske vansker, mobbing og utenforskap. Det psykososiale læringsmiljøet er en av de viktigste læreforutsetningene. Videre er foreldre de primære forebyggerne, og tidlig innsats er et sentralt prinsipp i utformingen av forebyggende tiltak. Fjell 2020 har et folkehelseperspektiv, og god helse lages ikke i helsevesenet, men der folk lever sine liv. God helse produseres i familien, barnehagen, skolen og i fritiden.

Tiltakene i prosjektet baseres på Folkehelseinstituttets sju kilder til positiv psykisk helse:

  • Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe og å være noe verdt
  • Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn seg selv, at det er noen som trenger en
  • Mestring: følelse av at man duger til noe
  • Tilhørighet: følelse av å høre til noen og høre hjemme et sted
  • Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
  • Fellesskap: noen å dele tanker og følelser med, være del av et fellesskap
  • Sosial støtte: noen som kjenner en, bryr seg om en, og som vil passe på en når det trengs

Mandat  

Prosjektet skal utvikle et konsept som skal bidra til å fremme helse for barn unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår, og derigjennom læringsresultater. Dette søkes oppnådd gjennom metodeutvikling som gir skolene og barnehagene konkret handlingskompetanse og raskere tilgang til blant annet spisskompetanse ved behov. Metodene skal også sikre en lettere tilgjengelighet til tjenestene for barn og foreldre som sogner til skolene på Fjell.

Prosjektplan - Gode samarbeidsmodeller i Fjell 2020 (pdf)

Prosjektrapport - Gode samarbeidsmodeller (pdf)