Fjell 2020 har utarbeidet en stedsanalyse, Connecting Fjell.

Formålet med denne har vært å påvise muligheter for kvalitetsheving av de fysiske omgivelsene med særlig vekt på å forbedre sammenhenger, muligheter for fysisk aktivitet og tilrettelegge for møteplasser. Oppfølging av stedsanalysen vil være å utvikle investeringsprosjektene i uteområdene gjennom skisseprosjekt, kostnadsberegning, prosjektering og finansiering inkludert avtaler med private.