Arbeidet med planen har vært håndtert av en prosjektgruppe på virksomhet Byplan.

Det ble utarbeidet planprogram som beskriver hva som skal skje i planprosessen og hvilke utredninger som skal gjøres som en del av arbeidet med å lage planen. Bystyret fastsatte planprogrammet 28. mars 2017.

Opplegg for medvirkning ble vedtatt i egen sak i formannskapet 14.02.2017, og i et supplerende notat presentert for formannskapet 19.04.2017.

Med bakgrunn i disse vedtakene har Formannskapet avholdt to åpne møter, ett på dagtid for profesjonelle aktører, og ett åpent møte på kveldstid for hele byens befolkning, der eiere av kulturminner var spesielt invitert.

Medvirkningsmøter

Det ble avholdt et politisk verksted 09.10.2017 der de viktigste punktene i planen ble diskutert.

I tillegg er det gjennomført verksted med regional kulturminnemyndighet, og planen er presentert i regionalt planforum (25.10.2017).

Det er også opprettet en intern kommunal referansegruppe og gjennomført tre møter i en bredt sammensatt ekstern referansegruppe. Innspillene til både innhold og prioriteringer er hensyntatt i arbeidet med planen.