Hovedprinsippet bak planforslaget er en byutvikling på byhistoriens premisser.

Hovedprinsippet bak planen er å sikre en byutvikling på byhistoriens premisser, basert på at Drammen fortsatt skal kunne vokse og utvikle seg som en moderne by.

Veksten og utviklingen skal ivareta, ta hensyn til og bringe videre de verdier og ressurser som Drammens kulturarv representerer for byen og byens befolkning, både i dag og i fremtiden.

I planen er det derfor lagt vekt på å finne balansen mellom bevaring og utvikling, og foreslå tiltak som sikrer at utviklingen skjer med et bevisst forhold til de verdiene og historiene kulturminnene representerer.

En tematisk kommunedelplan kan ikke inneholde bestemmelser og er derfor ikke juridisk bindende på samme måte som en arealplan. Planen er en overordnet strategisk plan som sier hva kommunen har av kulturminneverdier, hvordan vi skal ta med oss dette i den videre utviklingen av Drammen og hva det konkret betyr for kommunens kulturminneforvaltning.

Planen er både en kunnskapsbase og en tematisk plan, der i hovedsak del 2 av planen og vedlagte kart og liste over lokale registreringer presenterer byens kulturarv på en helhetlig måte. Dette gir et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for den politiske behandlingen, og formidler kunnskap til eiere og
andre om de verdiene som de ulike kulturminnene representerer.

Planen inneholder retningslinjer for behandling av plan- og byggesaker. Retningslinjene er mer utfyllende enn de gjeldende retningslinjene i kommuneplanens arealdel, og vil supplere disse. Retningslinjene gir føringer for alle plan- og byggesaker som berører kulturminner og kulturmiljø.

Planen foreslår i tillegg strategier for hvordan retningsvalgene og prioriteringene i planen kan gjøres juridisk bindende ved neste rullering av kommuneplanens arealdel og senere vedtak av arealplaner.

Inndeling av planen

Innledning 

Denne delen inneholder sammendrag av planen, redegjørelse for planens oppbygging, retningslinjer (lage lenke ?) og handlingsplan (lage lenke ?). (Vi kan lage lenker etter hvert, ja, god plan. Jeg må få eksportert de som separate dokumenter først. )

Del 1 Kulturminneforvaltningen 

Denne delen beskriver ulike aktørers rolle i forvaltning av kulturarven, gir oversikt over dagens forvaltning av de kjente kulturminnene og kulturmiljøene i Drammen og beskriver ulike virkemidler og strategier som kan brukes i en kulturminneplan. Hensikten er å gi en oversikt og innføring i temaet kulturminneforvaltning generelt og i Drammen spesielt, noe som har vært etterspurt i planarbeidet.

Del 2 Kulturminner og kulturmiljøer i Drammen

I denne delen blir kommunens kulturminner og kulturmiljø satt inn i ulike sammenhenger for å belyse deres verdi og utfordringer, og hvordan de bidrar til å forme Drammens identitet. Kulturminnene og kulturmiljøene blir knyttet til de viktigste historiene som har formet Drammen, kategorisert i forhold til alder, funksjon og type, og blir inndelt i forhold til beliggenhet og sammenheng i den bygde strukturen.

Gjennom å sette kulturminnene inn i ulike sammenhenger, tydeliggjør planen hvilke kulturminner og kulturmiljø som går igjen i viktige lag og historier. Sammen med vurderinger knyttet til sårbarhet og endringspotensial er det denne samlede «historien» som ligger til grunn for prioriteringene av strategier, virkemidler og tiltak. Planen prioriterer dermed ikke kulturminnene utelukkende på bakgrunn av registreringene, men setter dem inn i en større sammenheng.

Del 3 Mål, strategier, virkemidler og tiltak

Mål og utviklingsstrategier knyttet til ulike deler av den fysiske kulturarven blir drøftet sammen med mål og strategier knyttet til de andre temaene i planprogrammet (formidling, bruk og forvaltning osv.). Prioriteringene i planen kommer til uttrykk både gjennom hvilken type strategi og virkemiddel som er valgt, og når den planlegges gjennomført. Tiltak for å følge opp strategiene og virkemidlene gjennomgås og blir prioritert i en fireårig handlingsplan.

Prioriteringene i planen

Planen legger opp til at det skal benyttes ulike virkemidler for ulike typer kulturminner og kulturmiljøer. Planen legger føringer for hvilke kulturminner og kulturmiljø som skal få de strengeste virkemidlene når det gjelder bevaring. For utvalgte kulturminner og kulturmiljø foreslås det bruk av hensynssoner etter plan- og bygningsloven, som er det strengeste vernet som kan gis gjennom arealplaner.

Hensynssone c) i kommuneplanens arealdel og krav om juridisk bindende arealplan

Kulturmiljøer av regional og nasjonal verdi og noen utvalgte kulturminnekategorier har den høyeste prioriteringen. De nasjonale og regionale kulturmiljøene Hans Hansens vei og Tollbugata er vurdert som spesielt verdifulle og sårbare. Kulturminnetypene lystgårder og sjøboder prioriteres fordi de er svært viktige for Drammens identitet og historie.

Alle sjøboder, lystgårder og kulturmiljøer av regional verdi skal angis med pbl § 11-8 hensynssone c) sone med særlige hensyn til bevaring av kulturminner, i ny kommuneplanens arealdel.

Senest ved rullering av kommuneplanens arealdel skal det utredes og bestemmes hvilke utvalgte særskilt sårbare og verdifulle kulturminner og/eller kulturmiljøer i ny kommuneplanens arealdel skal ha krav om at de reguleres til hensynssone bevaring ved senere detaljregulering. Kommunen kan selv påbegynne slik regulering av kulturminner og -miljøer tidligere dersom den fi nner det hensiktsmessig.

Generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel

Andre kulturminnekategorier og -miljøer som er vurdert som særlig verdifulle for Drammens områder med tett trehusbebyggelse og enhetlige områder med villabebyggelse, landbrukskulturmiljøer, industrikulturmiljøer, sosial boligarkitektur, handelsgårder og Drammenshus. For disse kulturminnekategoriene og -områdene foreslås det at det utformes generelle bestemmelser til ny kommuneplanens arealdel som legger føringer for en utvikling på kulturminnenes premisser.

Hensynssone e) i kommuneplanens arealdel

Enkeltstående kulturminner i kvartalsstrukturen og tilhørende kvartal skal angis med pbl § 11-8 hensynssone e) krav om felles planlegging, i ny kommuneplanens arealdel. Det betyr at det settes krav om regulering av hele kvartalet der kulturminneverdier berøres. For villaområdene i åssidene generelt og de enhetlige villaområdene ved elva (eksempelvis Nybyen) skal det utarbeides juridisk bindende arealplaner. Dette gjennomføres i slutten av handlingsplanperioden og kan eksempelvis skje gjennom en «småhusplan».

Formidling, veiledning og informasjon

Strategier og virkemidler for bedre formidling, veiledning og informasjon gjelder for alle kulturminnene og kulturmiljøene. Disse strategiene vil i hovedsak bidra til kunnskap om tiltak, endringsmuligheter, rom for fortetting osv. som legger til rette for at det kan utarbeides gode utviklingsprosjekter i Drammen, men som samtidig ivaretar bygningenes karakter og områdets skala og struktur. Strategiene dreier seg også om å definere viktige karaktertrekk og gi nødvendig kunnskap som skal ligge til grunn for vurderinger i plan- og byggesaker.

I tillegg foreslås det at man jobber med å bedre tilgangen på informasjon om kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom tilrettelegging av kommunens internettsider og lage et interaktivt art hvor informasjonen er enkelt tilgjengelig. Dette vil være et større prosjekt hvor flere av kommunens virksomheter deltar. Omfang og kostnad vil man måtte komme tilbake til når prosjektet eventuelt er etablert.

Finansiering

Når det gjelder finansiering av de andre foreslåtte aktivitetene, vil de fl este av disse inngå som en del av Virksomhet Byplans vanlige drift, og fi nansieres over driftsbudsjettet. En mer detaljert gjennomgang fi nnes i handlingsplankapittelet i del 3.