Hvorfor har ikke jeg fått beskjed om at min bygning/mitt hus er registrert med bevaringsverdi i kommunen?

Fra 2012 er det gjennomført kulturminneregistrering i alle bydeler. Eldre registreringer er oppdatert. Registreringene er faglige vurderinger som er gjennomført av en konsulent på oppdrag fra kommunen og deretter kvalitetssikret av representanter for kommunen, fylkeskommunen og Drammens museum.

Ambisjonen var å varsle alle eiere av registrerte bygg ved brev, men av kapasitetsmessige grunner lot dette seg ikke gjennomføre for alle områder. I kommuneplanarbeidet som pågikk i samme periode ble det konkludert med at kulturminner skal behandles i en egen kommunedelplan, der alle berørte parter skal ha anledning til å uttale seg. Det ble derfor vurdert at informasjon til eiere kunne fortsette som en del av dette planarbeidet

Alle registreringene finnes her som kart og lister i alfabetisk rekkefølge etter adresse:

Registreringene finnes også i kommunens kartfunksjon 

Under «Velg karttype» på venstre side, bla deg ned til «Temakart kulturminner lokal verneliste». Deretter kan du zoome deg inn eller søke etter en adresse. Dette kan også gjøres før man endrer karttypen.

Kulturminnekart

Hvilken betydning har det at bygget er registrert med bevaringsverdi/registrert som et kulturminne eller som del av et kulturmiljø?

Registreringene er en faglig vurdering av bygg og anlegg. I utgangspunktet er bare eksteriøret vurdert. At et bygg eller anlegg er vurdert som bevaringsverdig betyr ikke uten videre at bygget er fredet eller vernet. Det er kun hvis et kulturminne er fra før år 1537 at det er automatisk fredet, men stående bygninger fra mellom 1536 og 1650 er også automatisk fredet når Riksantikvaren bekrefter bygningens alder. Et begrenset antall 1700-tallsbygninger i Drammen er vedtaksfredet. Enkelte kirker er listeført hos riksantikvaren.

Registrert bevaringsverdi er bare et av mange viktige forhold som vurderes i alle plan- og byggesaker. Vi kan også nevne støy, dagslys, luftkvalitet, fare for kvikkleireskred, parkeringsbehov, trygge skoleveier osv.
Kommuneplanens arealdel har generelle bestemmelser og retningslinjer knyttet til utforming, omgivelseskvalitet og kulturminner, slik som den har bestemmelser og retningslinjer knyttet til andre forhold og tema. Disse bestemmelsene og retningslinjene er vedtatt av bystyret.

Innenfor området som omfattes av kommunedelplan for sentrum gjelder noe strengere bestemmelser. For bygninger registrert med høy og svært høy bevaringsverdi gjelder plankrav (krav om reguleringsplan) ved søknad om tiltak som forringer verneverdien eller søknad om riving. Tiltaket skal da utredes gjennom en planprosess før det fattes vedtak.
Nyere forskning fra Norge, Sverige og Danmark tyder på at kulturminneverdi kan bety et pluss for en bygnings verdi i markedet.

Hvilken betydning har det at det utarbeides en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø/kulturminneplan?

Kulturminneregistreringene som er gjennomført for hele kommunen er framstilt i lister og kart med mye informasjon. Gjennom arbeidet med kulturminneplanen er målet at denne informasjonen om kommunens kulturarv kan settes inn i en klarere historisk sammenheng. Dette kan bidra til enklere valg knyttet til utvikling og bevaring i hver enkelt sak. Det vil bli utarbeidet strategier og retningslinjer knyttet til ulike typer kulturminner, formidling av kulturminnenes verdier gjennom ulike temakart og utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak som følger opp strategiene i planen.

Gjennom den prosessen som nå er i gang vil det avklares nærmere hva oppføring i registreringene vil bety for den enkelte eier.