Tiltak og status for kapittel 1: Kommunikasjon og møter mellom mennesker.

 TiltakFullført 
Kartlegge og sikre at lokaler og utendørs arenaer bygges/oppgraderes for allsidig kulturaktivitet.  
Tverrfaglig videreutvikling av Drammen kommunes rolle i arbeidet med aktive lokalsamfunn.  
Etablere et prøveprosjekt med kulturskole i flere bydeler.  
Invitere aktører i kulturlivet til møteplasser med faglige tema, informasjonsutveksling og nettverksbygging.  
Drammensbiblioteket lager en egen arrangementspakke for ny barneavdeling.  
Det skal etableres en felles informasjonskanal for alle kulturtilbud og aktiviteter i byen.