Tiltak og status (pr. 1.5.19) for kapittel 2: Kommunikasjon og møter mellom mennesker.

 Tiltakutført
Kartlegge og sikre at lokaler og utendørs arenaer bygges/oppgraderes for allsidig kulturaktivitet.  
Tverrfaglig videreutvikling av Drammen kommunes rolle i arbeidet med aktive lokalsamfunn.  
Etablere et prøveprosjekt med kulturskole i flere bydeler.  Påbegynt
Invitere aktører i kulturlivet til møteplasser med faglige tema, informasjonsutveksling og nettverksbygging.  Pågående
Drammensbiblioteket lager en egen arrangementspakke for ny barneavdeling.  
Det skal etableres en felles informasjonskanal for alle kulturtilbud og aktiviteter i byen.  Påbegynt