Tiltak og status (pr. 1.5.19) for kapittel 3: Deltakelse og opplevelse.

Tiltakutført
Utrede en utvidet sosial prispolitikk for ulike kulturtilbud.  
Tilskuddsordninger gjennomgås i forbindelse med arbeidet med ny informasjonskanal.  
Styrke tilskuddsordningene.  
Etablere Musikkfest Drammen med pop-up-scener rundt i byen.  
Utrede mulighetene for digital formidling/strømming av arrangementer til utvalgte innbyggere som vanskelig kan komme seg til kulturarrangementer.  
Kulturoasens tilbud videreføres også etter bortfall av midler fra Buskerud fylkeskommune fra 2019.  
Utrede mulighetene for en egen jazzfestival som del av Kulturoasens tilbud.  
Drammen kommune tar initativ overfor FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold for å få arrangert Drammen Pride i forbindelse med den internasjonale Pride-festivalen. Utført. Første PRIDE 16. - 18. august 2019 
Drammen kulturskole gjennomgår mulighetene for å gi søskenmoderasjon og friplass også til skolekorpsenes medlemmer.  
Drammen kulturskole kartlegger mulighetene for at alle skolekorpsenes dirigenttjenester kan leveres av kulturskolen.  
Legge til rette for at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne møter sentrale aktører i kulturlivet for å ivareta grupper med spesielle behov. Påbegynt 
Igangsette et arbeid sammen med ungdom for å videreutvikle tilbud og muligheter for ungdom i byen.  
Den nye samarbeidsplattformen mellom Kulturoasen og Helse, sosial og omsorg forankres og videreutvikles.

Påbegynt

Den nye samarbeidsplattformen mellom Læringsløp Drammen og Den kulturelle skolesekken (DKS), videreutvikles slik at potensialet i DKS utnyttes bedre. Påbegynt
Utrede muligheten for folkedans i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken.  
Drammensbiblioteket markedsfører seg tydeligere som en åpen og tilgjengelig møteplass. Påbegynt
Kartlegge mulighetene for en Kulturell barnehagesekk etter modell av Den kulturelle skolesekken.  
Sikre fysisk tilgjengelighet og universell utforming i Drammen kommunes egne bygg eller bygg som leies av Drammen kommune.  
Delta i det nasjonale prosjektet Tilgjengelighet i Kultur-Norge.  
Inkluderingsarbeid i samarbeid mellom kommunale instanser slik at flere får tilgang til kulturopplevelser.  
Kulturskolens talentprogram/fordypningsprogram videreutvikles.  
Bidra til å videreføre Brageteatrets program for talentutvikling.  
Videreutvikle og styrke Ung Leder – et gratis lederkurs for ungdom mellom 15 og 25 år, som gir arrangørkompetanse. Pågående
Løfte fram talenter som har fått stipend og priser i relevante sammenhenger.  
Støtte opp om tiltakene som Viken Film gjør for å løfte fram talenter innenfor film.  
Utrede muligheter for strømming av kulturarrangement i samarbeid med aktører  
Gjøre kommunens kunstsamling digitalt tilgjengelig.  
Videreutvikle nettsiden Ung og aktiv.  
Drammensbiblioteket lager en plan for økt bruk av digitale medier og digital formidling. Pågående