Tiltak og status (pr. 1.5.19) for kapittel 4: Arenaer.

TiltakUTFØRT
Kulturfaglig kompetanse sikres inn i arbeidet med helse– og omsorgsdistriktenes utvikling av helseknutepunktene i bydelene.  
Drammen Eiendom og Virksomhet kultur etablerer årlige dialogmøter der tilrettelegging for kulturaktivitet og utvikling av kommunens arenaer er tema. Påbegynt
Sikre kulturfaglig kompetanse inn i tverrfaglig samarbeid om kartlegging, utvikling og oppgradering av uterom i Drammen kommune. Pågående
Utrede mulighetene for en utendørs kulturarena på Spiraltoppen som del av prosjektet Destinasjon Spiralen, og bidra med kulturfaglig kompetanse i det videre planarbeidet.  
Utrede mulighetene for realisering av planer for Harmonien som hovedscene for akustisk musikk. Pågående
Byen Vår Drammen gis i oppdrag å utrede mulighetene for storkonserter i Drammen i dialog med arrangørbransjen og næringslivet.  
Utrede mulighetene for et hus/sambruk med Drammens Museum for allsidig visning av visuell kunst, og som kan være en møteplass for kunstnere.  
Utrede mulighetene for produksjonslokaler for scenekunst og visningslokaler for teater  
Gå i dialog med Kulturdepartementet sammen med Buskerud fylkeskommune for å finne ressurser til å utvikle nye produksjonslokaler for Brageteateret, og dermed styrke teaterets posisjon og utviklingsmuligheter.  
Lage en anleggsplan for utvikling av kulturarenaer med opptrappingsplan som tas inn i årlige virksomhetsplaner, og der kostnadene gjenspeiles i økonomiplanen.  
Utrede prinsipper for priser og tilskudd ved leie av kommunale kulturlokaler.  
Åpne Arena Fjell høsten 2019 med en nyutviklet driftsmodell. Pågående