Tiltak og status (pr. 1.5.19) for kapittel 1: Kulturbyen Drammen.

TiltakUtført
Søke om at Drammen skal bil Norges kulturkommune 2019 i regi av Norsk Kulturforum. Vedtatt i bystyret 19. desember 2017. Søknad sendt
Styrke kommunens funksjon i region Viken gjennom å støtte viktige regionale institusjoner som Viken Film og Brageteatret. Brageteatret utvikles med sikte på å bli et kraftsenter for scenekunst. Igangsatt
Bidra til kulturprosjekter som kan løfte lokale kunstnere innen ulike kunstuttrykk.  
Sikre lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken knyttet til lokalhistorie og kulturarv. Påbegynt 
Etablere et tverrfaglig, kommunalt organ for å ivareta og styrke fagområdet kulturarv.  
Byen Vår Drammen tar i bruk kompetansen Drammen kommune har på kulturfeltet i prosjekter som vedrører aktivitet i byen. Igangsatt
Igangsette et arbeid for å dokumentere Drammens nyere historie. Drammen Byleksikon vedtatt oppdateres 
Kulturindeksen og KOSTRA-tall for Drammen skal analyseres og brukes til videre utvikling av byens kulturfelt.  
Bruke funnene i forskningsprosjektet Kultur for å delta i samarbeid med Telemarksforskning, til å videreutvikle kulturtilbudene for barn og unge.  
Legge til rette for at relevante fagområder får tilgang til forskning og eksisterende kunnskap om kulturfeltet. Pågående
Kunst skal gjennom gjeldende utsmykkingsordning prege offentlige bygg og tilhørende uteområder i Drammen kommune.  Pågående
Videreutvikle samarbeidet mellom kommunale virksomheter som arbeider med arrangementer, utsmykking og bruk av offentlige arealer.  
Legge til rette for møter mellom ulike aktører for å spore til samarbeid om kulturtilbud i bydelene. Påbegynt (tema Møteplass)
Videreføre støtten til Strømsø Atelierfellesskap, SAF, etter 2019, som et viktig tilbud for å gjøre Drammen attraktiv for kunstnere.  
Tilbud om gjesteleilighet for kunstnere videreføres og videreutvikles. Pågående 
Utformingen av driftsavtaler med de store institusjonene og tilskuddsmottakerne gjennomgås og vurderes med tanke på om de kan lede fram til nye muligheter for tiltak. Samtidig er det viktig at «armlengdes avstand» –prinsippet ivaretas.  
Etablere en arena der de store kulturinstitusjonene kan møtes.  Påbegynt
Bibliotekets samlinger og arrangementer innrettes for både brede, smale og nye uttrykk.  Pågående