Tiltak og status for kapittel 1: Kulturbyen Drammen.

TiltakUtført
Søke om at Drammen skal bil Norges kulturkommune 2019 i regi av Norsk Kulturforum. Vedtatt i bystyret 19. desember 2017.  
Styrke kommunens funksjon i region Viken gjennom å støtte viktige regionale institusjoner som Viken Film og Brageteatret. Brageteatret utvikles med sikte på å bli et kraftsenter for scenekunst.  
Bidra til kulturprosjekter som kan løfte lokale kunstnere innen ulike kunstuttrykk.  
Sikre lokale tilbud i Det kulturelle skolesekken knyttet til lokalhistorie og kulturarv.  
Etablere et tverrfaglig, kommunalt organ for å ivareta og styrke fagområdet kulturarv.  
Byen Vår Drammen tar i bruk kompetansen Drammen kommune har på kulturfeltet i prosjekter som vedrører aktivitet i byen.  
Igangsette et arbeid for å dokumentere Drammens nyeere historie.  
Kulturindeksen og KOSTRA-tall for Drammen skal analyseres og brukes til videre utvikling av byens kulturfelt.  
Bruke funnene i forskningsprosjektet Kultur for å delta i samarbeid med Telemarksforskning, til å videreutvikle kulturtilbudene for barn og unge.  
Legge til rette for at relevante fagområder får tilgang til forskning og eksisterende kunnskap om kulturfeltet.  
Kunst skal gjennom gjeldende utsmykkingsordning prege offentlige bygg og tilhørende uteområder i Drammen kommune.   
Videreutvikle samarbeidet mellom kommunale virksomheter som arbeider med arrangementer, utsmykking og bruk av offentlige arealer.  
Legge til rette for møter mellom ulike aktører for å spore til samarbeid om kulturtilbud i bydelene.  
Videreføre støtten til Strømsø Atelierfellesskap, SAF, etter 2019, som et viktig tilbud for å gjøre Drammen attraktiv for kunstnere.  
Tilbud om gjesteleilighet for kunstnere videreføres og videreutvikles.  
Utformingen av driftsavtaler med de store institusjonene og tilskuddsmottakerne gjennomgås og vurderes med tanke på om de kan lede fram til nye muligheter for tiltak. Samtidig er det viktig at «armlengdes avstand» –prinsippet ivaretas.  
Etablere en arena der de store kulturinstitusjonene kan møtes.  
Bibliotekets samlinger og arrangementer innrettes for både brede, smale og nye uttrykk.