En oversikt over miljørettede samarbeidsprosjekter der Drammen kommune deltar.

 • Framtidens byer
  Areal- og transportplanlegging, stasjonær energi, forbruk og avfall, klimatilpasninger
 • Vestregionen
  Miljøsertifisering, energieffektivisering i kommunale bygg
 • Buskerudbyen
  Areal- og transportplanlegging
 • FutureBuilt
  Bærekraftig byutvikling, Strømsø
 • Vannmiljørådet
  Regional vannresursforvaltning og klimatilpasninger, her under deltagelse i Vannregionmyndighetens planarbeide for å oppfylle vanndirektivforskriftens krav om god vannkvalitet
 • Godt Vann Drammensregionen
  Bærekraftig vannressursforvaltning og klimatilpasninger
 • Ren fjord 2015
  Opprydding i miljøgiftbelastede sedimenter

Fylkeskommunen er partner/deltager i alle fora, bortsett fra Godt Vann Drammensregionen. Framtidens byer er det eneste området der Drammen kommune ikke har et felles sekretariat er for sitt engasjement, men der mottar kommunen også øremerkede midler fra Miljøverndepartementet, som blant annet skal gå til å ”drifte” kommunens deltagelse.